حد نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۹۹
-
9853/ت57607ه
1399/02/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد