گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1398
ضوابط جدید2
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
3
اصلاحیه بخشنامه شماره 70-417596 مورخ 22-04-98 حدود ضریب کارشناسی آلفا
4
حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری
5
فهرست واحد بهای پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1398
6
ضریب تطبیق(cp) در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری
7
آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم)
8
فهارس بهای واحد پایه سال 1398
9
تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397
10
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
11
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
12
برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402
13
دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد
14
جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97
15
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
16
مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397
17
الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397
18
اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن
19
جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران »
20
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
21
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
22
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
23
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
24
اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن
25
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
26
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
27
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
28
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
29
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
30
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
31
راهنمای انتخاب مشاور
32
الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری
33
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران
34
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
35
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
36
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
37
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
38
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
39
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
40
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
41
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
42
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
43
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
44
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
45
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
46
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
47
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
48
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
49
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
50
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
51
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
52
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
53
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
54
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
55
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
56
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
57
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
58
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
59
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
60
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
61
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
62
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
63
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
64
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
65
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
66
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
67
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
68
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
69
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
70
تفویض برخی از اختیارات مالی
71
تفویض برخی از اختیارات مالی
72
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
73
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
74
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
75
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
76
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
77
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
78
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
79
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
80
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
81
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
82
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
83
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
84
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
85
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
86
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
87
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
88
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
89
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
90
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
91
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
92
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
93
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
94
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
95
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
96
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
97
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
98
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
99
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
100
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
101
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
102
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
103
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
104
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
105
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
106
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
107
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
108
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
109
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
110
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
111
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
112
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
113
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
114
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
115
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
116
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
117
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
118
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
119
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
120
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
121
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
122
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
123
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
124
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
125
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
126
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
127
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
128
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
129
بودجه ریزی عملیاتی
130
ضوابط پذیرش جداول بتنی
131
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
132
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
133
موافقت نامه همسان مدیر طرح
134
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
135
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
136
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
137
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
138
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
139
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
140
انتخاب آزمایشگاه مقیم
141
انتخاب عامل چهارم
142
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
143
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
144
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
145
ابلاغ فهارس بهای سال 88
146
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
147
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
148
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
149
آیین نامه طراحی راه های شهری
150
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
151
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری