گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
2 دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح های عمرانی شهری تهران ( فرآیند پدیدآوری) دانلود رایگان بخشنامه
3 نرخ فولاد و سیمان برای نیمه سال اول 1399 دانلود رایگان بخشنامه
4 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمان های منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
5 راهنمای شرح خدمات همسان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
6 ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b)موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
7 الزامی کردن تعدیل در قراردادهای عمرانی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
8 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری(ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
9 راهنمای مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده رو با مسیر دوچرخه در انطباق با سند 60-8-6 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
10 ابلاغ شاخص های تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
11 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
12 ابلاغیه شورای فنی در خصوص ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
13 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
14 تعدیل در قراردادهای منعقده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
15 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک،سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
16 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ( تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
17 مناسب سازی معابر شهر تهران ( پیاده رو و پیاده راه ها) دانلود رایگان بخشنامه
18 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران حدود ضریب کارشناسی ( آلفا) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسبترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
19 شرح خدمات همسان مطالعات تونل های ترافیک شهری دانلود رایگان بخشنامه
20 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند ( 19-8-6 )نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
21 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
22 تصویبنامه درخصوص تعیین سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران دانلود رایگان بخشنامه
23 دستورالعمل ضوابط پذیرش و کسر بهای قیرهای مصرفی در عملیات راه سازی و تعمیر و نگهداری راه ها دانلود رایگان بخشنامه
24 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه دوم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
25 دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
26 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
27 دستورالعمل تهیه پوسته طرح برای تونل های شهری و فضاهای زیر سطحی دانلود رایگان بخشنامه
28 فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
29 ابلاغ شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
30 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
31 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
32 دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری در مجاورت پل ها، تونل های ترافیکی و معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
33 حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
34 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
35 ضریب پیش بینی تعدیل قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
36 ابلاغیه شورای فنی ابلاغ فهارس پایه نظام فنی و اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
37 شرح خدمات همسان مطالعات تعمیر و نگهداری پل ها دانلود رایگان بخشنامه
38 فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
39 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
40 فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
41 شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
42 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
43 تمدید حدود ضریب کارشناسی الفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
44 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی دانلود رایگان بخشنامه
45 مشخصات فنی عملیات ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی تونل های شهری و پل صدر دانلود رایگان بخشنامه
46 مشخصات فنی نظافت و شستشوی تونل های شهری و پل صدر دانلود رایگان بخشنامه
47 فهرست بهای خط کشی های معابر شهری - سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
48 ابلاغ شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری دانلود رایگان بخشنامه
49 ابلاغ شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح دانلود رایگان بخشنامه
50 شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
51 شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
52 دستورالعمل بازرسی سطح 2 (چشمی) پل های شهری - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
53 دستورالعمل بازرسی سطح 1 پل ها - ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
54 دستورالعمل بازدید پل ها - ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
55 مشخصات فنی و اجرایی روسازی مسیر اتوبوس های تندرو دانلود رایگان بخشنامه
56 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
57 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
58 اصلاحیه بخشنامه شماره 70-417596 مورخ 22-04-98 حدود ضریب کارشناسی آلفا دانلود رایگان بخشنامه
59 ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های 3 ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
60 حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
61 فهرست واحد بهای پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
62 ضریب تطبیق(cp) در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
63 آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
64 فهارس بهای واحد پایه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
65 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
66 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
67 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
68 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402 دانلود رایگان بخشنامه
69 دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد دانلود رایگان بخشنامه
70 جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97 دانلود رایگان بخشنامه
71 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
72 مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397 دانلود رایگان بخشنامه
73 مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
74 الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397 دانلود رایگان بخشنامه
75 اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
76 جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران » دانلود رایگان بخشنامه
77 فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
78 فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
79 فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
80 ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار دانلود رایگان بخشنامه
81 اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
82 بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
83 استفاده مجدد از تراشه های آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
84 فهارس بهای واحد پایه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
85 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
86 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
87 پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
88 راهنمای انتخاب مشاور دانلود رایگان بخشنامه
89 الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
90 الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
91 مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
92 مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
93 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
94 مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
95 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
96 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
97 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
98 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
99 ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
100 ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
101 ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
102 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
103 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
104 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
105 ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
106 ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
107 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
108 اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
109 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ( ویرایش سوم) سند 19-8-6 دانلود رایگان بخشنامه
110 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
111 دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
112 ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
113 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
114 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
115 آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
116 آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
117 دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
118 ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
119 آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
120 فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
121 فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
122 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
123 فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
124 فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
125 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
126 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393 دانلود رایگان بخشنامه
127 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
128 تفویض برخی از اختیارات مالی دانلود رایگان بخشنامه
129 تفویض برخی از اختیارات مالی دانلود رایگان بخشنامه
130 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
131 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
132 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
133 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی دانلود رایگان بخشنامه
134 ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها دانلود رایگان بخشنامه
135 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
136 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
137 دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
138 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
139 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
140 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی  دانلود رایگان بخشنامه
141  دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم) دانلود رایگان بخشنامه
142 ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور دانلود رایگان بخشنامه
143 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
144 ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
145 الزامات اقدامات نگهداشت معابر دانلود رایگان بخشنامه
146 فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
147 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
148 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
149 ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
150 فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
151 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
152 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2 دانلود رایگان بخشنامه
153 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397) دانلود رایگان بخشنامه
154 آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی  دانلود رایگان بخشنامه
155 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1 دانلود رایگان بخشنامه
156 سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  دانلود رایگان بخشنامه
157 تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
158 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری - ویرایش یکم دانلود رایگان بخشنامه
159 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح - ویرایش یکم دانلود رایگان بخشنامه
160 دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود رایگان بخشنامه
161 مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری  دانلود رایگان بخشنامه
162 فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
163 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
164 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
165 فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
166 فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
167 مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری  دانلود رایگان بخشنامه
168 دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی  دانلود رایگان بخشنامه
169 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم)  دانلود رایگان بخشنامه
170 دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران  دانلود رایگان بخشنامه
171 دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391  دانلود رایگان بخشنامه
172 راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت  دانلود رایگان بخشنامه
173 راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت  دانلود رایگان بخشنامه
174 راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه  دانلود رایگان بخشنامه
175 راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت  دانلود رایگان بخشنامه
176 مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران  دانلود رایگان بخشنامه
177 راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای  دانلود رایگان بخشنامه
178 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391  دانلود رایگان بخشنامه
179 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود رایگان بخشنامه
180 دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود رایگان بخشنامه
181 دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار  دانلود رایگان بخشنامه
182 راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
183 ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود رایگان بخشنامه
184 دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
185 انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود رایگان بخشنامه
186 ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود رایگان بخشنامه
187 بودجه ریزی عملیاتی دانلود رایگان بخشنامه
188 ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود رایگان بخشنامه
189 تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم دانلود رایگان بخشنامه
190 بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود رایگان بخشنامه
191 موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود رایگان بخشنامه
192 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
193 ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود رایگان بخشنامه
194 آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
195 ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود رایگان بخشنامه
196 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود رایگان بخشنامه
197 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
198 انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود رایگان بخشنامه
199 انتخاب عامل چهارم دانلود رایگان بخشنامه
200 انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
201 حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388 دانلود رایگان بخشنامه
202 ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود رایگان بخشنامه
203 ابلاغ فهارس بهای سال 88 دانلود رایگان بخشنامه
204 ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
205 برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
206 تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
207 آیین نامه طراحی راه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 208 آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود رایگان بخشنامه
209 راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری دانلود رایگان بخشنامه