گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
2
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
3
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
4
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
5
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
6
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
7
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
8
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
9
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
10
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
11
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
12
راهنمای انتخاب مشاور
13
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
14
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
15
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
16
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
17
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
18
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
19
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
20
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
21
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
22
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
23
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
24
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
25
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
26
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
27
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
28
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
29
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
30
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
31
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
32
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
33
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
34
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
35
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
36
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
37
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
38
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
39
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
40
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
41
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
42
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
43
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
44
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
45
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
46
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
47
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
48
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
49
تفویض برخی از اختیارات مالی
50
تفویض برخی از اختیارات مالی
51
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
52
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
53
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
54
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
55
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
56
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
57
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
58
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
59
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
60
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
61
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
62
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
63
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
64
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
65
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
66
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
67
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
68
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
69
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
70
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
71
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
72
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
73
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
74
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
75
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
76
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
77
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
78
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
79
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
80
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
81
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
82
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
83
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
84
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
85
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
86
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
87
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
88
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
89
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
90
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
91
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
92
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
93
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
94
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
95
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
96
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
97
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
98
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
99
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
100
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
101
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
102
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
103
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
104
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
105
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
106
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
107
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
108
بودجه ریزی عملیاتی
109
ضوابط پذیرش جداول بتنی
110
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
111
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
112
موافقت نامه همسان مدیر طرح
113
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
114
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
115
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
116
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
117
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
118
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
119
انتخاب آزمایشگاه مقیم
120
انتخاب عامل چهارم
121
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
122
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
123
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
124
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
125
ابلاغ فهارس بهای سال 88
126
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
127
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
128
آیین نامه طراحی راه های شهری
129
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
130
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری