گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید2
شرح خدمات همسان مطالعات تعمیر و نگهداری پل ها
دانلود رایگان بخشنامه
3
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
4
فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
5
شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
6
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
7
تمدید حدود ضریب کارشناسی الفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
8
مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی
دانلود رایگان بخشنامه
9
مشخصات فنی عملیات ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی تونل های شهری و پل صدر
دانلود رایگان بخشنامه
10
مشخصات فنی نظافت و شستشوی تونل های شهری و پل صدر
دانلود رایگان بخشنامه
11
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری - سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
12
شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح - ویرایش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
13
شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری - ویرایش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
14
دستورالعمل بازرسی سطح 2 (چشمی) پل های شهری - ویرایش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
15
دستورالعمل بازرسی سطح 1 پل ها - ویرایش اول
دانلود رایگان بخشنامه
16
دستورالعمل بازدید پل ها - ویرایش اول
دانلود رایگان بخشنامه
17
مشخصات فنی و اجرایی روسازی مسیر اتوبوس های تندرو
دانلود رایگان بخشنامه
18
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
19
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
20
اصلاحیه بخشنامه شماره 70-417596 مورخ 22-04-98 حدود ضریب کارشناسی آلفا
دانلود رایگان بخشنامه
21
ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های 3 ماهه (ضریب b)
دانلود رایگان بخشنامه
22
حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
23
فهرست واحد بهای پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
24
ضریب تطبیق(cp) در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
25
آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم)
دانلود رایگان بخشنامه
26
فهارس بهای واحد پایه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
27
تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
28
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
29
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
30
برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402
دانلود رایگان بخشنامه
31
دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد
دانلود رایگان بخشنامه
32
جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97
دانلود رایگان بخشنامه
33
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
34
مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397
دانلود رایگان بخشنامه
35
الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397
دانلود رایگان بخشنامه
36
اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
37
جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران »
دانلود رایگان بخشنامه
38
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
39
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
40
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
41
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
دانلود رایگان بخشنامه
42
اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
43
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
44
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
45
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
46
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
47
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
48
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
دانلود رایگان بخشنامه
49
راهنمای انتخاب مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
50
الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
51
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
52
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
53
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
54
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
55
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
دانلود رایگان بخشنامه
56
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
57
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
58
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
59
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
60
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
61
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
62
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
63
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
64
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
65
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
66
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
دانلود رایگان بخشنامه
67
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
68
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
69
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
70
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
71
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
72
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
73
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
74
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
75
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
76
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
77
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
78
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
79
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
80
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
81
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
82
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
83
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
84
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
85
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
86
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
دانلود رایگان بخشنامه
87
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
88
تفویض برخی از اختیارات مالی
دانلود رایگان بخشنامه
89
تفویض برخی از اختیارات مالی
دانلود رایگان بخشنامه
90
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
91
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
92
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
93
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
دانلود رایگان بخشنامه
94
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
دانلود رایگان بخشنامه
95
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
96
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
دانلود رایگان بخشنامه
97
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
دانلود رایگان بخشنامه
98
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
99
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
100
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
دانلود رایگان بخشنامه
101
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
دانلود رایگان بخشنامه
102
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
103
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
104
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
105
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
دانلود رایگان بخشنامه
106
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
107
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
108
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
109
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
110
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
111
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
112
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
دانلود رایگان بخشنامه
113
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
دانلود رایگان بخشنامه
114
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
دانلود رایگان بخشنامه
115
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
دانلود رایگان بخشنامه
116
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
دانلود رایگان بخشنامه
117
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
دانلود رایگان بخشنامه
118
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری - ویرایش یکم
دانلود رایگان بخشنامه
119
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح - ویرایش یکم
دانلود رایگان بخشنامه
120
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
دانلود رایگان بخشنامه
121
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
دانلود رایگان بخشنامه
122
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
123
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
124
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
دانلود رایگان بخشنامه
125
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
126
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
دانلود رایگان بخشنامه
127
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
دانلود رایگان بخشنامه
128
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
دانلود رایگان بخشنامه
129
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
دانلود رایگان بخشنامه
130
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
دانلود رایگان بخشنامه
131
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
دانلود رایگان بخشنامه
132
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
دانلود رایگان بخشنامه
133
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
دانلود رایگان بخشنامه
134
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
دانلود رایگان بخشنامه
135
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
دانلود رایگان بخشنامه
136
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
دانلود رایگان بخشنامه
137
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
دانلود رایگان بخشنامه
138
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
دانلود رایگان بخشنامه
139
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
دانلود رایگان بخشنامه
140
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
دانلود رایگان بخشنامه
141
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
دانلود رایگان بخشنامه
142
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
143
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
144
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
145
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
دانلود رایگان بخشنامه
146
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
دانلود رایگان بخشنامه
147
بودجه ریزی عملیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
148
ضوابط پذیرش جداول بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
149
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
دانلود رایگان بخشنامه
150
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
دانلود رایگان بخشنامه
151
موافقت نامه همسان مدیر طرح
دانلود رایگان بخشنامه
152
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
153
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
154
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
155
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
156
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
157
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
158
انتخاب آزمایشگاه مقیم
دانلود رایگان بخشنامه
159
انتخاب عامل چهارم
دانلود رایگان بخشنامه
160
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
161
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
دانلود رایگان بخشنامه
162
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
163
ابلاغ فهارس بهای سال 88
دانلود رایگان بخشنامه
164
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
165
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
166
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
167
آیین نامه طراحی راه های شهری
دانلود رایگان بخشنامه
168
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
دانلود رایگان بخشنامه
169
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری
دانلود رایگان بخشنامه