ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1398
-
70/632679
1398/06/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد