ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
20/350860
1395/03/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد