گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 فرایند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
2 دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور دانلود رایگان بخشنامه
3 راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سال 95 دانلود رایگان بخشنامه
4 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران دانلود رایگان بخشنامه
5 واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران دانلود رایگان بخشنامه
6 الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دانلود رایگان بخشنامه
7 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
8 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اعمال جراحی ) دانلود رایگان بخشنامه
9 آیین نامه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز و بانک های خون بند ناف دانلود رایگان بخشنامه
10 آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری دانلود رایگان بخشنامه
11 آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت دانلود رایگان بخشنامه
12 الحاق یک تبصره به بندهای ج مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دانلود رایگان بخشنامه
13 سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
14 تسری شمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
15 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ دانلود رایگان بخشنامه
16 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 17 تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
18 استاندارد برنامه‌ ریزی و طراحی آزمایشگاه‌ های پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
19 ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت دانلود رایگان بخشنامه
20 آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
21 تصویب نامه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
22 تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23793 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی دانلود رایگان بخشنامه
23 مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 دانلود رایگان بخشنامه
24 سهمیه بیمه اتکایی اجباری دانلود رایگان بخشنامه
25 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
26 ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی دانلود رایگان بخشنامه
27 قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی،شورای شهر دانلود رایگان بخشنامه
28 اصلاحیه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 29 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
30 اصلاح آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز دانلود رایگان بخشنامه
31 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
32 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری ) دانلود رایگان بخشنامه
33 نظام نامه شبکه جامع و همگانی سلامت دانلود رایگان بخشنامه
34 تصویب نامه هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
35 مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت دانلود رایگان بخشنامه
36 سیاست های کلی سلامت دانلود رایگان بخشنامه
37 مجموعه قوانین و مقررات حوزه بیمه سازمان سلامت ابران دانلود رایگان بخشنامه
38 ابلاغ تصویب نامه درخصوص آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه دانلود رایگان بخشنامه
39 دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها دانلود رایگان بخشنامه
40 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقب های ویژه نوزادان ) دانلود رایگان بخشنامه
41 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استانداردها و الزامات عمومی ) دانلود رایگان بخشنامه
42 ضابطه تولید به روش OBL دانلود رایگان بخشنامه
43 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی دانلود رایگان بخشنامه
44 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استریل مرکزی ) دانلود رایگان بخشنامه
45 آیین نامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 46 دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت دانلود رایگان بخشنامه
47 دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی دانلود رایگان بخشنامه
48 آمار بیمارستانی (مفاهیم آمار بیمارستانی، شاخص‌های آمار بیمارستانی، دستورالعمل تکمیل فرم‌های آمار بیمارستانی) دانلود رایگان بخشنامه
49 دستورالعمل تکمیل ساختار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دو بخش فرهنگ حجاب و عفاف دانلود رایگان بخشنامه
50 دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی دانلود رایگان بخشنامه
51 دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی دانلود رایگان بخشنامه
52 دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز دانلود رایگان بخشنامه
53 دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، قرارداد کار معین دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 54 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
55 تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج دانلود رایگان بخشنامه
56 قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
57 دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه دانلود رایگان بخشنامه
58 تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت دانلود رایگان بخشنامه
59 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران دانلود رایگان بخشنامه
60 الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
61 دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانلود رایگان بخشنامه
62 دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانلود رایگان بخشنامه
63 دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل دانلود رایگان بخشنامه
64 راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد ساختمان بیمارستان در ایران دانلود رایگان بخشنامه
65 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
66 دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده دانلود رایگان بخشنامه
67 آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانلود رایگان بخشنامه
68 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی به همراه آیین نامه اجرایی آن دانلود رایگان بخشنامه
69 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اورژانس ) دانلود رایگان بخشنامه
70 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش زایمان ) دانلود رایگان بخشنامه
71 حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی دانلود رایگان بخشنامه
72 نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها مصوب هیئت های امناء به استناد بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تیپ متفاوت دانلود رایگان بخشنامه
73 ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته دانلود رایگان بخشنامه
74 دستورالعمل اجرایی ابلاغی مقام محترم وزارت مبنی بر اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی،ترکیب اعضاء شرح وظایف و اختیارات هیئت امنای بیمارستان های مزبور دانلود رایگان بخشنامه
75 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
76 استاندارد دارویی در بخش اورژانس دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 77 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دانلود رایگان بخشنامه
78 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
79 ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
80 ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
81 ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
82 دستورالعمل الزامات اساسی (اصول ایمنی وعملکرد) وسایل پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
83 ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
84 شرایط تاسیس موسسات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
85 نقشه جامع علمی سلامت دانلود رایگان بخشنامه
86 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های متوسط قلب ) دانلود رایگان بخشنامه
87 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش بستری داخلی، جراحی عمومی ) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 88 مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو دانلود رایگان بخشنامه
89 استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 90 قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی دانلود رایگان بخشنامه
91 اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دانلود رایگان بخشنامه
92 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه قلب ) دانلود رایگان بخشنامه
93 مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان دانلود رایگان بخشنامه
94 تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 95 آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دانلود رایگان بخشنامه
96 آیین نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
97 استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه ICU ) دانلود رایگان بخشنامه
98 تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی دانلود رایگان بخشنامه
99 تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دانلود رایگان بخشنامه
100 دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
101 دستورالعمل قیمت گذاری دانلود رایگان بخشنامه
102 دستورالعمل دریافت شکایت دانلود رایگان بخشنامه
103 دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری دانلود رایگان بخشنامه
104 دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی دانلود رایگان بخشنامه
105 دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی دانلود رایگان بخشنامه
106 دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
107 لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی دانلود رایگان بخشنامه
108 حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی دانلود رایگان بخشنامه
109 الزامات فنی دستگاه یونیت، چراغ و صندلی دندانپزشکی دانلود رایگان بخشنامه
110 ضوابط تایید صلاحیت سازمان های ممیزی تولید تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
111 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
112 ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی (251 تا 350 تخت کل) دانلود رایگان بخشنامه
113 ضوابط استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی جهت اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
114 قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی دانلود رایگان بخشنامه
115 آیین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت درمورد تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
116 الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
117 دستورالعمل تامین برق ایمن در موسسات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
118 ضوابط فعالیت شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش دانلود رایگان بخشنامه
119 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
120 مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی واجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دانلود رایگان بخشنامه
121 نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی دانلود رایگان بخشنامه
122 تعرفه قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه دستگاه سی تی اسکن دانلود رایگان بخشنامه
123 تعرفه و دستورالعمل پرداخت هزینه های خدمات پس از فروش دستگاه آنژیوگرافی دانلود رایگان بخشنامه
124 دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
125 آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) دانلود رایگان بخشنامه
126 تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 127 قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
128 آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
129 اصلاح آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
130 آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی دانلود رایگان بخشنامه
131 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
132 راهنمای ثبت و اخذ مجوز ورود و ترخیص وسایل پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
133 تعرفه ها و دستورالعمل پرداخت هزینه های نصب، راه اندازی، آموزش راهبری، تعمیرات، نگهداری و سرویس ماشینهای همودیالیز و دستگاههای تصفیه آب دانلود رایگان بخشنامه
134 نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
135 بخشی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
136 تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
137 طراحی بناهای درمانی 3- نشریه شماره 3-287 دانلود رایگان بخشنامه
138 آئین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
139 نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیات امنای آنها بر عهده رییس جمهور یا معاون اول ایشان می باشد دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 140 آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها دانلود رایگان بخشنامه
141 سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانلود رایگان بخشنامه
142 طراحی بناهای درمانی 2- نشریه شماره 2-287 دانلود رایگان بخشنامه
143 طراحی بناهای درمانی 1- نشریه شماره 1-287 دانلود رایگان بخشنامه
144 ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
145 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
146 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
147 مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
148 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
149 تصویب نامه هیات وزیران برای اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
150 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
151 قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
152 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
153 آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
154 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
155 آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
156 اصلاح بند الف ماده 1 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
157 مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دانلود رایگان بخشنامه
158 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
159 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
160 آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی دانلود رایگان بخشنامه
161 آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
162 قانون الحاق یک تبصره به ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
163 مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 164 قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 165 قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور دانلود رایگان بخشنامه
166 لغو ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
167 مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دانلود رایگان بخشنامه
168 قانون استفساریه بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی دانلود رایگان بخشنامه
169 قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
170 قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیئت علمی مسئول امور اجرائی دانلود رایگان بخشنامه
171 قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
172 الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
173 قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 174 آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
175 دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 176 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
177 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
178 قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 179 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
180 ضوابط برای هماهنگی بین فضاهای بهداشتی دانلود رایگان بخشنامه
181 اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها دانلود رایگان بخشنامه
182 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 183 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 184 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
185 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 186 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 187 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 188 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
189 ‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی موسسات درمانی - وزارت بهداری دانلود رایگان بخشنامه
190 قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
191 آیین نامه اجرایی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
192 قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
193 قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
194 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
195 راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران دانلود رایگان بخشنامه
196 تعریف واژه‌ های مرتبط با آموزش مداوم دانلود رایگان بخشنامه
197 شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی دانلود رایگان بخشنامه
198 دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا) دانلود رایگان بخشنامه
199 ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use دانلود رایگان بخشنامه
200 حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
201 دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
202 ضابطه نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی دانلود رایگان بخشنامه
203 ضوابط تایید صلاحیت سازمان های مشاور و ممیز تولید تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
204 ضوابط چگونگی تهیه و استفاده از مواد اولیه، قطعات و محصول ساخته شده جهت تولید تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
205 دستورالعمل اجرایی دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA دانلود رایگان بخشنامه
206 ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
207 ضوابط ورود کالای نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر دانلود رایگان بخشنامه
208 ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی دانلود رایگان بخشنامه
209 دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
210 ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
211 ضوابط ناظر فنی تولیدکننده دانلود رایگان بخشنامه
212 ضوابط شرایط تولید خوب GMP ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی (کلاس A و B) دانلود رایگان بخشنامه
213 ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده دانلود رایگان بخشنامه
214 ضوابط ناظر فنی وارد کننده دانلود رایگان بخشنامه
215 ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
216 ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی تشخیصی IVD دانلود رایگان بخشنامه
217 ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
218 دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی دانلود رایگان بخشنامه
219 دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه دانلود رایگان بخشنامه
220 دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران دانلود رایگان بخشنامه
221 فرم اظهارنامه تطابق دانلود رایگان بخشنامه
222 لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
223 فرم فهرست لیست پایه دانلود رایگان بخشنامه
224 فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
225 ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3 دانلود رایگان بخشنامه
226 دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42 دانلود رایگان بخشنامه
227 دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98 دانلود رایگان بخشنامه
228 دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90 دانلود رایگان بخشنامه
229 چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
230 استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
231 دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی ( تولید داخل و وارداتی ) دانلود رایگان بخشنامه