آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استخدام کشوری - بهداشت و درمان - سازمان های دولتی - صنایع - کیفری - مدنی -نظام پزشکی - واردات و صادرات - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1365.05.26 – 39266 – 1365.06.17 - 451 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکی
39266
1365/05/26
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


1365/5/26-39266-1365/06/17-451


‌استخدام کشوری - بهداشت و درمان - سازمان‌های دولتی - صنایع - کیفری - مدنی -نظام پزشکی - واردات و صادرات ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.5.26 بنا به پیشنهاد شماره 2295 مورخ 1365.4.15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرایی ماده 8‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به شرح زیر تصویب نمودند.

‌ماده 1 ـ اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می‌گردد و به مؤسس یا مؤسسان بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.

‌ماده 2 ـ صلاحیت مؤسس یا مؤسسین و همچنین مسئول فنی بایستی به تأیید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذی‌ربط برسد.

ماده 3 ـ صدور اجازه تأسیس توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به انعقاد قرارداد یا هر یک از مؤسسان آن در مورد نحوه پیشرفت کار ادامه آن و یا لغو اجازه تأسیس در صورت تخلف.

‌ماده 4 ـ صدور پروانه بهره‌برداری پس از بررسی همه‌جانبه عملکرد بر طبق قرارداد منعقده زمان اجازه تأسیس و ارزش‌یابی مؤسسه طبق ضوابط مربوطه و تأیید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 5 ـ در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت‌شده شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که مرکز یا مؤسسه را به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند. در مدت مذکور مسئول فنی می‌تواند محل را اداره نماید و پس از انقضای مدت مقرره مرکز یا مؤسسه تعطیل و درصورتی‌که پس از انقضای 24 ماه، از تاریخ فوت نسبت به واگذاری اقدام مؤثر صورت نگیرد در موردی که یک نفر بوده است پروانه تأسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در موردی که پروانه تأسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد.

‌ماده 6 ـ درصورتی‌که یک یا چند نفر از وراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط شغلی مؤسسین و متقاضی ادامه کار باشند در صورت تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی مربوطه پروانه تأسیس به نام آنان صادر خواهد شد.

‌ماده 7 ـ هر یک از متقاضیان تأسیس مراکز و مؤسسات موضوع ماده یک این آیین‌نامه بایستی پروانه اشتغال در همان شهر و محل را داشته و مسئول فنی علاوه بر داشتن اجازه کار در محل موردتقاضا بایستی پروانه تأیید صلاحیت که به تأیید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد دریافت دارند.
‌تبصره 1 ـ مسئولیت کلیه امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده 2 قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی به عهده مسئول فنی خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ اجرای ضوابط و مقررات و تعرفه‌های مصوب قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده مسئول فنی خواهد بود. عدم رعایت ضوابط و مقررات و تعرفه‌های مصوب موجب تعطیل نمودن مرکز یا مؤسسه پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و لغو صلاحیت مسئول فنی توسط کمیسیون قانونی مربوطه خواهد شد.

‌ماده 8 ـ ضوابط مربوط به وظایف مسئول فنی و امور قائم‌مقامی آن به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

‌ماده 9 ـ مراکز و مؤسسات خیریه (‌غیرانتفاعی) تابع ضوابط و مقرراتی هستند که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 10 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موظف‌اند بیماران بیمه‌شده را طبق ضوابط و مقرراتی بپذیرند که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، تخلف از این مقررات در کمیسیون قانونی مربوطه رسیدگی و در مورد صلاحیت مسئول فنی و ادامه کار مرکز یا مؤسسه درمانی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

‌ماده 11 ـ مسئولین کلیه مراکز مؤسسات پزشکی موظف‌اند کلیه اطلاعات موردنیاز بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در اختیار آنان قرار دهند در غیر این صورت طبق ضوابط متخلف محسوب می‌شوند و برای بار اول کمیسیون قانونی مربوطه نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت مؤسس یا مؤسسین یا مسئول فنی حسب مورد اظهارنظر نموده و در صورت تکرار مرکز یا مؤسسه درمانی را تعطیل خواهد کرد و در صورت لزوم نسبت به ابطال پروانه تأسیس پس از اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.

‌ماده 12 ـ شرکت‌های تولیدکننده و واردکنندگان لوازم تجهیزات پزشکی، دارویی و پاراکلینیکی به هر شکل و عنوان اعم از دولتی و یا خصوصی و نهادها‌ موظف‌اند منحصراً در قبال دریافت تأییدیه معتبر صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگ فروش صادر و کالا تحویل نمایند.

‌ماده 13 ـ هیچ‌یک از مراکز و مؤسسات درمانی حق استفاده از پزشکان و پیراپزشکان و سایر گروه‌های پزشکی موضوع این آیین‌نامه شاغل در بخش دولتی را در ساعات موظف اداری ندارند و در صورت تخلف مؤسسه مزبور تعطیل و پرونده با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی برای لغو پروانه تأسیس به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

ماده 14 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موظف‌اند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزش‌یابی را که به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ‌رعایت، در غیر این صورت متخلف محسوب می‌شود و مرکز یا مؤسسه مجاز به ادامه کار نبوده و صلاحیت فنی مسئولیت فنی آن در کمیسیون قانونی لغو خواهد شد.

‌ماده 15 ـ ضوابط و مشخصات ساختمانی، بهداشتی، فنی استاندارد و ارزش‌یابی مراکز و مؤسسات درمانی تابع مقررات خاصی است که در مورد هر یک از این مراکز و مؤسسات به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

‌ماده 16 ـ درمانگاه مؤسسه‌ای است شبانه‌روزی که بیماران سرپایی را می‌پذیرد و بایستی حداقل دارای سه پزشک عمومی یا متخصص باشد و استفاده از هر نام دیگر برای درمانگاه ممنوع است.

‌ماده 17 ـ درمانگاه‌ها حق بستری کردن بیماران را نداشته و موظف‌اند در مورد بیماران اورژانس و مصدوم کمک‌های اولیه را انجام داده و بلافاصله بیمار را جهت درمان به مراکز درمانی بستری هدایت نمایند.
‌تبصره 1 ـ کمک‌های اولیه و خدمات اورژانس کمتر از 24 ساعت مجاز بوده و از این بابت نمی‌توان مبلغی به‌عنوان تخت روز بستری دریافت نمود.
‌تبصره 2 ـ درمانگاه‌ها به‌تناسب گستردگی و حجم کار می‌توانند با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعدادی تخت به‌عنوان خدمات اورگانی داشته باشند.

ماده 18 ـ پروانه بهره‌برداری و مسئول فنی و نرخ خدماتی درمانگاه بایستی در مدخل درمانگاه به نحوی نصب گردد که برای مراجعه‌کنندگان قابل‌رؤیت باشد.
‌تبصره 1 ـ دریافت هرگونه وجه فقط در مقابل رسید رسمی درمانگاه ما است و ثبت ریز خدمات انجام‌شده و وجوه دریافتی الزامی است.
‌تبصره 2 ـ وجود دفتر پذیرش و ثبت مشخصات بیماران مراجعه‌کننده بر اساس ضوابط و مقررات پذیرش و مدارک پزشکی الزامی است و همچنین در مورد خدمات سرم‌درمانی و تزریقات علاوه بر صدور قبض‌های لازم، با مشخصات زیر: تاریخ، روز، نام و نام و خانوادگی بیمار و پزشک تجویزکننده و علت بیماری و مشخصات تزریق کننده باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

‌ماده 19 ـ هرگونه خدمات جنبی نظیر امور پاراکلینیکی و داروخانه در درمانگاه منوط به داشتن مجوز و پروانه جداگانه مسئول فنی واج شرایط آن فعالیت که به تأیید کمیسیون‌های قانونی مربوط رسیده باشد خواهد بود.

ماده 20 - درمانگاه بایستی یک قفسه داروهای اورژانس به‌تناسب فعالیت درمانگاه صرفاً جهت مصرف داخلی درمانگاه داشته باشد.

‌ماده 21 ـ بیمارستان مؤسسه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی 7 نسبت به درمان بیماران سرپایی و بستری اقدام می‌نماید.

‌ماده 22 ـ تأسیس داروخانه و واحدهای پاراکلینیکی منطبق بر خدمات اختصاصی بیمارستان الزامی است.
‌تبصره 1 ـ داروخانه بیمارستان حق نصب تابلو در خارج بیمارستان را ندارد و نیز نباید دارای ورودی مستقل باشد.
‌تبصره 2 ـ برای داروخانه و واحدهای پاراکلینیکی موضوع این ماده پروانه تأسیس و مسئول فنی با رعایت ضوابط مربوطه به هر یک صادر خواهد شد.

ماده 23 ـ درصورتی‌که نتیجه ارزش‌یابی انجام‌شده بر اساس اعلام نواقص به‌طور کتبی به کلیه مراکز مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه آن را رفع ننماید ادامه کار کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه غیرمجاز می‌باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است رأساً نسبت به تعطیل آن اقدام نماید.
‌تبصره ـ درصورتی‌که حداکثر ظرف شش ماه نواقص مربوطه به ارزش‌یابی انجام‌شده رفع نشود پرونده کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه با نظر کمیسیون تشخیص امور پزشکی مربوط جهت اخذ تأیید به ابطال به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد.

‌ماده 24 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه باید در تمام ساعات شبانه‌روز و ایام تعطیل فعال باشد.
‌تبصره 1 ـ وجود یک پزشک متخصص برای هر بخش به‌طور آماده علاوه بر پزشک واجد شرایط مقیم در ساعات شب الزامی است.
‌تبصره 2 ـ پزشک آماده در صورت ضرورت موظف است بدون قید و شرط در محل کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه حاضر نسبت به معالجه بیمار اقدام نماید.

‌ماده 25 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه موظف‌اند صورت‌حساب بیماران را به نحوی تنظیم و تحویل نمایند که هزینه کلایه خدمات ارائه‌شده نظیر تخت روز، حق‌المعالجه خدمات دارویی، پاراکلینیکی و سایر هزینه‌ها به تفکیکی و به‌طور مشخص در مقابل هر یک ثبت گردیده باشد. تأیید مسئولی‌مالی و ممهور نمودن صورت‌حساب‌ها به مهر بیمارستان الزامی است. یک نسخه از صورت‌حساب مذکور باید به‌عنوان سابقه در پرونده بیماران ضبط گردد.
‌تبصره ـ هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط تعیین‌شده به هر شکل و عنوانت بدون رسید رسمی بیمارستان غیرمجاز بوده و تخلف محسوب می‌گردد.

‌ماده 26 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه موظف‌اند همه ماهه آمار کلی فعالیت‌های تشخیصی و درمانی خود را به تفکیک فعالیت هر بخش اعم از سرپایی و بستری در فرم‌هایی که نمونه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود تنظیم و به وزارت مذکور ارسال دارند.
‌تبصره ـ لیست پزشکان مقیم و میهمان و آماده کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه بایستی با ذکر مشخصات و ساعات کار در فرم مربوطه تنظیم و همراه گزارش موضوع این ماده ارسال شود.

‌ماده 27 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه موظف‌اند بیماران مبتلابه بیماری‌های واگیر را در اسرع وقت طبق قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب 1325 و اصلاحات و ملحقات آن مصوب 1347 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند.

‌ماده 28 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه به نحوی با استفاده از وام دولتی ساخته یا تکمیل و یا تجهیز شده باشند بایستی حداقل 40%‌ تخت خود را در اختیار بیمه‌شدگان یا بیمارانی که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد قرار دهند.

‌ماده 29 ـ کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه ارزش‌یابی شده به استناد امتیازات مکتسبه در سه درجه (‌یک، دو سه) قرار می‌گیرند، هزینه تخت روز (هتلینگ) هر بیمارستان بر اساس درجه تعیین‌شده در آخرین ارزش‌یابی، بر مبنای جدول هزینه تخت روز که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام می‌گردد، پرداخت خواهد شد.
‌رعایت هزینه تخت روز تعیین و اعلام‌شده به مراکز و مؤسسات درمانی موضوع این آیین‌نامه ربای کلیه بیمارتان توسط مراکز مزبور الزامی است.

‌ماده 30 ـ مؤسسات پاراکلینیکی و درمان جنبی به مراکزی اطلاق می‌گردد که از دستگاه‌های تخصصی نظیر رادیولژی، فیزیوتراپی، الکتروآنسفالوگرافی،‌ سی‌تی‌اسکن، اکوکاردیوگرافی، استرس تست مراکز پزشکی هسته‌ای رادیولژی، سونوگرافی، آزمایشگاهی و غیره استفاده می‌نمایند.
‌تبصره ـ ایجاد هر یک از مؤسسات تخصصی موضوع این ماده تابع آیین‌نامه و مقررات خاص مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده 31 ـ استفاده کنندگان از دستگاه‌های تخصصی نظیر سونوگرافی و سی‌تی اسکن بایستی علاوهبر داشتن مدرک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه حداقل‌دوره آموزشی لازم را که به تأیید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل‌یا خارج از کشور طی کرده باشند.
‌تبصره 1 ـ اعضای کمیته در هر رشته مرکب از سه تن از اعضای هیأت علامی مربوط به آن رشته خواهد بود که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌منصوب خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ کسانی که با تأیید کمیته مربوطه مجاز به استفاده از دستگاه تخصصی در رشته خود می‌باشند نباید از تابلو و سرنسخه جداگانه استفاده نمایند.

ماده 32 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه امور مذکور در آیین‌نامه اجرایی مصوب 63.11.17 هیأت وزیران موضوع قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 62.5.18 مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرایی مصوب 64.4.18 موضوع آیین‌نامه اجرایی مصوب مورخ 63.11.17 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول می‌گردد.
‌تبصره ـ ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم برای بیماران در مطب تابع ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هایی است که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

‌ماده 33 ـ تأسیس هر نوع مطب و تغییر محل آن باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب پروانه باشد، در غیر این صورت بلافاصله محل‌کار او از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و مشمول مجازات مصرح در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورئ پزشکی و دارویی و مواد‌خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 خواهد شد.

میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد