اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استخدام کشوری - برنامه ‌های عمرانی - تامین اجتماعی - سازمان های دولتی – نظام صنفی - وام - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1366.11.28 – 142712 ت1037 - 1366.12.08 - 2179 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت
142712
1366/11/28
متن ضابطه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: 1366/11/28
‌استخدام کشوری - برنامه‌های عمرانی - تأمین اجتماعی - سازمان‌های دولتی نظام صنفی - وام ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.11.28 با توجه به مرقومه شماره 64.3382 مورخ 65.9.20 ریاست محترم جمهوری و بنا به پیشنهاد شماره 2691 مورخ 1366.4.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات زیر را در آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویب‌نامه شماره 39266 مورخ 1365.6.17 مورد تصویب قراردادند.
‌مواد 1، 9، 10، 13، 14 و 28 آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شوند.

‌ماده 1 - اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به نام کسانی که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیونهای مذکور در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 برسد، صادر می‌گردد و به مؤسس یا مؤسسات این‌گونه مراکز بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.

ماده 9 - مراکز و مؤسسات درمانی خیریه "غیرانتفاعی" تا زمان تصویب لایحه موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت. ‌درمان و آموزش پزشکی تابع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن خواهد بود.

‌ماده 10 - مراکز و مؤسسات درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های مناطق بهداری استان‌ها موظف‌اند بیماران بیمه‌شده را بر اساس قرارداد مربوط پذیرفته و براساس ‌ضوابط پزشکی و تعرفه‌های مربوط مداوا نمایند.

‌ماده 13 - مراکز و مؤسسات پزشکی غیردولتی حق استفاده از پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتی را در ساعات موظف اداری ندارند و باید در زمان استخدام و یا به‌کارگیری کارکنان این امر را ملحوظ نمایند و درصورتی‌که به این موضوع به هر طریق واقف شدند از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و مراتب را به واحد محل کار کارمند اطلاع دهند در غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

‌ماده 14 - کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موظف‌اند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوست این تصویب‌نامه را رعایت کنند در غیر این صورت طبق مقررات با مراکز و مؤسسات

متخلف رفتار خواهد شد.

‌ماده 28 - کلیه مراکز و مؤسسات درمانی که به نحوی از وام دولتی جهت ایجاد و یا تکمیل و یا تجهیز استفاده نموده یا خواهند نمود موظف‌اند بر اساس قراردادها و قوانین و ضوابط مربوطه به تعهدات خود عمل نمایند.
‌تبصره - گروه‌های وام‌گیرنده مشمول آیین‌نامه اعطایی وام موضوع ماده 19 قانون برنامه عمرانی چهارم کماکان مشمول ضوابط قانونی مربوط و مفاد قراردادهای منعقده می‌باشند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی مؤسسات درمانی - وزارت بهداری 1364 ‌درجه‌بندی بیمارستان‌ها برحسب امتیازات مکتسبه ‌بیمارستان‌های عمومی
1- کلیه بیمارستان‌های عمومی که جمع امتیازات مکتسبه آن‌ها بیشتر از 3300 امتیاز باشد درجه‌یک
2- کلیه بیمارستان‌های عمومی که جمعی امتیازات مکتسبه آن‌ها بیشتر از 2500 امتیاز باش درجه‌دو
3- کلیه بیمارستان‌های عمومی که جمع امتیازات مکتسبه آن‌ها بیشتر از 1700 امتیاز باشد درجه سه
‌با توجه به عدم نیاز و دائر بودن برخی از واحدهای پیش‌بینی‌شده مانند فیزیوتراپی اقدامات ایزوتوپ و کبالت تراپی، دیالیز و سایر واحدهای مشابه جمع کل حداکثر امتیازات بیمارستان‌ها تخصصی خاص مانند بیمارستان‌های روانی - معتادین آسایشگاه زایشگاه‌ها 4000 امتیاز تعیین می‌گردد و درجه‌بندی این بیمارستان‌ها به شرح زیر انجام خواهد شد.
1- درصورتی‌که جمع کل امتیازات مکتسبه بیش از 2500 باشد درجه‌یک
2- درصورتی‌که جمع کل امتیازات مکتسبه بیش از 2000 باشد درجه‌دو
3- درصورتی‌که جمع کل امتیازات مکتسبه بیش از 1500 باشد درجه سه ‌بنابراین بیمارستان‌هایی که بر اساس ارزشیابی امتیازات مکتسبه آنان کمتر از جمع امتیازات پیش‌بینی‌شده در مورد بیمارستان‌های درجه سه باشد زیر استاندارد اعلام و ادامه فعالیت آنان مجاز نخواهد بود.
2- در مقابل هر تخصص اضافی دائم (‌منظور رشته‌های اختصاصی علاوه بر چهار تخصص اصلی است که به‌طور دائم در بیمارستان فعالیت دارد و امکانات و تجهیزات مربوط نیز در بیمارستان پیش‌بینی‌شده است. 15 امتیاز و حداکثر 105 امتیاز)
‌تبصره یک - تخصص‌های اضافی دائم عبارت‌اند از گوش و حلق و بینی - چشم‌پزشکی ارتوپدی - اعصاب و روان - جراحی اعصاب - جراحی سینه و‌اورولژی.
‌تبصره دو - امتیازات مربوط به چهار بخش اصلی و تخصص‌های اضافی دائم فقط زمانی قابل‌محاسبه است که به ترتیب حداقل 2 و 10 تخت در هر مورد دائر و فعال باشد.
‌تبصره سه - امتیاز قابل‌محاسبه در مورد هیأت پزشکی برای بیمارستان‌های روانی-ریوی زایشگاه و سایر فعالیت‌های مشابه 1 امتیاز در مقابل هر تخت و حداکثر 100 امتیاز می‌باشد. جمع امتیازات 205 امتیاز
‌آیین‌نامه کتبی هیأت پزشکی
‌منظور آیین‌نامه مخصوصی است که روابط بین پزشکان و بیمارستان را تعیین می‌کند این آیین‌نامه باید شامل نکات زیر باشد که برای هرکدام امتیازاتی منظور شده است.
1- شرایط پذیرفته شدن پزشک در کادر بیمارستان 4 امتیاز
2- روش بازرسی حرفه‌ای 4 امتیاز
3- اختیارات هیأت پزشکی 4 امتیاز
4- مسائل مربوط به اخلاق پزشکی 10 امتیاز
5- مقررات مربوط به استفاده کردن از بخش‌های بیمارستان 4 امتیاز
6- مقررات مربوط به بیمارستان‌های مختلف 4 امتیاز
7- مقررات مربوط به مشاوره‌ها 4 امتیاز
8- مقررات مربوط به پروژه‌های پزشکی 3 امتیاز
9- مقررات مربوط به آمارهای پزشکی 3 امتیاز
10- مقررات مربوط به انتشارات علمی و کنفرانس‌ها 4 امتیاز
11- حدود اختیارات تخصصان پزشکان 6 امتیاز
12-روابط صحیح بین پزشکان و پرسنل فنی 3 امتیاز
جمع امتیازات 53 امتیاز
‌کمیته‌های پزشکی و بیمارستانی
‌درصورتی‌که کمیته‌های ذیل در بیمارستان: تشکیل و اعضای هر کمیته بر اساس ابلاغ کتبی موجود باشد و گزارش کمیته‌ها (‌حداقل یک گزارش در هرماه) به‌صورت کتبی ارائه‌شده باشد امتیازات زیر در هر مورد قابل‌محاسبه خواهد بود.
1- کمیته پرونده‌های پزشکی 25 امتیاز
2- کمیته استفاده از بخش‌های بیمارستان و مقررات پذیرش 15 امتیاز
3- کمیته ارزشیابی کار پزشکان 15 امتیاز
4- کمیته اطاق عمل و زایمان 25 امتیاز
5- کمیته کنترل عفونت 25 امتیاز
6- کمیته پرستاران و کارکنان بیمارستان 25 امتیاز
7- کمیته لیژ 15 امتیاز
8- کمیته تغذیه 15 امتیاز
9- کمیته مرگ‌ومیر 20 امتیاز
10- کمیته سوانح 15 امتیاز
11- کمیته نسوج 20 امتیاز
جمع امتیازات 215 امتیاز
اجلاس مرتب ماهیانه پزشکی
‌منظور تشکیل کنفرانس‌های ماهیانه است که دارای برنامه موضوعات موردبحث صورت ناطقین یا صورت شرکت‌کنندگان، اعلام روزهای کنفرانس، صورت‌جلسه کنفرانس و چاپ بولتن کنفرانس باشد. 30 امتیاز
‌وجود کتابخانه در بیمارستان
‌منظور کتابخانه مخصوص کتب پزشکی است که حداقل صد جلد کتاب علمی پزشکی به زبان‌های مختلف داشته باشد و این کتابخانه می‌تواند کتاب‌های سرگرم‌کننده نیز جهت مطالعه بیماران داشته باشد و همچنین مجلات روز علمی در دسترس باشد. 20 امتیاز
‌درصورتی‌که فرم‌های زیر توسط پزشک تکمیل و در پرونده منعکس باشد.
1- تکمیل فرم مخصوص شرح‌حال بیمار توسط پزشک 10 امتیاز
2- تکمیل فرم میز بیماری توسط پزشک 10 امتیاز
3- دستورات کتبی پزشک به پرستاران 10 امتیاز
4- تکمیل سایر مشخصات بیمار از قبیل تشخیص
‌اولیه و تشخیص نهایی توسط پزشک 10 امتیاز
جمع امتیازات 40 امتیاز
‌پرسنل
1- مدیر واجد شرایط
‌مدیر متخصص در رشته مدیریت بیمارستان 40 امتیاز
‌مدیر پزشک باتجربه در امر مدیریت بیمارستان
‌و یا مدیر لیسانس و یا فوق‌لیسانس در سایر رشته‌های مدیریت 20 امتیاز قابل‌محاسبه می‌باشد.
2- درصورتی‌که سرپرستی بایگانی پزشکی آمار و پذیرش به عهده متخصص پرونده پزشکی با درجه فوق‌لیسانس باشد.
3- درصورتی‌که رئیس امور مالی بیمارستان دارای لیسانس و یا فوق‌لیسانس حسابداری، بازرگانی اقتصاد و سایر رشته‌های مشابه باشد. 30 امتیاز
4- در صورتی سرپرست امور اداری دارای مدرک لیسانس امور اداری باشد. 20 امتیاز
5- چنانچه سرپرست امور تغذیه متخصص در رشته تغذیه (؟؟) باشد. 20 امتیاز
6- درصورتی‌که رییس امور پرستاری فوق‌لیسانس در رشته مدیریت پرستاری باشد 30 امتیاز
7- درصورتی‌که اداره امور تأسیسات تجهیزات ساختمان به عهده یک نفر مهندس باشد. 30 امتیاز
8- جمع کل امتیازات مربوط به سایر کادر شاغل (به‌استثنای کادر پرستاری که بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده در قسمت اختصاصی مربوط به خود محاسبه ‌می‌گردد و ردیف‌های یک لغایت هفت مربوط به کادر مدیریت و سرپرستی). حداکثر 700 امتیاز است که به شرح زیر محاسبه و منظور می‌گردد.
‌در مقابل اشتغال هر کارمند لیسانس و یا فوق‌لیسانس در بیمارستان 8 امتیاز و در مقابل اشتغال هر کارمند فوق‌دیپلم 6 امتیاز و در مقابل اشتغال هر کارمند دیپلم کامل متوسط 4 امتیاز و در مقابل هر کارمند با مدرک تحصیلی بالاتر از ششم ابتدایی 2 امتیاز و در مورد سایر کارکنان در مقابل اشتغال هر نفر 1.5 امتیاز محاسبه ‌می‌گردد.
‌تبصره - در مورد بیمارستان‌هایی که بیش از 100 تخت دارند امتیازات مکتسبه پرسنلی به شرح مندرج در بند 8 فوق ابتدا به تعداد تخت بیمارستان مورد ارزشیابی تقسیم و سپس در رقم 100 ضرب خواهد شد.
‌مشخصات کلی بیمارستان
‌نام بیمارستان:
‌آدرس: تلفن:
‌تعداد تخت دائر در زمان بازدید: تعداد تحت مجاز بر اساس پروانه:
‌نوع وابستگی: خصوصی دولتی خیریه سایر انواع: ‌شماره پروانه تأسیس: تاریخ صدور: نام مسئول فنی: ‌مالکیت
1- درصورتی‌که بیمارستان متعلق به گروه پزشکی باشد و دارایی اساسنامه و به‌صورت شرکت ارائه شود در ازاء هر پزشک متخصص سهامدار عضو گروه پزشکی در مقابل 15 تخت 20 امتیاز حداکثر 200 امتیاز
‌تبصره یک: بیمارستان‌های دولتی و نیمه‌دولتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن از طریق دولت تأمین می‌گردد و بیمارستان‌های خیریه که بیلان عملکرد سالانه آنان به یکی از مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت جهت بررسی ارائه می‌گردد تمامی امتیازات مربوط به مالکیت را دریافت می‌دارند.
جمع امتیازات 200 امتیاز
‌هیأت مدیره
1- درصورتی‌که وابستگی اعضای هیأت مدیره به بیمارستان کامل باشد 10 امتیاز
2- هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یک‌بار تشکیل شود (‌مشروط به ارائه صورت‌جلسه کتبی) 5 امتیاز
3- استخدام و اخراج به عهده هیأت مدیره باشد. 5 امتیاز
4- تشکیلات هیأت مدیره مطابق اساسنامه باشد. 5 امتیاز
جمع امتیازات 25 امتیاز
‌هیأت پزشکی
1- در مقابل هر بخش اصلی دائر (‌حراجی - زنان و زایمان - اطفال - داخلی) به‌صورت مستقل یا ایستگاه پرستاری و سایر تجهیزات و مشخصات بخش مربوطه 25 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز
‌جدول حداکثر امتیاز قابل کسب مؤسسات درمانی ‌بیمارستان‌ها به تفکیک انواع آن
1- مالکیت 200 امتیاز
2- هیأت مدیره 25 امتیاز
3- هیأت پزشکی 258 امتیاز
4- کمیته‌های پزشکی و بیمارستانی 305 امتیاز
5- پذیرش 43 امتیاز
6- پرونده پزشکی 187 امتیاز
7- اطلاعات 67 امتیاز
8- مدیریت (‌آمار - امور مالی- ‌اداری - روابط اجتماعی) 295 امتیاز
9- تدارکات 32 امتیاز
10-رخت‌شوئی (‌لنژ) 70 امتیاز
11- سرویس غذایی 115 امتیاز
12- پرسنل (به‌استثنای کادر پرستاری) 890 امتیاز
13- پرستاری 710 امتیاز
14- درمانگاه و اورژانس 255 امتیاز
15- تمیرداری 45 امتیاز
16- دیالیز 50 امتیاز
17- C.S.A 50 امتیاز
18- ساختمان - تأسیسات - مهندسی و نگهداری 465 امتیاز
19- اطاق‌های عمل 140 امتیاز
20- اطاق‌های زایمان 75 امتیاز
21- رادیولوژی 210 امتیاز
22- کبالت تراپی 100 امتیاز
23- ایزوتوپ 50 امتیاز
24- آزمایشگاه 190 امتیاز
25- فیزیوتراپی 105 امتیاز
26- داروخانه 90 امتیاز
‌جمع کل امتیازات قابل کسب بیمارستان‌های عمومی: 5022 امتیاز

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد