اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - شماره ۱۶۶۵۱۵/ت ۴۷۹۷۳هـ - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ‌ضوابط و است
166515
1391/07/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد