قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود. این وزارت مسئول اجرای این قانون است.
2/848
1364/07/09
متن ضابطه

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


تاریخ تصویب: 1364/07/09

‌ماده 1 - به‌منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش پزشکی و تحقق بندهای 4 و 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و ‌درمان و بهزیستی می‌باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که ازاین‌پس در این لایحه وزارت نامیده می‌شود ‌تشکیل می‌گردد.

ماده 2 - با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می‌شود و کلیه وظایف،‌اختیارات، امکانات، کارکنان دارایی‌ها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان‌های وابسته به آن و آن قسمت از وظایف، و اختیارات،‌امکانات، کارکنان، دارایی‌ها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به این وزارت منتقل می‌گردد.
‌تبصره - کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی می‌باشد، به وزیر این وزارتخانه محول می‌گردد.

‌ماده 3 - این وزارت موظف است ارزش‌های اسلامی را در کلیه امور پزشکی و بهداشتی و درمانی کشور تحکیم و تثبیت نماید.

‌ماده 4 - این وزارت موظف است در اجرای بند 12 اصل سوم قانون اساسی لایحه قانونی تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یک سال تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده 5 - معاونت پژوهشی این وزارت موظف است در اجرای بند 4 اصل سوم قانون اساسی به‌منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در‌زمینه‌های علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و بالا بردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهش‌های علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهای پژوهشی پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نماید.
‌تبصره - بودجه تحقیقاتی این مؤسسات به‌صورت کمک در بودجه این وزارت منظور و در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

‌ماده 6 - این وزارت موظف است از ادغام دانشکده‌های گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع‌ها و مؤسسات آموزشی و آن تعداد از بیمارستان‌های وزارت بهداری و بهزیستی منتقله به این وزارت که توان آموزشی دارند دانشگاه‌های علوم پزشکی را تأسیس و نسبت به توسعه آن‌ها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاست‌های آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امکانات و وسایل و تجهیزات لازم اقدام نماید.
‌تبصره 1 - عزل رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
‌تبصره 2 - دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی همچون سایر دانشگاه‌ها در بودجه سالانه کشور ردیف مستقل و جداگانه‌ای خواهند داشت.
‌تبصره 3 - کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه‌های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام‌شده از شورای عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.

‌ماده 7 - سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
‌تبصره - وزارت موظف است طوری برنامه‌ریزی نماید که بانوان در رشته‌های تخصصی زنان، مامایی و رشته‌های بالینی پزشکی به مرحله خودکفایی برسند.

‌ماده 8 - کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 9 - قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی واداری و استخدامی حاکم بر وزارت بهداری و بهزیستی سابق و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن سازمان‌های منطقه‌ای بهداری استان‌ها و دانشکده‌های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و در این وزارتخانه لازم‌الاجرا خواهند بود این وزارت موظف است ظرف مدت یک سال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداری ‌استخدامی این وزارتخانه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

‌ماده 10 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آن‌ها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک‌های افراد خیر و‌نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده 11 - کلیه کارکنان اعم از هیأت علمی و کادر آموزشی واداری و خدماتی که از وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی منفک و به این وزارتخانه منتقل می‌شوند تا تصویب قانون تشکیلات جدید تابع مقررات حاکم بر وضعیت آن‌ها در هنگام انتقال خواهند بود.

‌ماده 12 - آن دسته از نیروهای انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی کشور صلاحیت عضویت علمی دانشگاهی را داشته باشند پس از احراز عناوین مربوطه از مزایای شغلی هیأت علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهند شد.

‌ماده 13 - تا زمانی که تشکیلات جدید این وزارت و شرکت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آن به تصویب نرسیده است پست‌های مصوب فعلی وزارت بهداری و بهزیستی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن و نیز پست‌های مصوب دانشکده‌ها و مؤسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت منتقل می‌شود به قوت خود باقی خواهند بود.
این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 14 - این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آیین‌نامه اجرایی نحوه نقل‌وانتقال دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت برای تصویب به هیأت دولت تسلیم کند و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه نقل‌وانتقال مذکور را به پایان برساند.
‌تبصره - موارد اختلاف توسط هیأتی مرکب از نماینده نخست‌وزیر و وزرای این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی بررسی و نظر اکثریت، قاطع و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 15 - منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته‌های پزشکی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی،‌تغذیه، توان‌بخشی، و بهداشت‌کاری دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری‌ها و پیراپزشکی (‌علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی،‌تکنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) می‌باشد.

‌ماده 16 - وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی طرح احیای داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد.

‌ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود. این وزارت مسئول اجرای این قانون است.

‌قانون فوق شامل هفده ماده هفت تبصره در جلسه سه‌شنبه نهم مهرماه هزار و سیصد و شصت‌وچهار تصویب و در مورخه 1364.7.24 به تأیید ‌شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد