گنجینه ضوابط و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط متنی1
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی2
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی3
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
4
پیش نویس فهرست خدمات مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی(ROT، BOO، BOT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا
دانلود رایگان بخشنامه
5
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
6
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
دانلود رایگان بخشنامه
7
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
8
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
9
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
دانلود رایگان بخشنامه
10
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
11
قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی12
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
13
بخشنامه بودجه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
14
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
15
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی16
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی17
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی18
آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
19
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی20
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی21
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
دانلود رایگان بخشنامه
22
آیین نامه نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی23
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روشBOO-BOT-ROT نشریه شماره 4
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی24
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی25
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی26
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
دانلود رایگان بخشنامه
27
پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی28
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی29
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی30
ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
31
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی32
سیاست های پولی و اعتباری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی33
اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
34
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
35
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در بانک های دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی36
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی37
شورای اقتصاد درمورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس
دانلود رایگان بخشنامه
38
دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی39
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
40
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی41
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
42
راهنمای تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل نشریه شماره 2
دانلود رایگان بخشنامه
43
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی44
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی45
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی46
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ واسپاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی47
بخشنامه در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی48
ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی49
افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
50
دستورالعمل فرآیند تامین مالی احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
51
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
52
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی53
اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی54
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
دانلود رایگان بخشنامه
55
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری دانشگاه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی56
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی57
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی58
عدم شمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی بر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی59
پیش نویس راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی به استناد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2
دانلود رایگان بخشنامه
60
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی (با آخرین اصلاحات) -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی61
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
62
چارچوب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی63
قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی64
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی65
ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
دانلود رایگان بخشنامه
66
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور - سهامی خاص
دانلود رایگان بخشنامه
67
بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
68
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
دانلود رایگان بخشنامه
69
بخشنامه تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی70
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
71
بخشنامه ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
دانلود رایگان بخشنامه
72
بخشنامه ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی73
قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
74
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
75
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی76
دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
77
شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی78
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
79
تصویب نامه شماره 119569ت52270ﻫ مورخ 1394.09.10 هیات محترم وزیران درخصوص الحاق بند 6 به تصویب نامه شماره 17620ت51775ﻫ مورخ 1394.2.16
دانلود رایگان بخشنامه
80
بخشنامه ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه
دانلود رایگان بخشنامه
81
ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی82
قانون حمایت از صنعت برق کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی83
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی84
آئین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
85
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
86
بخشنامه به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور - موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ریالی تا پایان سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی87
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
88
طراحی فرایند مشارکت و گردش عملیات پروژه های مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
89
برگزاری فراخوان مشارکت و ارزیابی و انتخاب شریک سازنده به روش کیفیت و قیمت
دانلود رایگان بخشنامه
90
دستورالعمل شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
91
نحوه بهره برداری از سهم الشرکه سازمان ملی زمین و مسکن در پروژهای مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
92
دستورالعمل نظارت و کنترل پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
93
نحوه اعمال مدیریت پروژه های مشارکتی و چگونگی کنترل و نظارت بر آن ها
دانلود رایگان بخشنامه
94
معاونت مشارکت و سرمایه گذاری سازمان ملی زمین و مسکن (جایگاه، اهداف و وظایف و مفاد تفویض اختیار به ادارات کل استانی)
دانلود رایگان بخشنامه
95
الگوی ارائه و معرفی بسته های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
96
آیین نامه اجرایی معیارهای تعریف پروژه و طرح توجیهی و ضوابط و الزامات اقتصادی و فنی طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
97
الگوی قراردادهای مشارکت در ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
98
روشهای شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارزیابی، رتبه بندی و توان سنجی سرمایه گذاران
دانلود رایگان بخشنامه
99
الگوی قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی زمین
دانلود رایگان بخشنامه
100
دستورالعمل ضوابط صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی101
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی102
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی103
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی104
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی105
بخشنامه تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب هیات وزیران در صدور ضمانت‌نامه برای تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی106
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی107
قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی108
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی109
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی110
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
111
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی112
تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
113
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی114
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی115
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
116
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی117
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
118
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
119
اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی120
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دانلود رایگان بخشنامه
121
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
122
بخشنامه اعلام امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری
دانلود رایگان بخشنامه
123
بخشنامه تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
دانلود رایگان بخشنامه
124
نظام نامه استفاده از پساب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی125
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
126
ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
دانلود رایگان بخشنامه
127
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
128
دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای رشته فعالیت های خاص صنعتی و معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
129
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره سه
دانلود رایگان بخشنامه
130
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
دانلود رایگان بخشنامه
131
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره چهار
دانلود رایگان بخشنامه
132
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی133
پیش نویس دستورالعمل و فرآیندهای حوزه تأمین مالی پروژه های بخش راه و شهرسازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی134
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
دانلود رایگان بخشنامه
135
دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
136
مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
دانلود رایگان بخشنامه
137
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/ پساب از تصفیه خانه های آب/ فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
138
قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب (BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی139
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
140
دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی141
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دانلود رایگان بخشنامه
142
آیین نامـه تسـهیلات و تعهـدات کلان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی143
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
144
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
145
فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی
دانلود رایگان بخشنامه
146
قانون اصلاح قانون نظام صنفی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی147
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
148
آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
149
تاکید بر رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی150
آیین نامه اجرایی قانون معادن
دانلود رایگان بخشنامه
151
آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر نظامی
دانلود رایگان بخشنامه
152
قانون مجازات اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی153
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
دانلود رایگان بخشنامه
154
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی155
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
156
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
157
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
دانلود رایگان بخشنامه
158
تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
دانلود رایگان بخشنامه
159
قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
160
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
دانلود رایگان بخشنامه
161
اعلام مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص امکان پذیرش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و سقف جدید تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
دانلود رایگان بخشنامه
162
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
163
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی164
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
165
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
166
دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ارزی در سیستم بانکی
دانلود رایگان بخشنامه
167
تفسیر ماده 8 الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
168
نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
169
آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی170
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
171
الزامات ناظر بر فرآیند اعتباری اسنادی داخلی-ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
172
قانون امور گمرکی
دانلود رایگان بخشنامه
173
شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
174
ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
دانلود رایگان بخشنامه
175
ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین
دانلود رایگان بخشنامه
176
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره
دانلود رایگان بخشنامه
177
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
178
تاکید به رعایت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق با ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
179
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی180
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی181
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
182
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
183
شرایط تاسیس موسسات پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
184
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی185
اصلاح آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
186
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
187
دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
دانلود رایگان بخشنامه
188
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی189
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی190
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
191
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی192
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی193
قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی194
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی195
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی196
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
197
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی198
اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
دانلود رایگان بخشنامه
199
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی200
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی201
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
202
دستورالعمل صدور مجوز تخصیص پسابهای حاصل از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی203
تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی204
قانون حمایت از مصرف کنندگان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی205
آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
دانلود رایگان بخشنامه
206
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
207
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
208
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی209
ردیف 26 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
دانلود رایگان بخشنامه
210
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی211
آیین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها
دانلود رایگان بخشنامه
212
موافقت نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری (BOT) - نشریه 469
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی213
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی214
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی215
قانون اجرای سیاست های اصل 44
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی216
قانون اصلاح ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب1383
دانلود رایگان بخشنامه
217
ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
218
مدیریت ریسک در پروژه ها - نشریه شماره 659
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی219
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
دانلود رایگان بخشنامه
220
بخشنامه استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی221
قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی222
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی223
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی224
آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1388
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی225
قانون اصلاح مواد9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی226
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی227
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی228
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی229
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی230
نظام فنی و اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
231
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی232
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی233
آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
234
قانون اوقاف (سازمان اوقاف و امور خیریه قم)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی235
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی236
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
دانلود رایگان بخشنامه
237
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی238
آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
دانلود رایگان بخشنامه
239
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی240
اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور سهامی خاص
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی241
اصلاح آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی242
مصوبه شورای عالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
243
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف اختیارات و مسئولیت های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی244
اصلاح ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری درطرحهای آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی245
قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
246
واژه نامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار-فاز دوم
دانلود رایگان بخشنامه
247
استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
248
استاندارد طرح آزمون نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
249
استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
250
استاندارد طرح تضمین کیفیت پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
251
استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
252
استاندارد طرح مدیریت پیکر بندی
دانلود رایگان بخشنامه
253
استاندارد سند توصیف متدولوژی
دانلود رایگان بخشنامه
254
استاندارد طرح مدیریت پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
255
استاندارد طرح نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
256
درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
257
دستورالعمل روش اجرایی وصول درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور بر اساس ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی258
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی259
قانون تجارت الکترونیکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی260
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی261
ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت ، بهره برداری و انتقال ، مشارکت مدنی و بیع متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی262
صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی263
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل ششم: پیمان نامه نرم افزاری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی264
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل پنجم: برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی265
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل چهارم: پیشنهاد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی266
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل سوم: نظارت بر پروژه های نرم افزاری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی267
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل دوم: تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP)
دانلود رایگان بخشنامه
268
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نمونه ارجاع کار (فصل اول: مشاوره پروژه های نرم افزاری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی269
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (معرفی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی270
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی271
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی272
آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی273
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی274
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی275
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی276
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی277
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
دانلود رایگان بخشنامه
278
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی279
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی280
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی281
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی282
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی283
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی284
قانون معادن کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی285
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی286
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی287
قانون داوری تجاری بین المللی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی288
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی289
آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی290
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی291
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی292
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی293
قانون مقررات صادرات و واردات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی294
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی295
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی296
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی297
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی298
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی299
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی300
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی301
اصلاحیه قانون تشکیلات و وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی302
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی303
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی304
قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی305
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی306
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی307
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی308
آئین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی309
لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
310
آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی311
قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی312
قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی313
آیین نامه معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی314
آیین نامه معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی315
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات
دانلود رایگان بخشنامه
316
قانون هواپیمایی کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی317
قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی318
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
319
قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
320
اساسنامه صندوق توسعه ملی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی321
مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوصی سپرده گذاری ریالی منابع صندوق و قانون و مقررات مربوطه ضوابط پرداخت تسهیلات از محل سپرده گذاری ریالی منابع صندوق
دانلود رایگان بخشنامه
322
دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه IDA
دانلود رایگان بخشنامه
323
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه‌ ‌‌مشارکت‌ عمومی‌ و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
324
دستورالعمل انتخاب و بکارگیری مشاوران توسط وام گیرندگان بانک جهانی
دانلود رایگان بخشنامه