گنجینه ضوابط و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
2
لایحه مشارکت عمومی-خصوصی (مصوب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی3
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی4
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی5
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
6
پیش نویس فهرست خدمات مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی(ROT، BOO، BOT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا
دانلود رایگان بخشنامه
7
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
8
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
دانلود رایگان بخشنامه
9
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
10
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
11
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
دانلود رایگان بخشنامه
12
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
13
قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی14
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
15
بخشنامه بودجه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
16
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
17
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی18
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی19
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی20
آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
21
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی22
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی23
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
دانلود رایگان بخشنامه
24
آیین نامه نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی25
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روشBOO-BOT-ROT نشریه شماره 4
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی26
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی27
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی28
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
دانلود رایگان بخشنامه
29
پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی30
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی31
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی32
ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
33
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی34
سیاست های پولی و اعتباری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی35
اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
36
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
37
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در بانک های دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی38
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی39
شورای اقتصاد درمورد نحوه طرح موضوعات استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس
دانلود رایگان بخشنامه
40
دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی41
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
42
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی43
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
44
راهنمای تهیه گزارش توجیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل نشریه شماره 2
دانلود رایگان بخشنامه
45
ابلاغ نمونه قرارداد تضمینی برق تجدیدپذیر
دانلود رایگان بخشنامه
46
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی47
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی48
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی49
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ واسپاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی50
بخشنامه در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی51
ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی52
افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
53
دستورالعمل فرآیند تامین مالی احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
54
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
55
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی56
اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی57
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
دانلود رایگان بخشنامه
58
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری دانشگاه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی59
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی60
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی61
عدم شمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی بر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی62
پیش نویس راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی به استناد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2
دانلود رایگان بخشنامه
63
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی (با آخرین اصلاحات) -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی64
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی -موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
65
چارچوب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی66
قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی67
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی68
ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
دانلود رایگان بخشنامه
69
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور - سهامی خاص
دانلود رایگان بخشنامه
70
بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
71
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
دانلود رایگان بخشنامه
72
بخشنامه تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی73
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
74
بخشنامه ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
دانلود رایگان بخشنامه
75
بخشنامه ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی76
قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
77
بخشنامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
78
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی79
دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
80
شرح خدمات مطالعات امکان سنجی پروژه های حمل و نقل ریلی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی81
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
82
تصویب نامه شماره 119569ت52270ﻫ مورخ 1394.09.10 هیات محترم وزیران درخصوص الحاق بند 6 به تصویب نامه شماره 17620ت51775ﻫ مورخ 1394.2.16
دانلود رایگان بخشنامه
83
بخشنامه ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه
دانلود رایگان بخشنامه
84
ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی85
قانون حمایت از صنعت برق کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی86
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی87
آئین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
88
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
89
بخشنامه به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور - موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ریالی تا پایان سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی90
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
91
طراحی فرایند مشارکت و گردش عملیات پروژه های مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
92
برگزاری فراخوان مشارکت و ارزیابی و انتخاب شریک سازنده به روش کیفیت و قیمت
دانلود رایگان بخشنامه
93
دستورالعمل شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
94
نحوه بهره برداری از سهم الشرکه سازمان ملی زمین و مسکن در پروژهای مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
95
دستورالعمل نظارت و کنترل پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
96
نحوه اعمال مدیریت پروژه های مشارکتی و چگونگی کنترل و نظارت بر آن ها
دانلود رایگان بخشنامه
97
معاونت مشارکت و سرمایه گذاری سازمان ملی زمین و مسکن (جایگاه، اهداف و وظایف و مفاد تفویض اختیار به ادارات کل استانی)
دانلود رایگان بخشنامه
98
الگوی ارائه و معرفی بسته های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
99
آیین نامه اجرایی معیارهای تعریف پروژه و طرح توجیهی و ضوابط و الزامات اقتصادی و فنی طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
100
الگوی قراردادهای مشارکت در ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
101
روشهای شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارزیابی، رتبه بندی و توان سنجی سرمایه گذاران
دانلود رایگان بخشنامه
102
الگوی قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی زمین
دانلود رایگان بخشنامه
103
دستورالعمل ضوابط صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی104
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی105
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی106
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی107
بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی108
بخشنامه تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب هیات وزیران در صدور ضمانت‌نامه برای تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی109
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی110
قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی111
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی112
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی113
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
114
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی115
تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
116
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی117
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی118
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
119
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی120
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
121
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
122
اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی123
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دانلود رایگان بخشنامه
124
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
125
بخشنامه اعلام امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری
دانلود رایگان بخشنامه
126
بخشنامه تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
دانلود رایگان بخشنامه
127
نظام نامه استفاده از پساب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی128
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
129
ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
دانلود رایگان بخشنامه
130
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
131
دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای رشته فعالیت های خاص صنعتی و معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
132
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره سه
دانلود رایگان بخشنامه
133
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
دانلود رایگان بخشنامه
134
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پیوست شماره چهار
دانلود رایگان بخشنامه
135
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی136
پیش نویس دستورالعمل و فرآیندهای حوزه تأمین مالی پروژه های بخش راه و شهرسازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی137
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
دانلود رایگان بخشنامه
138
دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
دانلود رایگان بخشنامه
139
مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
دانلود رایگان بخشنامه
140
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/ پساب از تصفیه خانه های آب/ فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
141
قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب (BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی142
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
143
دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی144
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دانلود رایگان بخشنامه
145
آیین نامـه تسـهیلات و تعهـدات کلان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی146
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
147
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
148
فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی
دانلود رایگان بخشنامه
149
قانون اصلاح قانون نظام صنفی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی150
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
151
آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
152
تاکید بر رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی153
آیین نامه اجرایی قانون معادن
دانلود رایگان بخشنامه
154
آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر نظامی
دانلود رایگان بخشنامه
155
قانون مجازات اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی156
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
دانلود رایگان بخشنامه
157
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی158
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
159
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
160
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
دانلود رایگان بخشنامه
161
تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
دانلود رایگان بخشنامه
162
قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
163
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
دانلود رایگان بخشنامه
164
اعلام مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص امکان پذیرش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و سقف جدید تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
دانلود رایگان بخشنامه
165
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
166
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی167
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
168
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
169
دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ارزی در سیستم بانکی
دانلود رایگان بخشنامه
170
تفسیر ماده 8 الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
171
نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
172
آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی173
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
174
الزامات ناظر بر فرآیند اعتباری اسنادی داخلی-ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
175
قانون امور گمرکی
دانلود رایگان بخشنامه
176
شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
177
ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
دانلود رایگان بخشنامه
178
ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین
دانلود رایگان بخشنامه
179
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره
دانلود رایگان بخشنامه
180
ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
181
تاکید به رعایت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق با ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
182
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی183
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی184
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
185
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
186
شرایط تاسیس موسسات پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
187
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی188
اصلاح آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
189
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
190
دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
دانلود رایگان بخشنامه
191
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی192
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی193
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
194
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی195
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی196
قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی197
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی198
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی199
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
200
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی201
اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
دانلود رایگان بخشنامه
202
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی203
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی204
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
205
دستورالعمل صدور مجوز تخصیص پسابهای حاصل از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی206
تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی207
قانون حمایت از مصرف کنندگان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی208
آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
دانلود رایگان بخشنامه
209
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
210
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
211
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی212
ردیف 26 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
دانلود رایگان بخشنامه
213
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی214
آیین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها
دانلود رایگان بخشنامه
215
موافقت نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری (BOT) - نشریه 469
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی216
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی217
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی218
قانون اجرای سیاست های اصل 44
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی219
قانون اصلاح ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب1383
دانلود رایگان بخشنامه
220
ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
221
مدیریت ریسک در پروژه ها - نشریه شماره 659
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی222
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
دانلود رایگان بخشنامه
223
بخشنامه استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی224
قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی225
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی226
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی227
آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1388
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی228
قانون اصلاح مواد9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی229
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی230
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی231
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی232
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی233
نظام فنی و اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
234
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی235
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی236
آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
237
قانون اوقاف (سازمان اوقاف و امور خیریه قم)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی238
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی239
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
دانلود رایگان بخشنامه
240
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی241
آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
دانلود رایگان بخشنامه
242
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی243
اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور سهامی خاص
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی244
اصلاح آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی245
مصوبه شورای عالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
246
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف اختیارات و مسئولیت های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی247
اصلاح ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری درطرحهای آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی248
قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
249
واژه نامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار-فاز دوم
دانلود رایگان بخشنامه
250
استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
251
استاندارد طرح آزمون نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
252
استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
253
استاندارد طرح تضمین کیفیت پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
254
استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
255
استاندارد طرح مدیریت پیکر بندی
دانلود رایگان بخشنامه
256
استاندارد سند توصیف متدولوژی
دانلود رایگان بخشنامه
257
استاندارد طرح مدیریت پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
258
استاندارد طرح نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
259
درآمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
260
دستورالعمل روش اجرایی وصول درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور بر اساس ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی261
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی262
قانون تجارت الکترونیکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی263
آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی264
ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت ، بهره برداری و انتقال ، مشارکت مدنی و بیع متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی265
صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی266
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل ششم: پیمان نامه نرم افزاری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی267
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل پنجم: برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی268
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل چهارم: پیشنهاد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی269
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل سوم: نظارت بر پروژه های نرم افزاری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی270
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل دوم: تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد RFP)
دانلود رایگان بخشنامه
271
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نمونه ارجاع کار (فصل اول: مشاوره پروژه های نرم افزاری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی272
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (معرفی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی273
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی274
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی275
آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی276
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی277
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی278
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی279
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی280
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
دانلود رایگان بخشنامه
281
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی282
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی283
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی284
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی285
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی286
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی287
قانون معادن کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی288
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی289
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی290
قانون داوری تجاری بین المللی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی291
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی292
آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی293
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی294
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی295
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی296
قانون مقررات صادرات و واردات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی297
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی298
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی299
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی300
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی301
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی302
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی303
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی304
اصلاحیه قانون تشکیلات و وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی305
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی306
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی307
قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی308
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی309
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی310
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی311
آئین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی312
لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور
دانلود رایگان بخشنامه
313
آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی314
قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی315
قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی316
آیین نامه معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی317
آیین نامه معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی318
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات
دانلود رایگان بخشنامه
319
قانون هواپیمایی کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی320
قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی321
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
322
قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
323
اساسنامه صندوق توسعه ملی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی324
مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوصی سپرده گذاری ریالی منابع صندوق و قانون و مقررات مربوطه ضوابط پرداخت تسهیلات از محل سپرده گذاری ریالی منابع صندوق
دانلود رایگان بخشنامه
325
دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه IDA
دانلود رایگان بخشنامه
326
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه‌ ‌‌مشارکت‌ عمومی‌ و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
327
دستورالعمل انتخاب و بکارگیری مشاوران توسط وام گیرندگان بانک جهانی
دانلود رایگان بخشنامه