دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روشBOO-BOT-ROT نشریه شماره 4
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
96/170/20583
1396/10/16
متن ضابطه

دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه‌گذاری

با مشارکت بخش غیردولتی به روش BOO/BOT/ROT

 

 

الف: مقدمه


1- دامنه كاربرد و كليات

1-1- این دستورالعمل، برای مناقصه قراردادهایی که به روش‌های مشارکتی اعم از BOO/BOT/ROT به‌صورت یک مرحله‌ای و یا دومرحله‌ای واگذار می‌شوند، کاربرد دارد.

2-1- این دستورالعمل، شامل متن حاضر و پیوست آن، کار برگ مناقصه است. مفاد کار برگ مناقصه، از سوی
مناقصه گزار با توجه به ویژگی کارهای موضوع هر مناقصه درج یا تکمیل می‌شود.

3-1- در این دستورالعمل، واژه‌ها و عبارت‌ها معانی تعریف‌شده زیر را دارند:

1-3-1- » نامه پذیرش»: یعنی نامه‌ای که طی آن «برگ پیشنهاد مناقصه» و هر توافق امضاشده از سـوی دو طرف و پیوست شده به آن، به‌طور رسمی از سوی مناقصه گر پذیرفته‌شده و به امضای وی رسیده است.

2-3-1- » برگ پیشنهاد قیمت«: یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گـر تکمیل‌شده و شامل پیشنهاد امضاشده مناقصه گر برای کارهاست.

3-3-1-» پیشنهاد فنی-بازرگانی مناقصه گر: «یعنی مدرکی با همین عنوان که مناقصه گر همراه با بـرگ پیشنهاد مناقصه ارائه می‌دهد، به همان‌گونه که در اسناد مناقصه آمده است.

4-3-1-» پیشنهاد مناقصه«: یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همـراه بـا برگ پیشنهاد قیمت تسلیم کرده، به همان‌گونه که در اسـناد مناقـصه آمـده اسـت. پیـشنهاد مناقصه، ممکن است به‌منظور اختصار، به‌صورت «پیشنهاد» نیز به کار رود.

5-3-1-» فراخوان»: مشتمل بر آگهی یا «نامه دعوت به ارائه پیشنهاد» (دعوت‌نامه) می‌باشد و آگهی عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار در روزنامه‌های پر تیراژ به اطلاع رسانیده و «نامه دعوت به ارائه پیشنهاد«،

عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمـام شرکت‌کنندگان منتخب فرستاده‌شده و با وصول یکی از آن‌ها، می‌توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به‌اختصار «دعوت‌نامه» هم نامیده می‌شود. «فراخوان» صادره، قسمتی از اسـناد مناقصه تلقی می‌گردد.

6-3-1- » خواسته‌های مناقصه گزار»: الزاماتی که از سوی مناقصه گزار در اسناد مشخص‌شده و «مناقصه گر« ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد.

7-3-1- » اسناد مناقصهمجموعه مدارکی با همین عنوان است که در قبال ارائه نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به مناقصه گران تحویل می‌شود و حاوی مدارک یادشده در ماده 5 است.

4-1- این دستورالعمل، در هماهنگی با «نامه دعوت به ارائه پیشنهاد» تهیه‌شده است. در صورت مغایرت بین مفاد این دستورالعمل و دعوت‌نامه، مفاد دعوت‌نامه اولویت دارد.

5-1- این دستورالعمل، جزیی از "اسناد قرارداد"، قرار نخواهد گرفت. این دستورالعمل، توضیح روش‌هایی است که در مراحل مختلف برگزاری مناقصه، از مرحله صدور دعوت‌نامه تا مرحله تصمیم مناقصه گزار مبنی بر واگذاری کارهای موضوع مناقصه به یکی از مناقصه گران و مبادله قرارداد یا انصراف مناقصه گزار از واگذاری کارها به‌کاربرده می‌شود و آگاهی‌هایی را برای تهیه پیشنهاد مناقصه، به مناقصه گر می‌دهد.

6-1- مناقصه گران، باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که در کار برگ مناقصه درج‌شده، تهیه و تسلیم نمایند.

7-1- مناقصه گر، باید تمام دستورالعمل‌ها، فرم‌ها، کار برگ‌ها، شرایط قرارداد، نقشه‌ها و مشخصات فنی، جدول‌ها و دیگر اطلاعات اسناد مناقصه را به‌دقت مطالعه کند و در صورت داشتن ابهام یا تناقض در اسناد می‌توانند مراتب
را حداکثر تا هفت (7) روز کاری قبل از تاریخ انقضاء مهلت تحویل اسناد، اعلام نموده و تقاضای توضیح کتبی نمایند. در این رابطه هرگونه توضیح، تجدیدنظر، حذف یا اضافه نمودن اسناد و مدارک و نحوه تسلیم آن‌ها کتباً از سوی مناقصه گزار اعلام و جزء اسناد و مدارک منظور می‌گردد. مناقصه گر، مسئول تأمین و تکمیل اطلاعات خواسته‌شده در اسناد مناقصه، به‌گونه‌ای است که پیشنهاد تسلیم‌شده، پاسخگوی کامل اسناد مناقصه باشد. نقص مدارک پیشنهاد مناقصه یا تکمیل نکردن اسناد مناقصه به رد پیشنهاد منجر می‌شود.

8-1- در این دستورالعمل، اختیارهای مهندس مشاور در انجام امور مناقصه، در کار برگ مناقصه تعیین‌شده است.

9-1- سال عقد قرارداد، تاریخی است که به‌عنوان تاریخ مبنای قرارداد، در اسناد درج‌شده و در اسناد مناقصه تعریف‌شده است.

10-1- با توجه به اینکه این دستورالعمل به‌صورت عام برای انواع روش‌های انجام پروژه به‌صورت مشارکتی و برگزاری مناقصه به‌صورت یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای تنظیم گردیده است، لذا در انتهای بندهایی که در برخی روش‌ها و شرایط برگزاری مناقصه لازم است تغییرات یا ملاحظاتی در نظر گرفته شود، ذکر گردیده است.

11-1- مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در آن نیازی به ارزیابی فنی- بازرگانی پیشنهادات نباشد.

12-1- مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در آن بررسی فنی-بازرگانی پیشنهادات لازم باشد.

 

2- مناقصه گران واجد شرايط

1-2- فرآیند برگزاری مناقصه بعد از انجام فرآیند ارزیابی کیفی (ارزیابی توان اجرای کار) متقاضیان انجام می‌گردد. مناقصه گرانی که در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران (ارزیابی توان اجرای کار)، ذیصلاح تشخیص داده‌شده و در فهرست کوتاه حضورداشته باشند، برای شرکت در مناقصه، دعوت می‌شوند.

2-2- با توجه به این‌که صلاحیت توان اجرای کار مناقصه گرانی که به مناقصه دعوت می‌شوند قبلاً احرازشده است، در مشارکت‌ها، هرگونه تغییر در اعضاء مشارکت، منوط به جایگزینی اعضا هم‌تراز با اعضاء قبلی و تاییدکتبی مناقصه گزار، پیش‌ازتاریخ تسلیم پیشنهاد است.

3-2- هر شرکت نمی‌تواند در یک مناقصه، عضو بیش از یک مشارکت باشد، اما می‌تواند به‌عنوان پیمانکار دست‌دوم، در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود.

4-2- مناقصه گران، نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اشخاصی که توسط مناقصه گزار برای انجام خدمات مشاوره و یا برای تهیه طرح و سایر مدارک مورداستفاده در کارهای موضوع مناقصه، منصوب‌شده‌اند، درزمینه کارهای مربوط به قرارداد موضوع مناقصه، مشارکت داشته باشند.

 

3- مصالح و تجهيزات و مبادي

قابل‌قبول

1-3- مصالح، تجهیزات و کارهایی که قرار است از خارج کشور تحت این قرارداد تأمین و یا انجام شوند، باید از مبدأ کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری دارند، تهیه شود.

2-3- واژه مبدأ در این ماده، به معنی مکانی است که در آنجا مصالح و تجهیزات یا اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها استخراج، فرآوری یا تولیدشده است. تولید، یعنی محصول تجاری شناخته‌شده‌ای که از طریق ساخت، فرآوری یا مونتاژ قطعات اصلی، با مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن ازنظر مشخصات و یا نحوه استفاده، تفاوت کلی دارد.

3-3- مبدأ مصالح و تجهیزات و کار، از ملیت مناقصه گر جدا باشد.

4-3- تمام تجهیزات و لوازم‌یدکی، باید نو، غیر مستعمل و اصلی باشند و از کارخانه تولیدکننده، برای مناقصه گزار تهیه و ارسال شود. پیشنهادی که شامل تجهیزات آزمایشی، مستعمل، دوباره ساخته یا تعمیر شده باشد، پذیرفته نخواهد شد (در مناقصه‌های به روش BOO به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، می‌توان از تجهیزات کارکرده به‌شرط ارائه گواهی بازرسی و تائید عملکرد از سوی موسسه‌های معتبر (قابل‌قبول خریدار/ سرمایه پذیر) اخذ و ارائه شود، استفاده نمود. در این صورت باید شرایط آن در مشخصات فنی به‌صراحت ذکر شود).

 

4- هزينه شركت در مناقصه

1-4- هزینه تکثیر اسناد مناقصه، که بابت خرید آن‌ها باید از سوی مناقصه گران پرداخت شود، درکاربرگ مناقصه، درج گردیده است.

2-4- هزینه‌های مناقصه گر، برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات، به عهده خود وی است و درصورتی‌که در کار برگ مناقصه به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مناقصه گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مناقصه، در مورد این هزینه‌ها مسئولیت و تعهدی ندارد.

 

ب: اسناد مناقصه

5- اسناد مناقصه

اسناد مناقصه شامل اجزای زیر است:

1-5- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت‌نامه)

2-5- دستورالعمل شرکت در مناقصه (متن حاضر و کار برگ مناقصه)، همراه با کاربرگ‌های تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) و تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد.

3-5- برگ پیشنهاد قیمت

4-5- "موافقت‌نامه قرارداد" و پیوست‌های آن و شرایط قرارداد شامل شرایط عمومی و خصوصی قرارداد

5-5- نقشه‌ها و مشخصات فنی

6-5- جدول‌ها (در صورت وجود)، ازجمله جدول "پرداخت‌ها"، جدول زمانی کارها، جدول تضمین‌ها یا شاخص‌های عملکردی، جدول‌های داده‌ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها

7-5- فرم‌ها، گواهینامه‌ها، تأییدیه‌ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)

8-5- الحاقیه‌های صادره بعدی از طرف مناقصه گزار در طول زمان برگزاری مناقصه

 

6- بررسی موضوع و اسناد مناقصه

1-6- مناقصه گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به‌دقت بررسـی کرده و تمـام اطلاعات لازم، مانند حمل‌ونقل، وضع راه‌های دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست آورد. مناقـصه گـر پـس از تـسلیم پیشنهاد، نمی‌تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.

2-6- مناقصه گر، می‌تواند (در صورت لزوم با هماهنگی مناقـصه گـزار) از محـل ساختگاه و امکانـات موجود، بازدید به عمل آورد. مناقصه گزار، به نماینـدگان مناقـصه گـر اجـازه ورود را بـه زمین‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات
مربوط، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می‌دهد. درصورتی‌که از سوی مناقصه گزار برنامه‌ای برای بازدید در کار برگ مناقصه پیش‌بینی‌شده باشد، طبق برنامه پیش‌بینی‌شده عمل خواهد گردید. مناقصه گزار، کارکنان و عوامل وی، هیچ‌گونه مـسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هرگونه عواقب و مخارج ناشـی از آن ندارنـد. ایـن بازدیـد در راستای آگاه‌تر شدن مناقصه گـر از شـرایط کارهای موضـوع مناقـصه اسـت و نبایـد به‌عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مناقصه، تلقی شـود. اطلاعـات شـفاهی ارائه‌شده از سـوی مناقصه گزار یا مهندس مشاور، تعهدی برای مناقصه گزار ایجاد نمی‌کند، مگر آن‌که طی الحاقی‌های به اسناد مناقصه افزوده شود.

3-6- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد، به‌منزله آن تلقی خواهد شد که مناقـصه گـر تمـام اسـناد مناقصه را به‌دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آن‌ها را تا حدی که یک مناقصه گر باتجربه می‌تواند به دست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد (به‌استثنای موارد اعلام‌شده از سوی مناقصه گر در بند 9-6).

4-6- هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سؤالی داشـته باشـد، می‌تواند به‌صورت کتبی یا الکترونیکی (منظور از الکترونیکی، دورنگار است)، مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. نشانی مناقصه گزار در کار برگ مناقصه، مشخص‌شده است. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی ازنظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشـکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر درکاربرگ مناقصه منعکس کند و در صـورت اقتـضا، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه نماید. مناقصه گزار، به درخواست‌های ارائه توضیح یا اصـلاح اسـناد مناقصه که در مهلتی که برای این منظور در کار برگ مناقصه تعیین‌شده است دریافت کند کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش‌ها یا اشکال‌ها، به‌گونه‌ای که منبع درخواست آن‌ها مشخص نشود، برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند، به‌طور یکسان ارسـال خواهـد شـد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به‌منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، ازنظر وی تلقی خواهـد شد.

5-6- درصورتی‌که در کار برگ مناقصه تعیین‌شده باشد، از نمایندگان منتخب مناقصه گـران دعـوت می‌شود در جلسه توجیهی که در مکان و زمان درج‌شده در کار برگ مناقـصه برگـزار می‌گردد، شرکت کنند. هدف از تشکیل این جلسه، تشریح کارهای موضوع مناقصه و پاسخ به پرسش‌هایی است که ممکن است در ارتباط با اسناد مناقصه مطرح شود. از مناقصه گران درخواست می‌شود در حد امکان، پرسش‌ها را کتبی یا از طریق دورنگار و حداقل یک (1) هفتـه قبـل از تـشکیل جلسه، تسلیم مناقصه گزار کنند. مـتن پرسش‌های مطرح‌شده و پاسـخ مربـوط بـرای تمـام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند، به‌طور یکسان ارسال خواهد شد. هرگاه درنتیجه برگزاری جلسه توجیهی، نیاز به اصلاح اسناد مناقصه باشد، این کار با صدور الحاقیه انجام می‌گیرد.

 

7- تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقيه

1-7- مناقصه گزار، می‌تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین‌شده در کار برگ مناقصه، یا درصورتی‌که در کار برگ مناقصه زمانی تعیین نشده است، مدت هفت (7) روز پیش از آخـرین روز تعیین‌شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گـران، یا بـه هـر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور الحاقیه‌هایی، در اسناد مناقصه تجدیدنظر بـه عمل‌آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

2-7- هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طی الحاقیه‌ای به مناقصه گران اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر بـه ایـشان داده شود. مناقصه گران، باید بی‌درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنـین فـرض خواهـد شـد که اطلاعات درج‌شده در آن، از سوی آن‌ها موردتوجه قرار خواهد گرفت.

3-7- الحاقیه‌ها، اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می‌گردند.

 

ج: تهيه پيشنهاد

8- زبان پيشنهاد

1-8- پیشنهاد مناقصه و تمام مکاتبه‌ها و مدارک مربوط به آن، باید بـه زبـان (هـای) تعیین‌شده در کار برگ مناقصه باشد. هرگاه مدارکی به زبان دیگری باشد، باید ترجمـه بخش‌هایی از آن‌که طبـق مفاد اسـناد مناقصه لازم است، به زبان تعیین‌شده در کار برگ نیز ارائه شـود و در صـورت مغـایرت ترجمـه اولویـت خواهد داشت.

 

9-مدارک تشکیل‌دهنده پيشنهاد مناقصه

پیشنهاد مناقصه، باید شامل مدارک زیر باشد:

1-9- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)، طبق مفاد ماده 12 دستورالعمل

2-9- برگ پیشنهاد قیمت، جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها (در صورت وجود) و آنالیز قیمت پیشنهادی (در صورت وجود) تکمیل، امضا و مهرشده توسط مناقصه گر

3-9- وکالت‌نامه محضری، دال بر این‌که امضاکننده (گان) پیشنهاد از سـوی صـاحبان امـضای مجـاز مناقصه گر، مجاز به این کار بوده است (اند) و پیشنهاد، در دوره اعتبـار آن طبـق مفاد مـاده، 13 بـرای مناقصه گر یک سند تعهدآور است.

4-9- جدول‌های موجود در اسناد مناقصه، که از سوی مناقصه گر تکمیل‌شده است.

5-9- پیشنهاد فنی-بازرگانی، در مناقصه‌های دومرحله‌ای، شـامل: شرح تفـصیلی پیـشنهاد بـرای مشخصات فنی تجهیزات، سازمان و روش اجرای کارهای موضوع مناقصه و نیز سایر اطلاعـات فنی مانند: بروشورها و جزییات دیگری از مصالح، تجهیزات، لوازم‌یدکی و فناوری‌های ویژه است.

6-9- شرح تفصیلی راه‌حل‌های پیـشنهادی بـرای رفـع اشـتباه یا اشـکال، در مدارک فنی ازجمله نقشه‌ها و مشخصات فنی که به نظر مناقصه گر، اشتباه بوده یا اشکال داشته و باوجود اعلام مناقـصه گـر طبق بند 6-4 هنوز به نظر او دارای اشتباه یا اشکال است.

7-9- این دستورالعمل و سایر مدارک اسناد مناقصه که به مهر و امضای مناقصه‌گر رسیده باشد.

8-9- در مناقصه‌های دومرحله‌ای، مناقصه گر، باید تمام یا قسمتی از اطلاعات تکمیلی موردنیاز برحسب نوع کار و قرارداد را که رئوس آن در زیر اعلام‌شده و به‌عنوان نمونه در کار برگ مناقـصه مشخص‌شده است، تسلیم کند و به آن‌ها متعهد باشد. مواردی از این اطلاعات که به تـشخیص مناقـصه گـزار لازم باشد جزیی از پیشنهاد فنی-بازرگانی مناقصه گر تلقی شود، درکاربرگ مناقصه تعیین می‌گردد.

1-8-9- شرح سازمان و ساختار مدیریتی مناقصه گر، برای انجـام کارهای موضـوع مناقـصه و نحـوه ارتباط این سازمان، با سازمان کلی مناقصه گر

2-8-9- تفکیک کارهای موضوع مناقصه، که هر یک از اعضای مشارکت یا گروه‌های کاری مختلـف مناقصه گر یا پیمانکاران دست‌دوم (در صورت وجود)، انجام خواهند داد.

3-8-9- اطلاعات مربوط به روش انجام کارهای موضـوع مناقـصه، در مـواردی که در نقشه‌ها و مشخصات فنی تعیین نشده باشد، حداقل شامل:

1-3-8-9- مهندسی و طراحی، در مواردی که طراحی قسمتی از کارها به عهده مناقصه گر باشد، شامل:

(1) نوع استانداردها و آیین‌نامه‌های مورداستفاده

(2) روش‌ها، رویکردها و راه‌حل‌های پیشنهادی، برای طراحی اجزای کار

2-3-8-9- چگونگی تدارک تجهیزات، شامل امور قراردادی، انتخـاب تأمین‌کنندگان، بازرسی‌ها و کنترل کیفیت و حمل آن‌ها

3-3-8-9- چگونگی تدارک مصالح، تأمین نیروی انـسانی و ماشین‌آلات موردنیاز بـرای انجـام کارها

4-3-8-9- روش اجرای کارهای ساختمانی به تفکیک سازه‌های مختلف و نوع فعالیت‌های اجرایی

5-3-8-9- روش نصب، آزمایش و راه‌اندازی تجهیـزات و سـایر کارهایی که نیـاز بـه آزمـایش و راه‌اندازی دارد

6-3-8-9- روش تأمین و کنترل ایمنی

7-3-8-9- روش آموزش کارکنان مناقصه گزار برای بهره‌برداری (در صـورت وجـود درکارهای موضوع مناقصه)

4-8-9- برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع مناقصه (طراحی، تـدارکات، اجـرا، نـصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، انتقال)، با نشان دادن منابع پیشنهادی تخصیصی، ازجمله نیـروی انـسانی، ماشین‌آلات مناقصه گر و مصالح و چگونگی به‌روزرسانی زمان‌بندی و کنترل پیشرفت کارها

5-8-9- برنامه جامع تضمین و کنترل کیفیت، برای انجام کارهای موضوع مناقصه

 با توجه به مسئولیت‌های مناقصه گر در این مناقصه، علاوه بر نظارتی که از سوی مشاور و مناقصه گزار اعمال می‌شود، تضمین کیفیت با ایجاد سیستم خودکنترلی در درون سازمان مناقصه گر حاصل می‌گردد. ازاین‌رو لازم است که برنامه کنترل و تضمین کیفیت مناقصه گر از ابتدا مشخص بوده و کلیه الزامات و شرایط آن در انجام شرح خدمات موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.

مناقصه گر به‌عنوان بخشی از پیشنهاد فنی- بازرگانی موظف است برنامه جامع کنترل و تضمین کیفیت خود را ارائه نماید. این برنامه در حین مذاکرات قراردادی و با نظر مناقصه گزار، اصلاح و تکمیل‌شده و مبنای اقدامات بعدی وی قرار خواهد گرفت.

 6-8-9- ساختار شکست کارهای دوره احداث پروژه (WBS)

ساختار شکست کارهای دوره احداث تا سطح 2 در کاربگ مناقصه درج‌شده است. مناقصه گر موظف است در زمان ارائه پیشنهاد این ساختار را حداقل تا سطح 3، ریز کرده و ارائه نماید.

در دوره پیشبرد سرمایه‌گذار موظف به ارائه برنامه زمان‌بندی تفصیلی با رعایت این برنامه و موعدهای کلیدی مندرج در قرارداد می‌باشد. این برنامه پس از تائید خریدار/سرمایه پذیر مبنای انجام فعالیت‌های دوره احداث و تبعات حقوقی ناشی از آن خواهد بود.

7-8-9- سیستم کنترل پیشرفت کار

-  مناقصه گر بایستی سیستم کنترل پیشرفت پروژه شامل زمان، هزینه و منابع اجرایی خود را تشریح نماید

8-8-9- مدارک مثبت، دال بر این‌که مصالح و تجهیزات، با مشخصات درخواست شده در نقشه‌ها و مشخصات فنی تطبیق دارد. این مدارک، باید نشان دهد که مصالح و تجهیزات پیـشنهادی و کشورهای مبدأ آن‌ها، با اسناد مناقصه تطبیق دارد

مدارک مثبت نشان‌دهنده تطبیق تجهیزات با اسناد مناقصه، ممکن است به شکل گزارش، نقشه و اطلاعات بوده و باید موارد زیر را در برداشته باشند:

(1) شرح تفصیلی ویژگی‌های عملکردی و فنی تجهیزات

(2)   فهرستی شامل مشخصات کامل منابع موجود جهت تهیه قطعات یدکی، ابزار مخصوص و غیره که برای کار کردن مداوم و مناسب تجهیزات ضرورت دارد

(3) توضیحی از مشخصات فنی و مدارک کافی، در مورد قابل‌قبول بودن مصالح و تجهیزات پیشنهادی، بر اساس مشخصات یادشده

(4) مناقصه گری که تأمین یا نصب تجهیزاتی را پیشنهاد می‌دهد که خود تولیدکننده، سازنده یا نصب کننده آن‌ها نیست، باید از سوی سازنده یا تولیدکننده آن تجهیزات، مجاز به تأمین یا نصب آن‌ها در داخل کشور باشد و اطمینان دهد که سازنده تجهیزات، بر اساس ضوابط این دستورالعمل، یک شرکت واجد شرایط است.

تبصره- مناقصه گران، باید توجه داشته باشند که استانداردهای تعیین‌شده از سوی مناقصه گزار در اسناد مناقصه برای طراحی، نیروی کار، مصالح و تجهیزات حداقل است. مناقصه گر، می‌تواند از استانداردهای دیگری استفاده کند، مشروط بر آن‌که نشان دهد که موارد جایگزین شده، معادل یا برتر از استانداردهای تعیین‌شده در مشخصات فنی است (مگر آنکه به‌صراحت در اسناد به گونة دیگری ذکرشده باشد).

9-9- مناقصه گر، باید جزییات اقلام اصلی تجهیزات، یا خدماتی را که از طریق پیمانکاران دست‌دوم تأمین می‌کند، با درج نام و ملیت پیمانکاران دست‌دوم پیشنهادی، شامل فروشندگان هرکدام از آن اقلام، در پیشنهاد خود ارائه کند. مناقصه گر، می‌تواند برای انجام هر کاری بیش از یک پیمانکار دست‌دوم معرفی کند، اما نرخ و قیمت‌های تعیین‌شده در پیشنهاد، صرف‌نظر از آن‌که کدام‌یک از پیمانکاران دست‌دوم کار را انجام دهد باید ثابت باشد. مناقصه گر، باید اطمینان دهد که تمام پیمانکاران دست‌دوم پیشنهادشده، واجد شرایط بوده و مصالح و تجهیزات یا خدماتی که قرار است توسط آن‌ها تأمین شود، طبق شرایط ماده 3 خواهد بود. مناقصه گزار، حق حذف هر یک از پیمانکاران دست‌دوم پیشنهادی را پیش از امضای قرارداد، برای خود محفوظ نگاه داشته و پس از مذاکره بین مناقصه گزار و مناقصه گر، پیمانکاران دست‌دوم تائید شده و کارهای مربوط به هرکدام از آن‌ها، فهرست خواهد شد

10-9- مناقصه گران نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند، مگـر آن‌که طبـق مفاد کار برگ مناقـصه، مناقصه گران، مجاز به ارائه پیشنهاد جایگزین باشند. مناقصه گرانی که می‌خواهند گزینه (های) فنی متنوعی را با انحراف‌های معقول از اسناد مناقصه، به‌عنوان گزینه (های) جـایگزین پیـشنهاد دهنـد، ابتدا باید پیشنهاد خود را در مورد گزینه‌ای که با اسناد مناقصه (با لحاظ انحراف‌های مجاز) تطبیق دارد و گزینه پایه نامیده می‌شود ارائه کنند. علاوه بر آن، برای تمام گزینه (های) فنـی جـایگزین، اطلاعات لازم شامل نقشه‌ها، محاسبات، مشخـصات فنـی، روش نـصب و اجـرای پیـشنهادی و دیگر جزییات مربوط را برای ارزیابی کامل از سوی مناقصه گزار، ارائه کنند.
 
11-9- مدارک دیگری که طبق مفاد این دستورالعمل درخواست شده است، باید همراه با پیشنهاد مناقصه ارائه گردد.
 
12-9- فهرستی از تمام مدارک و ضمایم تشکیل‌دهنده پیشنهاد مناقصه که دسترسی به آن‌ها را تـسهیل کند، باید همراه پیشنهاد ارائه شود.

13-9- در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم‌شده باشد.

1-13-9- تمام مدارک موردنیاز پیش‌گفته، باید به صورتی امضا شود که قانونـا بـرای تمـام اعـضای مشارکت تعهدآور باشد و آنان را متعهد به تمام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مـشارکت در پیشنهاد مناقصه، متعهد کند. ازاین‌رو همراه پیشنهاد، باید وکالت‌نامه محضری با امضای تمام اعـضای مـشارکت مبنی بر این‌که امضاکننده پیشنهاد، از سوی آنان اختیـار تـام بـرای امـضای پیـشنهاد را دارد ارائه شود.

2-13-9- نسخه‌ای از موافقت‌نامه مشارکت بین اعضا نیز، باید همراه پیشنهاد ارائه شود. موافقت‌نامه مشارکت باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آن‌ها نباشد:

)الف) درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت.

)ب( حیطه وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اعضا همراه با معرفی رهبر مشارکت.

3-13-9- یکی از اعضای مشارکت که مسئول ارائه بخش‌های کلیدی قرارداد نیز هست، باید به‌عنوان رهبر مشارکت تعیین شود. این واگذاری اختیارها و مسئولیت‌ها، باید به‌صورت وکالت‌نامه‌ای رسمی که به امضاهای مجاز تمام اعضا رسیده است، همـراه بـا پیـشنهاد ارائه شـود. رهبـر مشارکت، باید مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و مکاتبه‌ها بـه نماینـدگی از هـریک و تمام اعضای مشارکت باشد.

14-9- مناقصه گزار، تمام اطلاعات دریافتی را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن، خودداری می‌نماید.

 

10- قیمت‌های پيشنهاد

1-10- قیمت‌های پیشنهاد باید به ترتیب تعیین‌شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها (در صورت وجود)، یا طبق نحوه مشخص‌شده در اسناد مناقصه ارائه شوند.

2-10- در مواردی که طبق اسناد مناقصه، قیمت اقلام کار باید از سوی مناقصه گر پیشنهاد شود، قیمـت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمـت قلمی در مقابل آن نوشته‌نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقـلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها منظور گردیده است.

3-10- قیمت‌های پیشنهاد شامل قیمت‌های کامل کارهای مشروحه، ازجمله سود مناقصه گر، هزینه‌های بالاسری مانند مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمـه تأمین اجتمـاعی، مزایـای قانونی کارکنان و کلیه ضرایب متعلقه و سایر هزینه‌های مشابه (مربوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این‌که در اسناد مناقصه، به‌روشنی مستثنی شده باشند. همچنین این قیمت‌ها شـامل تمـام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آن‌ها واقع شوند و با در نظـر گـرفتن تمـام مخاطره‌ها، مسئولیت‌ها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه به‌صراحت یا به‌صورت ضـمنی بیان‌شده و شرکت در مناقصه، بر مبنای آن‌ها صورت می‌گیرد. جدول (یا فهرست) مقـادیر و قیمت‌های درج‌شده در اسناد مناقصه ممکن است به‌صورت سرجمع تهیه‌شده باشد. در ایـن صورت، پیشنهاددهندگان موظف هستند نـسبت بـه تهیـه فهرسـت تفـصیلی و تکمیـل آن، در صورت لزوم طبق اسناد مناقصه، اقدام نموده و به پیشنهاد خود پیوست کنند.

4-10- کلیه شرایط درج‌شده در پیشنهاد مالی مناقصه گر فرضیات وی بوده و مسئولیت آن را می‌پذیرد و کلیه تبعات ناشی از تغییر این موارد را در پیشنهاد خود باید لحاظ نماید. مناقصه گزار هیچ‌گونه تعهدی در خصوص تأمین مالی پروژه و ملاحظات مربوط به آن را ندارد. پیشنهاد مناقصه‌گذار درصورتی‌که مشروط به تحقق شرایط ذکرشده در پیشنهاد مالی وی باشد، مردود تلقی شده و مطابق اسناد با وی برخورد می‌گردد. درهرصورت به تشخیص کمیسیون مناقصه هر موضوعی که پیشنهاد مناقصه گر را مشروط نموده باشد، از متن پیشنهاد مناقصه گر حذف خواهد شد و مناقصه گر حق هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت

5-10- در صورت ارائه پیشنهاد جایگزین (در صورت مجاز بودن)، اگر قیمت پیـشنهاد جـایگزین باقیمت پیشنهاد پایه متفاوت باشد، برای هر پیشنهاد جایگزین، یک برگ پیشنهاد مجزا و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های مربـوط بـه آن تهیـه گردیـده و همگـی در پاکـت » ج « قـرار داده می‌شود.

 

11- ارزهاي پيشنهاد

1-11- پیشنهاد مناقصه، باید به ترتیب تعیین‌شده در کار برگ مناقصه، قیمت‌گذاری شود

2-11- اگر در کار برگ مناقصه، نرخ تبدیل برای ارز (ها) تعیین نشده باشد، نرخ‌های تبـدیل حـاکم، بیست‌وهشت (28) روز قبل از تاریخ ارائه پیشنهاد که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده، نافذ خواهد بود.

 

12-تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه)

1-12- مناقصه گر برای شرکت در مناقصه، باید تضمینی به مبلغ تعیین‌شده درکاربرگ مناقصه، به ریال که اعتبار آن از تاریخ آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها آغاز می‌شود، طبق فرم تعیین‌شده در اسناد مناقصه، از یکی از بانک‌های ایرانی و طبق ضوابط درج‌شده در کار برگ مناقصه، تهیه و به‌ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

2-12- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)، قابل‌قبول نبوده و رد خواهند شد.

3-12- تضمین‌های شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) مناقصه گران، به‌استثنای برنده مناقصه و مناقـصه گـری که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می‌گیرد، در اسرع وقت آزادشده و مراتب به مناقصه گران اعلام خواهد گردید.

4-12- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) برنده مناقصه و مناقصه گری که پیـشنهاد او در مرتبـه دوم قـرار دارد، پس از مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجـام تعهـدات دوره پیشبرد از سوی مناقصه گر مرتبه اول، بـه مناقـصه گـر بازگردانـده می‌شود. در صورت لزوم، این تضمین به هزینه مناقصه گران در محدوده مدت تعیین‌شده برای تجدید آن، تمدید خواهد گردید.

5-12- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)، در حالت‌های زیر ضبط می‌شود:

1-5-12- هرگاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد، پس بگیرد

2-5-12- در مورد برنده مناقصه، درصورتی‌که:

(الف) قرارداد را طبق مفاد ماده 28 این دستورالعمل امضا نکند، یا

)ب) تضمین "دوره‌ی پيشبرد" را طبق مفاد ماده 29 این دستورالعمل نسپارد.

 

13- مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه

1-13- پیشنهادها، باید از هر نظر، از آخرین موعـد تـسلیم پیـشنهادها بـرای مـدتی که در کار برگ مناقصه مشخص‌شده است، معتبر باشند. پیشنهادهایی که بـرای مـدت کمتری اعتبـار داشـته باشند، از سوی مناقصه گزار رد خواهند شد

 

14- شکل و امضاي پيشنهاد مناقصه

1-14- پیشنهاد مناقصه، باید به ترتیب تعیین‌شده در ایـن دسـتورالعمل و به‌ویژه مـاده 15 تهیـه، تکمیل و مهر و امضا شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان‌شده اسـت، در لفـاف مناسب و لاک و مهرشده قرار داده شود

2-14- پیشنهاد مناقصه، باید متضمن اطلاعات کامل در مورد مناقصه گر و نام کسانی که اختیار امضای اسناد تعهدآور و قراردادها را دارند، باشد و به‌وسیله صاحبان امـضای مجـاز مناقـصه گـر بر اساس بند 9-3 این دستورالعمل، امضا شود

3-14- هرگونه پاک‌شدگی، قلم‌خوردگی یا تغییر در عبارت‌ها یا ارقام، بایـد بـا امـضای مجـاز و مهـر مناقصه گر، مورد تائید قرار گیرد

4-14- تمام صفحه‌ها و برگه‌های اسناد مناقصه و پیشنهاد، هرگونه الحاقیه ها و یا اصلاحیه‌ها باید به امضای دارندگان امضاء مجاز مناقـصه گـر رسـیده و مهر شود

5-14- پیشنهاد باید دارای تاریخ باشد

 

د: تسليم پيشنهادها

15- لاک و مهر و نشانه‌گذاری پيشنهادها

1-15- اسناد و مدارک پیشنهاد مناقصه، باید به ترتیب زیر در پاکت‌های سه‌گانه قرار ارائه شود:

2-15- مناقصه گران می‌بایست اسناد و مدارک خود را در قالب سه پاکت جداگانه» الف «و» ب «و»ج» تحویل نمایند. محتویات پاکت‌ها حاوی اسناد و مدارک پیشنهاد مناقصه، باید به ترتیب زیر در پاکت‌های سه‌گانه قرار داده شود:

- پاکت» الف» مربوط به تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) می‌باشد

 پاکتی که با عنوان پاکت» الف» مشـخص می‌شود و حاوی تضمین موضوع‌بند 9-1 است

 پاکت «ب»، مربوط به پیشنهاد فنی-بازرگانی و حاوی اسناد زیر است:

- یک نسخه از اسناد مناقصه تعیین‌شده در ماده 5 (به‌استثنای برگ پیشنهاد قیمت و جدول ضرایب جزء فصول یا جدول فهرست مقادیر قیمت‌ها)، تکمیل، مهر و امضاشده از سوی مناقصه گر

- مدارک پیشنهاد فنی-بازرگانی (در مناقصه‌های دومرحله‌ای) و تمـام مـدارک پیـشنهاد مناقصه (موضوع‌بند 5-9 تا 9-9)

- همچنین سایر مدارک مندرج در کار برگ مناقصه

در پاکت» ب «، هیچ‌گونه اطلاع که به قیمت مربـوط باشـد و از آن تمـام یا بخـشی از مبلـغ پیشنهادی قابل‌استخراج باشد، نباید قرار گیرد.

- پاکت» ج«، مربوط به پیشنهاد قیمت

پاکت دیگری که با عبارت پاکت» ج» مشخـص می‌شود و حاوی برگ پیشنهاد قیمت، جداول "مدل مالی" و "مدل مالی ثانویه"، جدول یا فهرست مقادیر و قیمت‌ها (در صورت وجود) و آنالیز قیمـت پیـشنهادی (در صـورت وجـود)، موضوع‌بند 9-2 خواهد بود.

3-15- تمام محتویات پاکت‌های» ب «و» ج«، باید به شمار مشخص‌شده در کار برگ مناقصه (یک نسخه اصل و بقیه نسخه‌ها رونوشت)، تهیه و تسلیم شوند. روی جلد نسخه اصل، باید عبـارت «اصل» و روی جلد نسخه‌های رونوشت، عبارت (رونوشت 1)، (رونوشت 2) و (رونوشت...) نوشته شود. در صورت وجود اختلاف بین نسخه‌های مختلف، نسخه اصل ملاک عمل خواهـد بود.

 هر یک از سه پاکت (الف)، (ب) و (ج) باید لاک و مهرشده و جمعاً در لفاف یا پاکت لاک و مهرشده دیگری گذارده شوند و روی آن‌ها نام و نـشانی مناقـصه گـر، عنـوان و شـماره نامـه دعوت به ارائه پیشنهاد، و عبارت «تا تاریخ {...../.../.. (تاریخ جلسه گشایش پیشنهادها)} باز نشود»، به‌وضوح نوشته‌شده باشد.


16- مهلت تسليم پيشنهادها

1-16- مناقصه گران باید پیشنهاد خود را با رعایت این دستورالعمل و به شرح درج‌شده در آن، تکمیل کنند و تا ساعت و تاریخ تعیین‌شده در کار برگ مناقصه، به نشانی پستی درج‌شده در کار برگ مناقصه، تسلیم نموده و رسید دریافت کنند. مناقصه گزار، همه پیشنهادهای دریافت شده را ثبـت کرده و تا جلسه گشایش پیشنهادها، از آن‌ها صیانت می‌نماید

2-16- مناقصه گزار، ممکن است به تشخیص خود، مهلت تسلیم یا گـشایش پیـشنهادها را طبـق بنـد 1-7 تمدید کند. در این حالت، تمام حقوق و تعهدهای مناقصه گزار و پیشنهاددهندگان، تـابع مهلت تمدیدشده است

3-16- مناقصه گزار، پیشنهادهایی را که دیرتر از مهلت یادشده تسلیم شود، دریافت نخواهد کرد.

 

17- اعلام عدم تمايل، اصلاح، جايگزينی و پس گرفتن پيشنهاد مناقصه

1-17- درصورتی‌که خریدار اسناد مناقصه به هـر علـت مایـل بـه شـرکت در مناقـصه نباشـد، بایـد حداکثر ظرف مدت تعیین‌شده در کار برگ مناقصه، مراتب را کتباً به مناقصه گزار اعـلام نمایـد.

2-17- مناقصه گر، می‌تواند پیشنهاد خود را پس از تسلیم، اصلاح‌کرده یا پس بگیرد، به‌شرط آن‌که اصلاح پیشنهاد یا اعلام تمایل به پس گرفتن آن، طبق بند،17-3 پیش از مهلـت تعیین‌شده برای تسلیم پیشنهاد انجام‌شده باشد.

3-17- مناقصه گری که بخواهد پیشنهادی را پس بگیرد و یا اصلاح کند، باید کتباً مناقصه گزار را پیش از آخرین‌مهلت تعیین‌شده برای تسلیم پیشنهادها، مطلع سازد. درخواست پس گرفتن پیشنهاد، باید به نشانی مناقصه گزار تسلیم‌شده و دربرگیرنده عنـوان و شـماره دعوت‌نامه، و عبـارت «درخواست پس گرفتن پیشنهاد» باشد.

 درخواست‌های پس گرفتن پیشنهاد دریافت شـده پـس از آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها، نادیده گرفته‌شده و پیشنهاد معتبر تلقی خواهد گردید.

4-17- اصلاحیه پیشنهاد باید به شمار نسخه‌ها و به ترتیب مشخص‌شده در مـاده، 15 تهیه‌شده و نشانه‌گذاری گردد؛ و برحسب مورد، عبارت «اصلاحیه پیـشنهاد- پاکـت الـف«، یا «اصـلاحیه پیشنهادپاکت ب «یا «اصلاحیه پیشنهاد- پاکت ج«، روی آن‌ها نوشته‌شده و به ترتیب در پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)، یا پیشنهاد فنی-بازرگانی یا پیـشنهاد قیمـت گذاشـته شوند. این پاکت (ها)، باید در داخل یک پاکت خارجی با لفاف لاک و مهرشده که علامـت «اصلاحیه» دارد، قرار داده شوند.

 

هـ: گشايش و ارزيابی پيشنهادها

18- گشايش پيشنهادهاي مناقصه، از سوي مناقصه گزار

1-18- کمیسیون مناقصه، پیشنهادها، اصلاحیه‌ها و درخواست‌های احتمـالی پـس گـرفتن پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران، که برای شرکت در جلسه گـشایش پیـشنهادها در ساعت، تاریخ و محل درج‌شده در کار برگ مناقصه دعوت‌شده‌اند، باز می‌کند.

2-18- پس از تهیه فهرست اسامی پیشنهاددهندگان و شرکت‌کنندگان در جلسه، ابتدا اگر درخواسـتی برای پس گرفتن پیشنهاد دریافت نشده باشد، پیشنهادها بازگردیده و نام مناقـصه گـر خوانـده می‌شود. پیشنهادهایی که درخواست پس گرفتن آن‌ها طبق مفاد ماده 17 تسلیم‌شده باشد، بازنگردیده و عیناً به مناقصه گران مربوط بازگردانده خواهند شد. پس‌ازآن پاکت‌های پیشنهاد و اصلاحیه‌های آن‌ها، از سوی کمیسیون مناقصه، بـه ترتیـب زیـر یکی پس از دیگری باز می‌شود:

1-2-18- در جلسه بازگشایی پاکت ابتدا، پاکت «الف» و متعاقب آن در صورت وجود، اصـلاحیه آن بازخواهد شـد. هرگـاه محتوای این پاکت، به ترتیب تعیین‌شده در بند 15-1 و شرایط دیگر این دسـتورالعمل کامل نباشد، پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت‌های «ب» و «ج»، عیناً به‌صورت ناگـشوده بـه مناقصه گر بازگردانده خواهد شد.

2-2-18- هرگاه محتوای پاکت «الف»، به شرحی که در بالا بیان شد، کامل باشد، به شرح زیـر عمـل می‌گردد:
-
در مناقصه‌های دومرحله‌ای، پاکت «ب» و اصلاحیه آن، بازخواهد شـد و پـس از ارزیابی شکلی آن )ها( توسط کمیسیون مناقـصه، محتـوای آن بـرای بررسـی بـه کمیته فنـی و بازرگانی تسلیم می‌شود.

 درصورتی‌که پاکت «ب» کامل و منطبق با شرایط مندرج در بنـد 15 نباشـد، پیـشنهاد رد می‌شود.

 - در مناقصه‌های یک مرحله‌ای، پس از بررسی شکلی پاکت «ب» توسط کمیسیون مناقصه، پاکت «ج» و اصلاحیه آن بازخواهد شد.

3-2-18- در مناقصه‌های دومرحله‌ای در پایان جلسه گشایش پاکت‌های «الف» و «ب»، زمان و مکان تـشکیل جلـسه گـشایش پاکت‌های «ج»، اعلام خواهد شد. این زمـان تـا سـقف مـدت اعتبـار پیشنهادها قابل تمدیـد اسـت. پاکت‌های «ج»، در یک لفـاف لاک و مهرشده، توسـط مناقصه گزار نگهداری می‌شود.

 در جلسه افتتاح پاکت‌های «ج»، ابتدا نتیجه بررسی پاکت‌های «ب» اعـلام خواهـد شـد و پاکت‌های «ج»، پیشنهادهایی را که موردقبول کمیته فنی و بازرگانی واقـع نـشده اسـت، عیناً برگشت نموده و پاکت‌های «ج»، مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی- بازرگانی آنان موردقبول قرارگرفته است، گشوده می‌شود.

4-2-18- پس از بازگشایی پاکت «ج»، هرگاه بررسـی قیمت‌ها و تجزیـه و کنترل مبـانی آن لازم باشـد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع کند. در ایـن صـورت، کمیته فنی و بازرگانی ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی اولیه را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌نماید.

3-18- نماینده مجاز هر یک از مناقصه گران می‌تواند در جلسه گشایش پاکات و جلسه گشایش پاکت مالی حضور یابد. در جلـسه مربوط به افتتاح پیشنهادهای مالی، نمایندگان مجاز مناقـصه گرانـی شـرکت خواهنـد کرد که نتایج بررسی پاکات «الف» و «ب»، موردقبول واقع‌شده باشد.

4-18- کمیسیون مناقصه، باید صورت‌جلسه گشایش پیشنهادها را شامل فهرست اسامی مناقصه گـران خریدار اسناد مناقصه، مناقصه گران پیشنهاد داده، مناقصه گران حاضر در جلسه و سایر اطلاعات اعلام‌شده در جلسه‌ها را تهیه نماید.

5-18- پیشنهادهایی که در جلسه‌های گشایش پیشنهادها، گشوده نشده و خوانده‌نشده‌اند، تحت هیچ شرایطی مورد ارزیابی مجدد قرار نخواهند گرفت.

 

19- توضيح پيشنهادها

1-19- هنگام ارزیـابی پیـشنهادها، مناقصه گزار ممکـن اسـت بـه تـشخیص خـود از مناقـصه گـران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضـیحات و پاسـخ آن، به‌صورت مکتوب بوده و نباید هیچ‌گونه تغییری در قیمت یا اصـل پیـشنهاد خواسـته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراهم‌شده به‌صورت مکتـوب، جـز جدانـشدنی پیـشنهاد محسوب می‌شود.

 

20- بررسی مقدماتی پيشنهادها (ارزيابی شکلی)

1-20- کمیسیون مناقصه به‌منظور حصول اطمینان از این‌که پیشنهادها کامل هستند، تضمین‌های لازم فراهم‌شده است، مدارک به‌صورت مناسب مهر و امـضا گردیده‌اند و پیـشنهادها طبـق ضوابط تهیه و تنظیم‌شده‌اند، آن‌ها را بررسی مقدماتی خواهد کرد. کمیسیون مناقصه، این بررسی را در جلسه گشایش پاکت‌ها انجام می‌دهد.

2-20- کمیسیون مناقصه، می‌تواند از بی‌نظمی‌های جزیی اجرا نشدن هر یک از تـشریفات رسـمی در پیشنهاد، که انحراف‌های عمدهای را شامل نشود صرف‌نظر کند، به‌شرط این‌که درنتیجه ارزیابی فنی-بازرگانی و مالی طبق مفاد مواد 22 و 23 اثری نگذارد.

3-20- پیش از ارزیابی هر پیشنهاد مناقصه، مناقصه گزار مشخص می‌کند که آیا آن پیشنهاد قابل‌قبول است و با اسناد مناقصه تطبیق دارد یا خیـر. پیـشنهاد قابل‌قبول، پیـشنهادی اسـت که بـدون مغایرت یا انحراف عمده و نیز شرط‌ها و قیدهای غیرقابل‌قبول با اسناد مناقصه، تطبیق کند.

 مغایرت یا انحراف عمده، شرط‌ها و قیدهای غیرقابل‌قبول، آن‌هایی هستند که:

(1) بر گستره، کیفیت و عملکرد کارهای موضوع مناقصه، اثر می‌گذارند

(2) با حقوق مناقصه گزار یا تعهدهای مناقصه گر، تعیین‌شده در اسـناد مناقـصه سـازگار نیستند.

(3) انعکاس آن‌ها به‌صورت غیرمنـصفانه، بـه وضـعیت رقـابتی پیشنهاددهندگانی که پیشنهادهای قابل‌قبول ارائه می‌کنند، اثر می‌گذارد.

4-20- اگر پیشنهادی قابل‌قبول نباشد، بعدها نباید با تصحیح موارد ناهماهنگ از سـوی مناقـصه گـر، قابل‌قبول شناخته شود. تشخیص مناقصه گزار در مورد قابل‌قبول بودن پیشنهاد، تنهـا بر اساس محتویات پیشنهاد و بدون مراجعه به مدارک خارج از آن، صورت خواهد گرفت.

 

 21- تبديل به ارز واحد، نرخ رشد هزينه و درآمد و نرخ تنزيل در محاسبات مالی

1-21- به‌منظور سهولت در ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، تمام قیمت‌هایی که به ارز خارجی هـستند، بـا نرخ تسعیر فروش برای معاملات مشابه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست‌وهشت (28) روز قبل از تاریخ ارائه پیشنهاد به ریال تبدیل‌شده و ملاک مقایسه قرار می‌گیرد.

2-21- به‌منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، نسبت به هم سنگ نمودن پیشنهادات مالی با یک نرخ رشد هزینه و درآمد در طول سال‌های آتی اقدام می‌گردد. براین اساس نرخ رشد هزینه و درآمد{مطابق نشریه شماره 03 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور )راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی بندهای 4 و 8{(  مطابق شرایط مندرج در کار برگ مناقصه در نظر گرفته می‌شود.

3-21- به‌منظور امکان تعیین کمترین ارزش حال کل پرداختی به مناقصه گر، نرخ تنزیل در روابط مالی برای همه مناقصه گران مطابق شرایط مندرج در کار برگ مناقصه در نظر گرفته می‌شود.

4-21- به‌منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، مقدار آلفا )(α برای کلیه پیشنهادات برابر یک در نظر گرفته می‌شود.

 

22- ارزيابی فنی-بازرگانی (در مناقصه‌های دومرحله‌ای(

1-22- مناقصه گزار، توسط کمیته فنی و بازرگانی، ارزیابی کاملی از پیـشنهادهای قابل‌قبول به‌منظور تشخیص این‌که پیشنهادها ازنظر فنی طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی هستند انجام می‌دهد. به‌منظور رسیدن به چنین تشخیصی کمیته فنی و بازرگانی، جنبه‌های مختلـف فنـی پیـشنهادها را بر اساس اطلاعات فراهم‌شده از سوی مناقصه گران، در مدارک بند 9-5 تا 9-9 و با توجه بـه معیارهای زیر، موردبررسی و مقایسه قرار خواهد داد:

1-1-22- کامل بودن و تطبیق کلی پیشنهاد فنی-بازرگانی، با نقشه‌ها و مشخصات فنی

2-1-22- دستیابی به معیارهای عملکردی و کارآیی مورد انتظار

3-1-22- نوع، مقدار و دسترسی درازمدت به لوازم‌یدکی و خدمات نگهداری

4-1-22- تکمیل کارهای موضوع مناقصه، در مدت تکمیل قرارداد

5-1-22- دیگر عوامل مربوط که در صورت لزوم، در کار برگ مناقصه فهرست شده است. پیشنهادی که حداقل استانداردهای کامل بودن، سازگاری و مشروح بودن قابل‌قبول را بـرآورد نکنـد، ناقص تلقی شده و رد خواهد شد.

2-22- مناقصه گزار، به‌منظور دستیابی به هدف‌های پیش‌گفته و به‌تناسب کارهای موضـوع مناقـصه، روشی را برای ارزیابی فنی-بازرگانی، ازجمله تعیین معیارها و امتیازهای مربـوط، در کار برگ‌های مناقصه مشخص می‌کند. همچنین حدنصاب امتیاز پذیرش پیشنهادها را نیز معین می‌نماید.

3-22- درصورتی‌که ارائه پیشنهاد جایگزین مجاز باشد (طبق بند 9-10 این دستورالعمل،) پیشنهاد جایگزین برنده اول، بررسی و درصورتی‌که پیشنهاد جایگزین ازنظر محاسبات فنی، مالی و سایر مشخصات قابل‌قبول و به‌صرفه و صلاح مناقصه گزار با تشخیص کمیسیون مناقصه باشد، این پیشنهاد پذیرفته می‌شود.

4-22- هرگونه ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادهای اصلی پیش از گشودن پاکت‌های قیمت انجام می‌شود.

5-22- درصورتی‌که تنها یک مناقصه گر در مناقصه شرکت نماید و حائز شرایط معقول باشد و قیمت پیشنهادی مناسب تشخیص داده شود، کمیسیون مناقصه می‌تواند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت به‌عنوان برنده مناقصه اعلام نماید.

 

23- ارزيابی مالی

در مناقصه‌های یک مرحله‌ای، پاکت‌های «ج» مناقصه گرانی که پاکت «الف» و «ب» آن‌ها ازنظر شکلی مورد تائید قرارگرفته‌اند بازگشایی می‌گردد و پاکت‌های سایر مناقصه گران که پاکت «الف» و «ب» آن‌ها به تائید کمیسیون مناقصه نرسیده است عیناً عودت
می‌گردد. پاکت‌های ج بازگشایی‌شده جهت بررسی در اختیار کمیته فنی و بازرگانی قرار می‌گیرد
.

 در مناقصه‌های دومرحله‌ای پاکت‌های «ج» مناقصه گرانی که پاکت پیشنهاد فنی (ب) آن‌ها حائز حداقل امتیاز مندرج در کار برگ مناقصه گردیده، گشوده می‌گردد و پاکت‌های سایر مناقصه گران که حائز این شرایط نگردیده‌اند عیناً عودت می‌گردد. پاکت‌های «ج» بازگشایی‌شده جهت بررسی در اختیار کمیته فنی و بازرگانی قرار می‌گیرد.

1-23- پیشنهادهای مشروط مردود اعلام می‌گردند.

2-23-در ابتدا کمیته فنی و بازرگانی، نسبت به محاسبه ارزش حال کل پرداختی به مناقصه گر بر اساس ارقام مندرج در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه گران اقدام می‌کند. ارزش حال کل پرداختی به مناقصه گر طبق شرایط ذکرشده در ماده 21 و رابطه مندرج در پیوست شماره (2) برگ پیشنهاد قیمت برای کلیه مناقصه گران محاسبه می‌شود.

3-23-کمیسیون مناقصه مدل مالی پیشنهادی مناقصه گر دارای کمترین ارزش حال کل پرداختی )NPV( حائز شرایط را، جهت بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی، به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می‌دهد.

4-23-این کمیته، هرگونه اشتباه محاسباتی و مجموع‌یابی را موردبررسی قرار خواهد داد و اشتباهات به شرح زیر اصلاح خواهد شد:

 الف) در صورت مغایرت بین حروف و ارقام، مبلغ حروف معتبر خواهد بود.

ب) در صورت وجود مغایرت بین قیمت واحد و قیمت کل که از حاصل‌ضرب قیمت واحد در مقدار به‌دست‌آمده قیمت کل معتبر خواهد بود و قیمت واحد بر آن مبنا اصلاح می‌گردد.

ج) در صورت وجود مغایرت بین اجزای قیمت پیشنهادی در بخش‌های مختلف پیشنهاد مالی، با نظر کمیسیون مناقصه این ابهام‌ها، تناقض‌ها و عدم همخوانی‌ها اصلاح می‌گردند. این اصلاحات برمبنای قیمت پیشنهادی در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه گر می‌باشد.

 د) در صورت انجام اصلاحات جزئی در طرح و یا اختلاف مبانی و مقادیر ذکرشده در جداول پیوست برگ پیشنهاد قیمت، ابتدا با نظر کمیسیون مناقصه این اصلاحات در پیشنهاد مناقصه گر صورت می‌گیرد، طبق بند «ج» فوق مناقصه گر ملزم به پذیرش این تغییرات و اصلاحات می‌باشد و در غیر این صورت پیشنهاد وی مخدوش تلقی و مردود اعلام می‌گردد.

5-23- همچنین در صورت عدم امکان بررسی اجزای قیمت و مدل مالی و اختلاف مبلغ مندرج در برگ پیشنهاد قیمت، پیشنهاد مناقصه گر با نظر کمیسیون مناقصه، مخدوش تلقی شده و مردود اعلام می‌گردد.

6-23- پس از تائید صحت مدل مالی و اجزای قیمت پیشنهادی و یا انجام اصلاحات لازم و قبول این اصلاحات توسط مناقصه گر، مناقصه گر موظف است ظرف مدت حداکثر بیست‌ویک (21) روز کاری نسبت به انجام اصلاحات لازم اعلام‌شده در مدل مالی اقدام و پیشنهاد اصلاحی را تحویل دستگاه مناقصه گزار نماید. در صورت عدم پذیرش اصلاحات ظرف مدت مقرر فوق، مناقصه گزار مختار است با نفر بعدی مناقصه وارد مذاکره شود.

7-23- مناقصه گزار در جهت صرفه و صلاح دولت با مناقصه گر جهت کاهش قیمت پیشنهادی وارد مذاکره می‌شود و وفق ماده 20 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) قیمت نهایی را توافق خواهند نمود.

 8-23- نتیجه بررسی پیشنهادهای مالی و مذاکرات انجام‌شده با مناقصه گر مرتبه اول حائز شرایط، برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال و در صورت تائید به‌عنوان پیشنهاد قیمت نهایی، به‌عنوان برنده مناقصه اعلام و جهت عقد قرارداد دعوت به عمل می‌آید.

9-23- برای اتمام زودتر از موعد "دوره‌ی احداث "، امتیازی داده نخواهد شد. پیشنهادهایی که مدت "دوره‌ی احداث" را، طولانی‌تر از "دوره‌ی احداث " تعیین‌شده در اسناد مناقصه ارائه می‌کنند، رد می‌گردند.

10-23- مبلغ مندرج در برگ پیشنهاد مناقصه یا قیمت اصلاح‌شده طبق شرایط بند قبل، برای مناقصه گر تعهدآور خواهد بود. چنانچه مناقصه گر موارد اصلاحی فوق‌الذکر جز (ج) بند 23-4 را نپذیرد، پیشنهاد وی با نظر کمیسیون مناقصه مردود اعلام‌شده و ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه طبق جز (ب) بند 12-5-2 ضبط خواهد شد.

11-23- پیشنهادهای مشروط مردود اعلام می‌گردند و کلیه مدارک عیناً به مناقصه گر عودت می‌گردد. همچنین در صورت عدم امکان بررسی اختلاف‌ها بین مبلغ مندرج در برگ پیشنهاد قیمت و اجزای قیمت و مدل مالی و یا عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده، پیشنهاد مناقصه گر با نظر کمیسیون مناقصه، مخدوش تلقی شده و رد می‌گردد.

 

 24- تماس با مناقصه گزار

1-24- از زمان گشایش پیشنهادها تا زمان امضای قرارداد، هرگونه تماس مناقصه گر با مناقصه گزار در مورد موارد مربوط به پیشنهاد، باید به‌صورت کتبی انجام شود.

 

و: واگذاري و مبادله قرارداد

25- معيارهاي واگذاري قرارداد

1-25- مشروط به ماده 26، مناقصه گزار قرارداد را بـه مناقـصه گـری که پیـشنهاد وی کامل و دارای مناسب‌ترین قیمت بوده و علاوه بر آن، واجد شرایط برای اجرای رضایت‌بخش قرارداد تشخیص داده باشد، واگذار خواهد کرد.

 

 26- حق قبول يا رد پيشنهادها

1-26- مناقصه گزار، حق دارد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و قوانین مرتبط، هریک از پیشنهادها را قبـول یا رد کرده و یا فرایند مناقصه را لغو نماید و تمام پیشنهادها را در هر زمـان، پـیش از ابلاغ‌نامه پذیرش رد کند و از این بابت هیچ مـسئولیت و تعهـدی را در برابـر مناقـصه گـران، نخواهـد داشت.

2-26- در صورت لغو مناقصه، کارفرما بی‌درنگ مناقصه گران را از تصمیم خود، مطلع می‌سازد.

 

27- واگذاري قرارداد

1-27- پیش از انقضای مدت اعتبار پیـشنهاد، مناقصه گزار، برنـده مناقـصه را به‌صورت کتبی یا الکترونیکی (منظور از الکترونیکی، دورنگار است)، با ارسال نامه پذیرش مطلع خواهد ساخت. مناقصه گر برنده مناقصه، بایـد وصـول این ابلاغیه را به مناقصه گزار اعلام کند.

 

28- امضا و مبادله قرارداد

1-28- مناقصه گزار، پس از ابلاغ‌نامه پذیرش، "اسناد قرارداد " را (طبق نمونه موجود در اسناد مناقصه) بـا اعمال توافق‌های دو طرف، تهیه و از مناقصه گر برنده مناقصه دعوت می‌کند تا در مهلت تعیین‌شده در اسناد مناقصه برای امضا و مبادله آن به نشانی مناقصه گزار مراجعه کند.

2-28- مناقصه گزار از برنده مناقصه دعوت می‌کند، تا در مهلت تعیین‌شده در اسناد مناقصه برای امضا و مبادله آن به نشانی مناقصه گزار مراجعه کند.

 

29- تضمين انجام تعهدات دوره پيشبرد

1-29- مناقصه گر برنده، باید ظرف بیست‌ویک (21) روز کاری از دریافت ابلاغیه واگذاری، تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد را به مبلغ مندرج در کار برگ مناقصه و طبق شکل تعیین‌شده در اسناد مناقصه یا هر فرم دیگر که برای مناقصه گزار قابل‌قبول باشد، تهیه و تحویل وی می‌نماید.

2-29- امتناع مناقصه گر برنده مناقصه و یا تأخیر غیرموجه وی در امضای قرارداد، یا عدم ارائه تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد، به مناقصه گزار حق می‌دهد که وجوه مربوط به تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) را ضبط کرده و با برنده دوم، مبادرت به مذاکره جهت مبادله قرارداد نماید. در صورت امتناع برنده دوم، تضمین وی نیز ضبط‌شده و مناقصه تجدید خواهد شد.

3-29- در صورت تجدید مناقصه، مناقصه گزار بی‌درنگ مناقصه گران را از این امر، مطلع می‌سازد.

 

30- فساد و تبانی، مصالحه به زيان دولت

1-30- هرگاه در جریان مناقصه، اطلاع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیـان مناقـصه گـزار یا منـافع جمهوری اسلامی ایران، مصالحه کرده‌اند و مراتب به مناقصه گزار گزارش شـود و درصورتی‌که به تشخیص مناقصه گزار این امر صورت گرفته باشد، مناقصه لغو خواهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شـرکت داشته‌اند، بـرای اقـدام قانونی به مراجع ذی‌صلاح و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال خواهد کرد.

 

31- رسيدگی به شکایت‌ها

1-31- هرگاه هر یک از مناقصه گران نـسبت بـه اجـرا نـشدن قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط، در فرایند برگزاری مناقصه اعتراض داشته باشد، می‌تواند در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های یادشده، شکایت خود را مطرح کند.

 

کار برگ داده‌هاي مناقصه

اطلاعات کار برگ مناقصه در توضیح و تکمیل موادی از دستورالعمل شرکت در مناقصه، که به کار برگ مناقصه موکول شده است، یا اضافه نمودن موادی به آن می‌باشد. شماره بندهای درج‌شده در این کار برگ مناقصه، همان شماره بندهای مربوط در دستورالعمل شرکت در مناقصه می‌باشد. در صورت وجود تناقض، مفاد کار برگ مناقصه بر مفاد دستورالعمل شرکت در مناقصه اولویت دارد.

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه)

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه)" از سوی یکی از بانک های تاسیس شده و دایر در جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.


}
مطابق فرمت مورد قبول بانک مورد نظر{

يا:

 

بسمه تعالی

نظر به اینکه نام سرمایه گذار/مشارکت با شناسه حقیقی/ حقوقی ..................... به نشانی ..................................

 و کد پستی ...................... مایل است در مناقصه موضوع قرارداد شرکت نماید.

 نام ضامن از سرمایه گذار/مشارکت در مقابل نام سرمایه پذیر برابر مبلغ .................. ریال/ ارز تضمین تعهد مینماید به دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج‌شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم تضمین پیشبرد استنکاف نموده است، تا میزان ................ ریال/ ارز هر مبلغی را که نام سرمایه پذیر مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام سرمایه پذیر بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد نام سرمایه پذیر بپردازد.

 مدت اعتبار این تضمین شش ماه است و تا آخر ساعت اداری روز شش ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد معتبر می‌باشد.

 این مدت بنابه درخواست کتبی نام سرمایه پذیر برای مدت شش (6 ماه) دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این تضمین را تمدید کند و یا نام سرمایه گذار/ مشارکت موجب این تمدید را فراهم نسازد و نام ضامن را موفق به تمدید ننماید. متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج‌شده در این تضمین را در وجه یا حواله کرد نام سرمایه پذیر پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی نام سرمایه پذیر مطالبه نشود، تضمین در سررسید خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورتیکه مدت تضمین بیش از شش ماه مدنظر "سرمایه پذیر" باشد با اعلام در اسناد ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط تضمین موضوع به اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

 

فرم مشخصات و سوابق مناقصه گر

این مناقصه گر با امضای جدول ذیل، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوطه، صحت کلیه اطلاعـات ارائـه شـده در ایـن بخش را نیز تائید میکند. ضمنا مناقصه گر متعهد می‌شود در صورت عدم صحت جزیی یا کلی اطلاعات ارائه شده، کلیه زیآن‌های وارده به دستگاه اجرایی را که این دستگاه راسا تعیین میکند بدون نیاز به اثبات در محکمه، جبران نماید.

 نام شرکت یا موسسه:

شماره ثبت:              تاریخ ثبت:   /   /        محل ثبت :

رشته و پایه مندرج در گواهینامه صلاحیت پیمانکاری:

شماره تشخیص صلاحیت :                                                    آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:     /    /

محل اخذ صلاحیت :  

شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبتنام مودیان مالیاتی:   

شناسه ملی:   

امضاهای مجاز تعهدآور به شرح جدول ذیل می‌باشد:

      فرم اظهارنامه عدم محروميت از شركت در مناقصات

پیرو فراخوان شرکت ................................ در خصوص پروژه تأمین مالی......................... پروژه .............................  به روش........... این‌جانب/ این‌جانبان .................................. صاحبان امضای مجاز و تعهدآور شرکت  ........................................ تائید می‌نماییم که این شرکت در حال حاضر سابقه هیچ‌گونه محرومیت از شرکت در مناقصه را نداشته هرگاه خلاف این موضوع اثبات شود. پس از گزارش دستگاه اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، می‌تواند این شرکت را جریمه و از شرکت در مناقصه محروم نماید.

با امضا این فرم حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید. 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده:

مهر و امضاي تعهدآور پيشنهاددهنده:

تاريخ:  

 

  

فرم تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

 

مربوط به مناقصه: تأمین مالی،......... پروژه ................ به روش ......

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدین‌وسیله تائید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی‌ماه 1337 نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبـات برسد، مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه‌شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شـرکت در فرایند ارجـاع کار (مناقصه) را ضبط نماید.

همچنین قبول و تائید می‌گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده، برنده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و به‌عنوان سرمایه‌گذار، "قرارداد" مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت "قرارداد" (در "دوره‌ی مجاز") به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در ایـن "قـرارداد " سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن‌ها محول کند، سرمایه پذیر حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات سرمایه‌گذار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ "قرارداد" و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص سرمایه پذیر می‌باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای "قرارداد" به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع سرمایه پذیر برساند تا طبق مقـررات بـه "قـرارداد" خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه‌تنها سـرمایه پذیر حق دارد "قرارداد" را فسخ نموده و تضمین‌های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ "قرارداد" و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.  

مضافاً این پیشنهاددهنده اعلام می‌دارد که بر مجازات‌های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات‌های مربوطه می‌باشد.  

نام پيشنهاددهنده:                                                                     تاريخ : ./../.

نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 


» برگ پيشنهاد قيمت «

امضاکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، دستورالعمل شرکت در مناقصه، موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی، مشخصات فنی و نقشه‌های کلی طرح، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و به‌طورکلی تمامی مدارک، اسناد مناقصه تأمین  مالی .......................................................

 به روش.............. با ظرفیت متوسط ............. مترمکعب در شبانه‌روز/ لیتر در ثانیه با "دوره‌ی مجاز " .................. سال پس از بازدید از محل و بااطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و اطمینان از نبود اشکال یا اشتباه در مدارک ارائه‌شده ازلحاظ کارهای موضوع مناقصه پیشنهاد می‌نمایم که:

 فعالیت‌های موضوع مناقصه را بر اساس شرایط، مشخصات و مندرجات در اسناد و مدارک مناقصه انجام و پروژه ..................................................................................................  را مطابق خواسته "خریدار/ سرمایه پذیر" به ازای هر مترمکعب (بر مبنای سال عقد "قرارداد") (به عدد(. ............................. ریال و (به حروف).......................... ریال بر اساس مدل مالی اصلی و (به عدد) ............................. ریال و (به حروف).......................... ریال بر اساس مدل مالی ثانویه به شرح جدول زیر بفروشم.  قیمت پیشنهادی بر اساس مدل مالی


نکته: در قراردادهای  BOO تمامی قیمت بصورت تعدیل پذیر می‌باشد.

ضریب  αدر فرمول محاسبه ضریب AF در بهای بخش تعدیل پذیر آب/پساب محصول معادل ..... می‌باشد.  

همچنین تائید و تعهد می‌نمایم که:

قیمت ذکرشده در بالا با احتساب کلیه هزینه‌ها، عوارض، مالیات‌ها و سود قانونی سرمایه‌گذاری بوده و ادعای هیچ‌گونه پرداخت اضافی دیگری را نخواهم داشت.  

پیشنهاد قیمت ارائه‌شده از کلیه جهت نهایی بوده و مشروط نیست.  در صورت مغایرت ارقام ذکرشده به عدد یا حروف، کمترین مقدار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد قیمت ارائه‌شده کامل و صحیح بوده و مسئولیت هرگونه خطا در آن را می‌پذیرم.  

کلیه "قوانین و مقررات" و ضوابط جمهوری اسلامی ایران در این پیشنهاد رعایت شده است.  

بهای بخش تعدیل پذیر فوق‌الذکر مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه با اعمال ضریب "سالانه" AF در طول مدت "قرارداد" تعدیل می‌گردد.  

چنانچه این پیشنهاد موردقبول قرار گیرد و به‌عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که:  

الف) اسناد و مدارک "قرارداد" را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین پیشبرد حداکثر
ظرف مدت بیست‌ویک (21) "روز کاری" از تاریخ ابلاغ به‌عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

 ب) ظرف مدت مقرر در "قرارداد"، فعالیت‌های لازم در "دوره‌ی پیشبرد" را تا "تاریخ قطعیت" "قرارداد"  انجام دهم و پس‌ازآن عملیات اجرایی را در مدت "دوره‌ی احداث" به پایان برسانم.

1- تائید می‌نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزو جدایی‌ناپذیر این پیشنهاد محسوب می‌شود.

2- تائید می‌نمایم که تمام خواسته‌های "خریدار/سرمایه پذیر" مندرج در این اسناد و شرایط محیطی و اقلیمی "پروژه" را در طرح نهایی تأسیسات ملحوظ نموده و تائید وی را بر آن اخذ نمایم

3-  مدت اعتبار این پیشنهاد قیمت سیصد و شصت‌وپنج (365) "روز" می‌باشد

4- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد

5- تحت عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) و به‌منظور تعهد به امضا و مبادله "قرارداد" و تسلیم تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد، تضمین مندرج در دعوت‌نامه را به نفع "خریدار/سرمایه پذیر" در پاکت "الف"  تقدیم داشته‌ام.

 

عنوان پیشنهاددهنده:                                                                                                تاریخ:    /     /

نام، نام خانوادگی، سمت و امضا مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:  

 


پيوست شماره (1): «مدل مالی«

در این بخش سعی بر آن است که اطلاعات‌پایه و شرح فرآیند به‌کاررفته در "مدل مالی" به‌دقت تشریح گردد. هدف از ارائه این بخش ایجاد درک بهتر و همسان‌سازی فرآیندهای مورداستفاده مناقصه گران در تهیه و ارائه "مدل مالی" است. بدین منظور اطلاعات "مدل مالی " به سه بخش اطلاعات‌پایه، اطلاعات ورودی و اطلاعات خروجی مدل تفکیک‌شده که در ادامه جداول مربوط و شرح هر یک و جایگاه آن در تحلیل‌ها ارائه‌شده است.  

جهت ایجاد هم‌گرایی در پیشنهادها و سهولت بررسی و انتخاب برنده مناقصه اطلاعات مدل به دودسته الزامی و پیشنهادی "مناقصه گر " تقسیم‌ شده‌اند. اطلاعات الزامی به‌صورت پیش‌فرض ثابت در جداول ارائه‌شده است و مناقصه گر ملزم به استفاده از آن‌ها در مدل می‌باشد. اطلاعات اختیاری در "مدل مالی" پیشنهاد می‌شود ولی مناقصه گر می‌تواند از آن‌ها استفاده نموده و یا  تغییر دهد. اطلاعات پیشنهادی صرفاً از سوی مناقصه گر پیشنهاد می‌شود که در جداول فضای خالی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است.

 مناقصه گر در مرحله ارائه پیشنهاد ملزم به تکمیل جداول و ارائه مبانی و مفروضات به‌کاررفته در محاسبات است.

توضیح مهم: مناقصه‌گر موظف است جزئیات نحوه محاسبه هزینه‌های سرمایه‌گذاری را در قالب جداول پیوست شماره (3) ارائه دهد.

توضیح مهم 1:

لازم به ذکر است "بهای آب/  پساب " تحویلی" در سال پایه در برگ پیشنهاد قیمت به تفکیک بهای تعدیل ناپذیر و بهای تعدیل پذیر درج شود. نرخ بازده داخلی آورده مناقصه گر و کل پروژه از "مدل مالی" باقیمت‌های جاری به دست می‌آید.

مناقصه گر موظف است جزئیات محاسبات انجام‌شده را برای بهای فروش خدمات را در قالب فایل"مدل مالی" محاسباتی با ویژگی‌های زیر ارائه نماید:

- بخش‌های داده‌های ورودی، محاسبات و خروجی‌های "مدل مالی" مشخص، مجزا و بر اساس قالب ارائه‌شده در اسناد تنظیم‌شده باشد.

- روابط محاسباتی بین داده‌ها و نتایج برقرار باشد.

- شیوه انجام محاسبات توسط بررسی‌کننده قابل‌بررسی و کنترل باشد.

- داده‌های ورودی و نتایج خروجی "مدل مالی" منطبق با مستندات فیزیکی ارائه‌شده در برگ پیشنهاد قیمت و پیوست‌های آن باشد.

 

توضیح مهم 2:

مناقصه گر موظف است یک "مدل مالی" بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جاری دوره‌ی بهره‌برداری تجاری، تحت عنوان "مدل مالی ثانویه" ارائه دهد.

 

توضیح مهم 3:

نحوه تهیه مدل مالی در نشریه شماره 3 دفتر تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به‌عنوان راهنما اعلام گردیده است. مناقصه گران باید براساس آن نسبت به ارائه مدال مالی و مدل مالی ثانویه اقدام نمایندعلائم اختصاري

BDS        کار برگ داده‌های مناقصه

EDI         تبادل الکترونیکی داده‌ها

GCC        شرایط عمومی قرارداد

IFB         دعوت‌نامه شرکت در مناقصه

ITB         دستورالعمل به پیشنهاددهندگان مناقصه

SCC        شرایط خصوصی قرارداد

TS           مشخصات فنی و نقشه‌ها

CIF         قیمت کالا، هزینه بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد

CIP         پرداخت کرایه حمل و بیمه پرداخت‌شده کالا )تا محل مقصد تعیین‌شده(

DDP       تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی )تا محل مقصد تعیین‌شده(

EXW      تحویل در کارخانه، در محل کار یا انبار

FCA       تحویل کالا در محل مقرر به حمل‌کننده

FOB       تحویل روی عرشه

CPT       پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

DAF       تحویل کالا در مرز

DES       تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد

DDU      تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DEQ       تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد


موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد