راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی - جزوه شماره 3 - بازنگری 1
-
1395/06/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد