چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی - جزوه شماره 1 - بازنگری 1
-
1395/06/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد