قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی با لحاظ نمودن آخرین اصلاحات تا شهریور 1392
-
1367/12/09
متن ضابطه

قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی


قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ‌مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9، 1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی (با لحاظ نمودن آخرین اصلاحات)

‌ماده 1 - هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات‌ پژوهشی وابسته به خود که در این قانون "‌مؤسسه" نامیده می‌شود هیأت امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
‌الف- وزیر یا نماینده وزیر- در دانشگاه‌های علوم پزشکی جلسات هیات امنا سالانه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل می‌شود و در بقیه جلسات، به‌جای وزیر، نماینده وی می‌تواند شرکت کند (اصلاحیه مورخ 1380/08/15).
ب- رئیس مؤسسه
ج - 4 تا 6 تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.
‌د رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌تبصره - حداقل دو تن از شخصیت‌های بند "ج" باید از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند.


‌ماده 2 - اعضای بند "ج" به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورای عالی جهت بررسی و تصمیم‌گیری مشورتی معرفی‌شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیات‌های مذکور امضا می‌نماید. اعضای مذکور در یک‌زمان حداکثر می‌توانند عضویت در دو هیات امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است (اصلاحیه مورخ 69/11/30).

تبصره- رئیس شورای عالی به‌منظور تسریع در پیشرفت کار می‌تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورای عالی مأمور انجام بررسی و تصمیم‌گیری مشورتی بنماید (اصلاحیه مورخ 69/11/20).

 

‌ماده 3 - ریاست هیأت امناء مؤسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و در جلسه‌ای که وزیر حضور ندارد، رئیس هیات را خود اعضای هیات امنا انتخاب می‌کنند (اصلاحیه مورخ 80/08/15).


ماده 4 - دبیر هیأت امناء رئیس مؤسسه مربوط خواهد بود.


‌ماده 5 - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیأت امناء قرار دهند در چنین مواردی کلیه رؤسای دانشگاه‌ها عضو هیأت امناء می‌باشند و دبیر این هیأت را نیز وزیر از میان یکی از این رؤسا انتخاب خواهند کرد.


‌ماده 6 - در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگر که مجوز تأسیس آن‌ها از طریق وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادرشده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به‌جای یکی از اعضای بند "ج" ماده 1‌عضویت و ریاست هیأت امناء را عهده‌دار خواهد بود.
‌تبصره - در این‌گونه مؤسسات انتصاب سایر اعضای بند "ج" ماده 1 این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 و تبصره (الحاقی) آن انجام می‌گردد (اصلاحیه مورخ 69/11/30).

 

ماده 7 - وظایف و اختیارات هیأت امناء:
‌الف - تصویب آیین‌نامه داخلی
ب - تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج - بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
‌د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه
ه - تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه
‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
ح - کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی
با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل‌اجرا می‌باشد.
ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (‌کارشناسان و تکنیسین‌ها) که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل‌اجرا می‌باشد.
ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ل - تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التألیف و نظایر آن.
م - بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.
ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به‌منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل‌اجرا خواهد بود.


ماده 8 - اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به‌صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3 ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.


‌ماده 9 - امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذی‌حسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.


ماده 10 - رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که برحسب مورد به‌وسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.


ماده 11 - مادام که هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین‌نامه‌های اجرایی‌ موردنیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد