مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف اختیارات و مسئولیت های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه های کشور
مصوب شورای عالی اداری
-
1383/08/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد