مصوبه شورای عالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور
مصوب شورای عالی اداری
1901/163255
1383/09/07
متن ضابطه

مصوبه شورای عالی اداری راجع به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاههای کشور


شماره: 1901/163255

تاریخ ابلاغیه: 1383/9/7

تاریخ تصویب: 1383/08/23


وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
شورای عالی اداری در یکصدوبیستمین جلسه مورخ 23/ 8/ 1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت راه و ترابری، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند 2 مصوبه شماره 2288/ 11 مورخ 11/ 12/ 1378 شورا، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تأکید مصوبه شماره 6075/دش مورخ 20/ 10/ 1373 در خصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاههای کشور تصویب نمود:
1- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مربوط به «هیأت تشخیص و تخلیه» مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 شورای انقلاب و آییـننامه اجرایی آن مصوب 21/ 9/ 1358 شورای انقلاب، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور انتقال مییابد.
2- وزارت راه و ترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را بهسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه مینماید.


معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ حمید شرکاء

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد