آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 35714 /ت 35080 ه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مصوب جلسه هیات وزیران مورخ 1385/01/16
35714
1385/04/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد