نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل چهارم: پیشنهاد)
-
-
1382/00/00
متن ضابطه

نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن)

مرحله اول: نحوه ارجاع کار

فصل چهارم: پیشنهاد (Proposal)

 

كليات

دريافت پیشنهاد (Proposal) به‌منظور آگاهي كارفرما يا سازمان برگزارکننده مسابقه نرم‌افزاري از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های اجرايي، فني و مديريتي پیشنهاددهنده در راستاي اجراي پروژه يا ايجاد سيستم موردنياز و همچنين امكان ارزيابي درست و به حداقل رسانيدن هرگونه تضييع حق شرکت‌کنندگان در مسابقه می‌باشد.

به‌منظور جلوگيري از برخورد سلیقه‌ای و تسهيل در امر بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي، لازم است اخذ اطلاعات فوق‌الذکر توسط يك الگوي يكسان همراه با فرم‌هایي يا قالب‌های استاندارد صورت پذيرد. به همين منظور مستند حاضر در راستاي ارائه الگويي يكسان و استاندارد براي پیشنهاد (Proposal) تهيه گرديده است.

ذكر اين نكته ضروري است كه ازجمله موارد مهم در محتويات درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) الگوي استاندارد پیشنهاد (Proposal) همراه با فرم‌های مربوطه و نحوه تكميل و ارائه آن می‌باشد.

 

بسمه‌تعالی

نام و آرم شرکت پیشنهاددهنده

پیشنهاد انجام پروژه: ................................................

کد درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

آدرس کامل پستی شرکت پیشنهاددهنده

تلفن شرکت

فاکس شرکت

سایت وب شرکت

پست الکترونیکی شرکت

 

 

بخش اول

اطلاعات عمومي شركت پیشنهاددهنده

عنوان پیشنهاد (Proposal):

براي سازمان:

حق طبع و نشر:

اين پیشنهاد (Proposal) در تاريخ ------ توسط شرکت ------ به‌منظور پاسخ به درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) تهیه‌شده توسط سازمان ------ در تاريخ ------ تهيه و ارائه گرديده، و ارزش و اعتبار ديگري ندارد. در ضمن نشر آن و يا استفاده از آن در ساير مستندات بدون کسب اجازه کتبي از مديريت شرکت ------ به‌هیچ‌عنوان مجاز نمی‌باشد.

 

تاريخ اعتبار:

اعتبار اين پیشنهاد (Proposal) از تاريخ تهيه به مدت ----------- روز ] تا تاريخ ------ [ مي‌باشد.

 

مدير تهيه پیشنهاد (Proposal):

نام و نام خانوادگي:

سمت:

آدرس:

تلفن و فاکس:

پست الکترونيکي:

روزها و ساعات تماس:

 

تيم تهيه پیشنهاد (Proposal):

نام و نام خانوادگي:

تلفن:

پست الکترونيکي:


بخش دوم

اطلاعات حقوقي شركت پیشنهاددهنده

1- اصل اسناد مناقصه و تمامي الحاقيههايي که بعداً به آن اضافه‌شده است، که بايد به امضا و مهر شرکت پیشنهاددهنده رسيده باشد.

2- اصل نامه دريافت و يا خريد اسناد مناقصه

3- نامه‌ای مبني برداشتن اختيار امضا براي امضاکننده اسناد مناقصه

سازمان محترم ------

با سلام و احترام

بدین‌وسیله آقاي / خانم ------ به نمايندگي از سوي اين شرکت جهت امضاي اسناد و مستندات مسابقه ------ با اختيار تام معرفي می‌گردد.

امضاهاي مجاز

هیئت‌مدیره شرکت ------

 

4- صورت‌هاي مالي تائید شده توسط حسابرس شامل اظهارنامه سال آخر و برگ تشخيص و اظهارنامه دو سال ماقبل آن

5- دعاوي حقوقي صورت پذيرفته عليه شرکت در سه سال گذشته كه در آن، شركت پیشنهاددهنده مقصر شناخته‌شده است.

6- ضمانت‌نامه، چک تضميني، فيش واريز به‌حساب و يا سفته درصورتی‌که در RFP درخواست شده باشد.

7- گواهي رسمي شورای عالی انفورماتيک در رابطه با امتياز شرکت پیشنهاددهنده

8- آگهي روزنامه رسمي مبني بر تأسیس شركت پیشنهاددهنده

9- آگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات شركت پیشنهاددهنده

10- اساسنامه شركت پیشنهاددهنده

 

بخش سوم

توانمندی‌های فني شركت پیشنهاددهنده

 

1- سوابق شركت پیشنهاددهنده

2- كارهاي صورت پذيرفته (مرتبط با موضوع مسابقه) (NMTN.PRP.FRM001.01)

3- كارهاي صورت پذيرفته (مرتبط با زيرساخت فني موضوع مسابقه) (NMTN.PRP.FRM002.01)

4- حجم كارهاي فعلي در دست انجام (NMTN.PRP.FRM003.01)

5- فهرست مديران و كارشناسان ارشد (NMTN.PRP.FRM004.01)

6- چارت سازماني شركت

- بيان واحدهاي موجود در شركت به شكل نمودار چارت سازماني

- شرح وظايف هر واحد

7- فهرست كارشناسان شركت به تفكيك تخصص (براي مثال تحلیل‌گر و طراح، برنامه‌نویس، شبكه، سخت‌افزار و تارگاه) (NMTN.PRP.FRM005.01)

8- گواهینامه‌های اخذشده توسط شركت

- فهرست گواهینامه‌های اخذشده (NMTN.PRP.FRM006.01)

- يك كپي از گواهينامه اخذشده

9- مدارك فني بین‌المللی اخذشده توسط كارشناسان شركت (مرتبط با موضوع مسابقه)

- فهرست گواهینامه‌های بین‌المللی اخذشده (NMTN.PRP.FRM007.01)

- كپي گواهينامه

10- همكاران تجاري داخلي و خارجي كه فعاليت آن‌ها به نحوي با موضوع مسابقه مرتبط باشد

- فهرست همكاران تجاري (NMTN.PRP.FRM008.01)

- شرح مختصر همكاران تجاري به همراه همکاری‌های انجام پذيرفته قبلي (NMTN.PRP.FRM009.01)

- مدركي معتبر كه بيانگر همكاري بين شرکت پیشنهاددهنده با شريک خارجي باشد

- مستندات مرتبط

 

بخش چهارم

نحوه انجام پروژه

 

1- پيشنهاد فني انجام پروژه

- ساختار تفكيكي كار (NMTN.PRP.FRM010.01)

- نحوه انجام كار در هر بخش از ساختار تفكيكي كار

- مستندات و محصولات ارائه شونده در هر بخش از ساختار تفكيكي كار

2- سازمان پيشنهادي انجام پروژه

- چارت سازمان انجام پروژه

- وظايف كلي واحدهاي ذکرشده در چارت سازمان پروژه

3- برنامه زماني انجام پروژه به شكل كلي و در قالب نمودار گانت مطابق با ساختار تفكيكي كار

4- تخصص‌های در نظر گرفته‌شده به همراه تعداد آن‌ها و مقاطع زماني موردنیاز (NMTN.PRP.FRM011.01)

5- پيشنهادات و نقطه نظرات اصلاحي

- ذكر پيشنهادات و نقطه نظرات اصلاحي

- مزايا و لزوم انجام اين پيشنهادات

6- نحوه مديريت پروژه

- تسهيلات و ابزارهاي مورداستفاده

- محيط انجام پروژه

- فراروش انجام پروژه

- استانداردهاي مورداستفاده

- كليات مديريت پيكربندي

- كليات مديريت پروژه

- كليات تضمين و كنترل كيفيت

- كليات كنترل پروژه

- كليات مديريت مخاطرات

7- نحوه همكاري همكاران تجاري در انجام پروژه

 

بخش پنجم

قيمت

 

1- آناليز قيمت پيشنهادي با توجه به ساختار تفکيک کار و نفر ساعت کارشناسي (NMTN.PRP.FRM012.01)

2- بيان نرخ نهايي انجام پروژه مورد مسابقه به ريال (به عدد و حروف)

3- نرخ نفر ساعت كارشناسي بر اساس نرخ مصوب انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران محاسبه می‌گردد.

 

پيوست يک

فرم‌های مورداستفاده در پیشنهاد (Proposal)

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد