نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نحوه ارجاع کار (فصل ششم: پیمان نامه نرم افزاری)
شورای عالی انفورماتیک کشور
-
1382/00/00
متن ضابطه

نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن)

مرحله اول: نحوه ارجاع کار )فصل ششم(

پیمان‌نامه نرم‌افزاری

NMTN.CNT.03

 

كليات

همان‌طور که در ديگر مستندات نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن) اشاره گرديد، آخرين مرحله‌ای که در فرآيند ارجاع کار، انجام می‌شود، انعقاد پيمان‌نامه نرم‌افزاري با برنده مسابقه است.

اين مستند به بيان قالب پیمان‌نامه و پیوست‌های آن می‌پردازد.

 

بخش اول

شرايط عمومي پيمان

 

مقدمه

اين پيمان در تاريخ--------------- بين------------------ به نمايندگي ---------------- از يك ســو كه در اين پیمان‌نامه كارفرما ناميده می‌شود و ----------------------- به نمايندگي---------------- كه به‌موجب آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره ------------------ مورخ --------------- اختيار امضاي اين پيمان را دارند و از اين پس كارفرما ناميده می‌شوند. از سوي ديگر منعقد می‌گردد.

 

ماده 1: تعاریف و اصلاحات

1-1- تعاريف

مفاهيم، عبارات و اصطلاحات بكار گرفته شده در اسناد مسابقه و پیمان‌نامه بشرح پيوست 1 پيمان مي‌باشد مگر اينكه به‌طور مشخص تعاريف ديگري ارائه گرديده باشند.

1-2- عناوين

كلمات و عباراتي كه در عناوين مواد پيمان و اسناد و مدارك پيوست نوشته شده است،‌ صرفاً بمنظور راهنمايي در زمينه مفاد فصول و مواد می‌باشد و نمی‌توان از آن‌ها در تفسير مواد استفاده كرد.

1-3- مفرد و جمع

هر جا معني و سياق عبارت ايجاب كند كلمات مفرد معني جمع و كلمات جمع معني مفرد خواهند داشت.

1-4- ماه و سال و تاریخ‌ها

منظور از ماه و سال، ماه و سال خورشيدي است و تاریخ‌ها طبق تقويم سال هجري خورشيدي است.

 

ماده 2: موضوع پیمان

موضوع پيمان عبارتست از---------------------------------- با استفاده از استانداردها، فراروش، روش‌ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي پيمان.

 

ماده 2: مدت اجرای پیمان

مدت پيمان از تاريخ شروع آن برابر با ---------------- ماه و --------------- روز تقويمي خورشيدي است كه پيمانكار بايد كليه خدمات موضوع پيمان را مطابق با برنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي پيمان، انجام داده و به تاييد كارفرما برساند.

 

ماده 3: مبلغ پیمان

مبلغ پيمان برابر --------------- ريال است كه بر اساس شرايط تعيين شده در شرايط اختصاصي پيمان در مقابل انجام خدمات موضوع پيمان توسط پيمانكار و تاييد مرحله‌ای آن توسط ناظر و كارفرما، مبالغي به شرح ماده 4 پس از كسر كسورات قانوني و پيماني به پيمانكار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداخت‌ها

4-1- پيمانكار همراه با فرآورده‌های هر مرحله، صورت‌وضعیت آن مرحله را تنظيم و براي كارفرما ارسال خواهد نمود.

4-2- بعد از دريافت صورتحساب (هاي) پيمانكار، كارفرما آن (ها) را بررسي كرده و ظرف مدت حداكثر 2 هفته در صورت تأئيد نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام می‌نماید. كارفرما مبالغي از صورتحساب (ها) را كه مورد آن‌ها اعتراضي نداشته و مورد تأئيد وي مي‌باشد، مطابق بند 8-2 پرداخت می‌نماید. مبالغي از صورتحساب (ها) كه در مورد آن‌ها بحث وجود دارد پس از توافق بين كارفرما و پيمانكار پرداخت خواهند گرديد. عدم تأئيد كل و یا بخشي از صورتحساب (ها) رافع هيچ بخشي از تعهدات پيمانكار و كارفرما بر اساس شرايط پیمان‌نامه نمی‌باشد.

4-3- كليه پرداخت‌های كارفرما به پيمانكار مشمول كسور ذيل خواهد بود:

الف ماليات و كسور قانوني:

پرداخت هرگونه ماليات، بيمه و عوارض كه طبق قانون بهر نحوي از انحاء به اين پيمان تــعلق می‌گیرد، بعهده پيمانكار است:

ب- ساير كسور:

- بابت سپرده حسن انجام كار

- بابت استهلاك پيش پرداخت

4-4- كارفرما موظف است كليه كسور قانوني را پس از كسر در وجه سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط پرداخت نموده، مدارك پرداخت وجوه فوق را در اختيار پيمانكار قرار دهد.

4-5- كارفرما آخرين قسط پيمانكار را پس از كسر كليه كسورات قانوني و همچنين كسر يا افزايش جریمه‌های مربوط به‌طرفين (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود.

 

ماده 5: تاریخ شروع پیمان

5-1- پيمانكار ظرف مدت 2 هفته از تاريخ امضاء و مبادله پيمان، بايد ضمانت‌نامه‌های توافق شده پيمان را به كارفرما ارائه نمايد و همچنين كارفرما نيز پس از دريافت ضمانت‌نامه، بايد ظرف مدت 2 هفته نسبت به پرداخت پيش پرداخت انجام پروژه به ميزان 25 درصد مبلغ پيمان اقدام نماید. تاریخ دريافت پيش پرداخت همان تاریخ شروع پيمان محسوب خواهد شد.

5-2- درصورتی‌که پيمانكار در مدت مقرر نتواند ضمانت‌نامه خود را ارائه نمايد، و يا از امضاي پيمان بدون ذکر دليل موجه سر باز زند، كارفرما می‌تواند به شكل یک‌طرفه پيمان را فسخ كرده و ضمانت‌نامه مرحله مسابقه را به نفع خود ضبط نمايد.

5-3- همچنين درصورتی‌که كارفرما از پرداخت پيش پرداخت در مدت مقرر امتناع نمايد، پيمانكار اين حق را خواهد داشت كه ضمن فسخ یک‌طرفه پيمان، خسارات وارده مانند هزينه تهيه پيشنهاد شركت در مسابقه، هزينه شرکت در مسابقه، هزينه خريد اسناد مسابقه و مانند این‌ها را دريافت نموده و كارفرما نيز بايد ظرف مدت 1 هفته نسبت به آزادسازی تمامي ضمانت‌نامه‌های پيمانكار اقدام نمايد.

5-4- دريافت پيش پرداخت منوط به درخواست کتبي پيمانکار خواهد بود و پيمانکار می‌تواند انجام تعهدات خود را بدون دريافت پيش پرداخت آغاز نمايد که در اين صورت، زمان شروع پيمان همان زمان مبادله پيمان خواهد بود.

 

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات پيمان شامل مواردي است كه از طرف پيمانكار به كارفرما بر اساس شرايط مندرج در شرايط اختصاصي پيمان محول می‌شود. اين محدوده خدمات ممكن است در چارچوب موضوع ماده 10 تغيير نمايد.

 

ماده 7: تعهدات کارفرما

7-1- كارفرما موظف به تأمين و ارائه تمام اطلاعاتي است كه در شرايط اختصاصي پيمان مشخص گرديده است.

7-2- كارفرما ممكن است براي بهبود خدمات پيمان در هر زمان توصیه‌هایی به پيمانكار نمايد.

7-3- كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ پیمان‌نامه بر اساس شرايط اختصاصي پيمان، به پيمانكار مي‌باشد.

7-4- كارفرما، كارشناسان پيمانكار را به واحدهاي ذی‌ربط در سازمان خود معرفي و دستورات و توصيه‌هاي لازم را جهت همكاري با آنان صادر خواهد كرد.

7-5- در صورت نياز و تشخيص پيمانکار و تاييد كارفرما به استقرار تيم كارشناسي پيمانكار در محل‌ها و اماكن وابسته به كارفرما، كارفرما محل كار و امکانات لازم را در حداقل عرف كاري براي استقرار تيم پيمانكار در اختيار قرار خواهد داد.

7-6- در صورت نياز به استقرار تيم كارشناسي پيمانكار در اماكن كارفرما در خارج از محدوده محل اجراي پروژه جهت انجام بخشي از خدمات پيمان، كارفرما امكانات اقامت شبانه و رفت‌وآمد بين محل اقامت و محل كار را براي كارشناسان پيمانكار را، تامين خواهد كرد.

7-7- کارفرما متعهد می‌گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

 

ماده 8: تائیدات پیمانکار

پيمانكار اعلام كرده است:

8-1- پيمانكار رسماً اعلام می‌نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون مصوب 22 دی‌ماه 1337 نمی‌باشد. پيمانكار تعهد می‌نماید كه منافع اين پيمان را به هیچ‌یک از اشخاص و افرادی كه در قانون مذكور پیش‌بینی‌شده يا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و يا ورود آنان را به شركت قبول نكند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پيمانكار رفتار نمايد.

8-2- كليه اسناد و مدارك مسابقه را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل كرده است.

8-3- نسبت به جمع‌آوری اطلاعات در مورد موضوع پيمان و ابعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امكان تأمين نيروي كارشناسي و تخصصي باکیفیت و توان لازم به تعداد كافي براي تكميل وظايف در محدوده برنامه زماني پيمان اطمينان حاصل نموده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزینه‌ها را در محاسبه خود از هر حيث منظور كرده است.

8-5- نسبت به شرايط انجام موضوع پيمان و مسائل مطرح در جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز اجراي پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت كافي از آن بدست آورده است.

8-6- از میزان هزینه‌هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آئین‌نامه‌های مربوط به مالیات‌ها و عوارض اطلاع داشته و قيمت پيشنهادي خود را براي انجام كليه تعهداتي كه به‌موجب اين پیمان‌نامه بر عهده گرفته است كافي دانسته و سود عادلانه براي خود منظور داشته است.

8-7- در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزینه‌هاي ناشي از مفاد بندهاي فوق ساير هزینه‌ها را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت. به‌طور خلاصه پيمانكار تأكيد می‌نماید كه هنگام تسليم پيشنهاد خود مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نکته‌ای باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

 

ماده 9: تعهدات پیمانکار

9-1- مستقل از هر شرط صريحي در پیمان‌نامه، پيمانكار در مقابل كارفرما به ازاي هر پي آمد ناشي از تأخير، ضعف عملكرد، نقض پیمان‌نامه و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.

9-2- پيمانكار در هر حالتي مسئول و متعهد نسبت به اعمال و كوتاهي كاركنان و مشاوران جزء خود در مقابل كارفرما می‌باشد.

9-3- پيمانكار، كارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزينه شامل آن‌هایی كه توسط كاركنان و مشاوران جزء پيمانكار و يا هر شخص ثالثي در ارتباط با اجراي پروژه مطرح مي‌گردند مصون و مبري می‌سازد.

9-4- تعهدات و مسئولیت‌های پيمانكار در پیمان‌نامه تحت هيچ شرايطي بر اساس مدرك، اطلاعات و يا توصيه انجام شده توسط هيچ طرف ثالثي محدود نمی‌گردد.

9-5- پيمانكار متعهد می‌شود كه از بكار گيري يا استخدام كاركنان و يا ساير افراد طرف پيمان با كارفرما بدون اجازه كتبي كارفرما خودداري می‌نماید.

9-6- پيمانكار كليه اطلاعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقي كرده و بدون اجازه كارفرما حق افشاء يا واگذاري آن‌ها را غير ندارد.

 

ماده 10: کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار

10-1- پيمانكار وظايف و خدمات خود را دقيقاً مطابق با شرايط خواسته شده در پيمان و در چارچوب قوانين و مقررات مملكتي انجام داده و تمام مهارت، دقت وسعي و تلاش خود را براي ارائه خدمات يادشده بكار خواهد برد.

10-2- پيمانكار در تمام موضوعات تخصصي و كاري پروژه بعنوان يك مشاور صادق و امين كارفرما عمل كرده و تمام تجارب و امكانات فني و تكنيكي و مهارت‌هایی كه به‌طور معمول براي ارائه بهتر خدماتي كه در آن مشغول است، موردنیاز می‌باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مديران ستادي پيمانكار، كارشناسان دائم و كارشناساني كه به‌طور موقت با پيمانكار همكاري مي‌كنند و همچنین مشاوران يا پيمانكاراني كه بعنوان شخص ثالث انجام قسمتي از كار را از طرف پيمانكار بر عهده می‌گیرند، همگي تمام مسئولیت‌ها و وظايف خود را با بكارگيري عالی‌ترین استانداردهاي فني به انجام می‌رسانند.

10-4- پيمانكار تمام گزارش‌هایی را كه در طي مراحل انجام كار و بر اساس شرايط اختصاصي پيمان ملزم به ارائه و تحويل آن‌ها می‌باشد و هم چنين گزارش نهائي را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونيکي، تهيه كرده و به كارفرما ارائه می‌دهد.

10-5- پيمانكار اين امكان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان كه كارفرما ضروري تشخيص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیت‌های موضوع پيمان و دسترسي كامل به جزئيات آن‌ها اقدام نمايد. كارفرما اين حق را خواهد داشت كه در هرلحظه نسبت به چگونگي انجام كار، نظارت حضوري داشته باشد.

10-6- پيمانكار، سازمان و تيم كارشناسي مناسب براي ارائه خدمات موردنیاز پروژه را كه بر اساس شرايط اختصاصي پيمان مشخص گرديده است، در طول پروژه حفظ خواهد كرد. هرگونه تغييري در سازمان و تيم كارشناسي ياد شده با هماهنگي کارفرما صورت می‌پذیرد.

 

ماده 11: ناظر

كارفرما متعهد مي‌گردد كه شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) معرفي خواهد نمود تا برانجام تعهدات پيمانكار، كارفرما و امور مربوط به پيمان نظارت نمايد. اهم شرح وظايف ناظر عبارتست از:

1- برقراري ارتباط مناسب و لازم بين کاربران پروژه و کارشناسان پيمانکار

2- نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پيمانکار و کارفرما

3- تاييد محصولات ارسالي توسط پيمانکار حداکثر تا 2 هفته پس از تحويل محصول

4- محاسبه تاخيرات پروژه، چه اين تاخير از سوي پيمانکار به پروژه اعمال شده باشد و چه از سوي کارفرما و انجام محاسبات زماني و ريالي لازم در چارچوب پيمان

5- جمع‌آوری نظرات كليه عوامل كارفرما (كه به اين پروژه مربوط می‌شوند ) و انعكاس آن‌ها به پيمانكار و پيگيري انجام امور و اصلاحات نهايي لازمه در فرآورده‌های پيمان

6- نظارت مستمر تا تحويل نهايي محصولات پروژه و همکاري با کاربران به‌منظور آزمون پذيرش محصول نرم‌افزاري نهايي پروژه

7- ارائه طرح نظارت پروژه

 

ماده 12: هماهنگی یا سایر پیمانکاران

12-1- هرگاه پيمانكاران ديگري در حال انجام كاري با كارفرما باشند كه به تشخيص كارفرما به موضوع اين پيمان ربط پيدا می‌کند پيمانكار متعهد است، به دلیل همبستگي سیستم‌ها در جلسات هماهنگي شركت نموده و هماهنگی‌های لازم را با پيمانكاران ديگر با هماهنگي ناظر پروژه بعمل آورده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم آورد.

12-2- پيمانكار موظف است در مواردي كه طراحي يا استقرار سیستم‌های طراحي شده توسط وي نياز به تغيير در سیستم‌های طراحي شده از طرف ساير پيمانكاران را داشته باشد، تغييرات موردنیاز را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و متقابلاً درصورتی‌که طراحی‌های ساير پيمانكاران مستلزم انجام تغييراتي در طراحی‌های موضوع اين پيمان باشد، پيمانكار موظف به همكاري در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگي و یکپارچه‌سازی كلي اين تغييرات بعهده ناظر و کارفرماست)

 

ماده 13: نماینده پیمانکار

13-1- پيمانكار با توافق كارفرما يك فرد با توان و تخصص و كيفيت لازم را بعنوان نماينده خود و مدير پروژه تعيين كرده و به كارفرما معرفي می‌نماید. اين فرد بعنوان نقطه ارتباط بين پيمانكار و كارفرما در اجراي پروژه عمل خواهد نمود. اين معرفي می‌بایستی ظرف 2 هفته از ابلاغ پیمان‌نامه صورت بگيرد. پيمانكار قبل از تعيين و انتصاب نماينده جديد خود، كارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت. نماينده پيمانكار تنها پس از كسب موافقت كارفرما قابل تعويض می‌باشد. كارفرما اين اختيار را خواهد داشت تا با معرفي انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلايل به پيمانكار تكليف نمايد كه نماينده خود را تعويض نمايد. در چنين حالتي پيمانكار فرد مذكور را با شخص مناسب و ذيصلاح ديگري و بدون تحميل هزينه اضافي به كارفرما تعويض خواهد نمود.

13-2- پيمانكار موظف است كه علاوه بر معرفي مدير پروژه، شخص ديگري را نيز به‌عنوان قائم مقام مدير پروژه معرفي نمايد تا در موارد اضطرار در انجام وظايف مدير پروژه خللي ايجاد نگردد.

13-3- نماينده پيمانكار اين اختيار را خواهد داشت كه از طرف پيمانكار هر تصميمي را در چارچوب پيمان منعقده، براي اجراي خدمات موضوع پيمان اتخاذ نمايد.

 

ماده 14: تغییرات در خدمات

كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه بر اساس صلاحديد خود در خدماتي كه بايد از طرف پيمانكار ارائه گردند،‌ تغييراتي بدهد. در چنين حالتي طرفين، موضوع را مشتركاً مورد بحث قرار داده تا راه‌حل مناسبي براي تغيير در چارچوب‌های تنظيم شده براي زمان و مبلغ پیمان‌نامه كه طرفين روي آن توافق کرده‌اند، بيابند. چنانچه توافقي در اين زمينه حاصل نگردد، پیمان‌نامه بدون تغيير ادامه خواهد يافت.

 

ماده 15: تعلیق انجام خدمات

15-1- چنانچه کارفرما به دلايلي به‌غیراز قصور پيمانكار و يا حوادث غیرمترقبه، كار را موقتاً و با اعلام كتبي معلق نمايد، موظف است بابت هر روز تعليق كار مبلغي برابر با هزینه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلـيق كار به پيمانكار پرداخت نمايد. پيمانكار موظف است در اين مدت نيروي شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ كند.

15-2- پيمانكار با دريافت يادداشت رسمي تعليق فورا ارائه خدمات را به حالت تعليق درآورده و هزینه‌ها را به حداقل مورد توافق طرفين كاهش خواهد داد.

15-3- با تعليق ارائه خدمات، پيمانكار اين حق را خواهد داشت كه درخواست جبران هزینه‌هايي را نمايد كه به‌طور واقعي تا قبل از زمان تعليق انجام داده است.

15-4- كارفرما با يك اعلام قبلي 15 روزه می‌تواند از پيمانكار بخواهد كه انجام وظايف و ارائه خدمات خود را از سر بگيرد.

15-5- اگر تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات بيش از سه ماه طول بكشد پيمانکار اين حق را خواهد داشت كه مطابق با ماده 31 پيمان را فسخ نمايند.

 

ماده 16: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تكميل وظايف و خدمات و تحويل آخرين گزارش نهائي به كارفرما و تأئيد وي، ظرف مدت 30 روز يا از طرف كارفرما گواهينامه انجام تعهدات براي پيمانكار صادر می‌گردد و يا وي به‌صورت مكتوب و با ارائه دلايل مشخص با جزئيات لازم آن بخشي از خدمات را كه به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می‌نماید تا پیمانکار در مدت 30 روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

 

ماده 17: ضمانت حسن انجام کار

كارفرما از هر يك پرداخت‌های پيمانكار ده (10) درصد بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر كرده و نزد خود نگه خواهد داشت. که 50 درصد اين مبلغ پس از تحويل موقت و مابقي تا پايان دوران ضمانت كار (ماده 16) و پس از صدور گواهينامه نهائي تأئيد انجام كار و ايفاي كامل تعهدات نزد كارفرما باقي خواهد ماند.

كارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و كامل تمام يا بخشي از فعالیت‌های موضوع پيمان با ذکر دلايل موجه و تاييد ناظر، خودداري نمايد.

 

ماده 18: جریمه تاخیر

الف: تاخيرات پيمانکار

18-1- اگر پيمانكار نتواند انجام تعهدات موضوع پيمان را مطابق با برنامه زماني مشخص شده در ماده 17 پيمان تكميل نمايد، کارفرما می‌تواند مبلغ معادل نيم درصد‌ (5/0%) مبلغ آن مرحله از پيمان را به ازاي هر هفته تأخير محاسبه نمايد.

18-2- كارفرما می‌تواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ‌یک از حقوق و روش‌های وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تأخير را از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیت‌های پيمانكار در چارچوب پيمان نخواهد شد.

18-3- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير پيمانکار به 25 درصد زمان پروژه برسد، كارفرما می‌توانند پیمان‌نامه را بدون هیچ‌گونه پرداختي به پيمانكار و بدون توجه به ادعاي غرامت خسارت كه در چنین حالتي ممكن است از طرف پيمانكار تقاضا گردد، فسخ كرده و مبالغ حسن انجام كار (موضوع ماده 31) را به نفع خود ضبط نمايد.

ب: تاخيرات کارفرما

18-4- چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تاييد ناظر هرگونه تاخيري در کار پيمانکار ايجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازاي هر روز تاخير، يک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغي به ميزان هزينه روزانه پيمانکار، به وي پرداخت نمايد.

18-5- پيمانکار می‌تواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ‌یک از حقوق و روش‌های وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تأخير را از پيمانکار درخواست نمايد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیت‌های کارفرما در چارچوب پيمان نخواهد شد.

18-6- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، پيمانکار می‌تواند پیمان‌نامه را به شکل یک‌طرفه فسخ نموده و کليه هزینه‌ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ پيمان، درخواست نمايد. در اين صورت کارفرما موظف است که نسبت به پرداخت مطالبات پيمانکار ظرف مدت يک ماه اقدام نمايد.

 

ماده 19: تغییرات در پیمان

19-1- درصورتی‌که در حين اجراي كار، پيمانكار ضرورت تغييراتي را در شرايط اختصاصي پيمان، احساس نمايد، موظف است موضوع را كتباً به كارفرما اعلام نمايد. كارفرما موضوع درخواست شده توسط پيمانكار را در اسرع وقت بررسي و نتيجه را در ظرف مدت دو هفته به پيمانكار اطلاع خواهد داد. هرگونه تغيير در پيمان طي يك الحاقيه جداگانه كه بـه تاييد طرفين می‌رسد، صورت خواهد گـرفت. در صورت توافـق با تـغييرات درخواست شده در مستندات پروژه، كارفرما تغييرات پذيرفته شده را كتباً به اطلاع پيمانكار می‌رساند.

19-2- كارفرما می‌تواند در طول مدت اجراي پروژه، بااطلاع كتبي به پيمانكار، تا ميزان 25 درصد مبلغ پيمان را به تعهدات موضوع پيمان اضافه نمايد. در اين صورت مدت و مبلغ پيمان بدون تغير در نرخ‌های پايه پيمان با توافق طرفين متناسباً اصلاح خواهد شد.

 

ماده 20: پیمانکار جز

بكارگيري هر پيمانكار جزء براي سپردن بخشي از اختیارات و تعهدات پيمانكار براي ارائه خدمات خود در قالب موضوع پيمان، در صورت دارا بودن كيفيت و تخصص‌ها و توانمندی‌های لازم و پس از اعلآم رسمي توسط پيمانكار به كارفرما عملي می‌باشد. كارفرما اين حق را برای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانايي پيمانكار (هاي ) جزء ياد شده مطمئن نگردد موضوع را به پيمانكار جهت اصلاح اعلا‌م نمايد. عليرغم انتخاب پيمانكار جز پيمانكار كماكان مسئول انجام كل خدمات مشخص شده در پیمان‌نامه می‌باشد.

 

ماده 21: انتقال تعهدات به غیر

پيمانكار اين حق را نخواهد داشت كه منافع و تعهدات اين پيمان يا بخشي از آن را به‌طرف (هاي) ثالثي واگذار نمايد، مگر آنكه قبلاً تأئيد صريح و قطعي كارفرما را كه منحصراً بر اساس صلاحديد خود كارفرما صادر خواهد شد،‌ به‌صورت كتبي دريافت نمايد.

 

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- پيمانكار بايستي براي انجام وظايف و ارائه خدمات موضوع پيمان، به هزینه‌هاي خود در محدوده پروژه مجوزهاي ضروري را براي دريافت حق استفاده از صاحبان ليسانس، مدل‌ها، نامه‌های تجاري، حقوق نرم‌افزار و ديگر حقوقي كه استفاده از آن‌ها منوط به كسب مجوز است، را كسب كرده و كارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهي، غرامت،‌ هزینه‌ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه‌هاي قانوني) براي كسب و يا نقض حقوق ياد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دریافت مجوز حق استفاده به هر دليلي براي پيمانکار موجود نباشد، طرفين براي يک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- كليه مداركي كه در جریان ارائه خدمات موضوع پيمان توسط پيمانكار توليد می‌گردند جزء دارائی‌های كارفرما محسوب می‌گردند. اين امر كليه منابع اصلي (SOURCE برنامه‌ها) و مستندات كامل نرم‌افزارهاي توليدي را نيز شامل می‌گردد.

22-4- پيمانكار بدون دريافت مجوز رسمي كارفرما حق انتشار مطالعات يا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات پيمان و ارائه اطلاعات مربوط به هر شكل را ندارد.

 

ماده 23: امور محرمانه

پيمانكار كليه موضوعات مرتبط به پيمان را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارك، داده‌های تكنيكي، تجارب و دانش فنی‌ای كه توسط كارفرما در اختيار وي گذاشته شده است، را فاش نخواهد كرد، مگر اينكه مجوز رسمي و كتبي كارفرما را در اين رابطه اخذ كرده باشد.

علاوه بر اينكه كارفرما متعهد می‌گردد دستيابي به اطلاعات محرمانه را محدود به آن كارشناسان، مشاوران و طرف‌های پیمان‌نامه خود نمايد كه براي انجام درست وظايف و ارائه خدمات خود، واقعاً به آن‌ها نياز دارند. هرچند پيمانكار بايد كسب اطمينان نمايد كه ماهيت محرمانه بودن اطلاعات محرمانه به اشخاص فوق اصلاح داده شده و نسبت به عدم افشاي موارد، كنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه به اشخاص فوق اطلاع داده شده و نسبت به عدم افشاي موارد، كنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور ياد شده براي مدت ده (10) سال از زمان دريافت گواهينامه نهايي تأئيد انجام كار باقي خواهد ماند.

 

ماده 24: روش‌ها و استانداردها

24-1- كارفرما استانداردهای خود را قبل از شروع پيمان به پيمانكار اعلام می‌نماید. پيمانكار موظف است عمليات موضوع پيمان را در چارچوب استانداردهاي تعيين شده كارفرما كه قبلاً با پيمانكار در مورد آن‌ها توافق شده است انجام دهد.

24-2- درصورتی‌که پيمانكار بخش يا بخش‌هایی از استانداردهاي كارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می‌تواند نظر خود را كتباً به كارفرما منعكس نموده و در صورت تاييد كتبي كارفرما آن بخش يا بخشي از ليست استانداردهاي كارفرما خارج شده و رعايت آن‌ها از طرف پيمانكار الزامي نخواهد بود.

24-3- درصورتی‌که در مرحله‌ای استانداردی تعريف نشده باشد، كارفرما و پيمانكار براي تعريف آن با هم توافق می‌کنند.

 

ماده 25: طرح‌های مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

25-1- پيمانكار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از تنفيذ پيمان، طرح مديريت پروژه و طرح كيفيت پروژه و طرح پيکربندي پروژه را بر اساس نماتن، و پس از اخذ نقطه نظرات كارفرما، آن را نهايي و به تائيد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجي و اعتبارسنجي آن مرحله را به‌روز نموده و به كارفرما تسليم نمايد.

25-2- پيمانكار موظف است از طريق گزارش‌های پيشرفت كار ماهانه مطابق با نماتن، كارفرما را از اقدامات انجام شده و پيشرفت و تاخيرات احتمالي پروژه و در صورت وجود تاخير، از راهکارهاي ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخير، مطلع نمايد.

 

ماده 26: قوانین کار و تامین اجتماعی و مالیات‌ها

26-1- پيمانكار تأئيد می‌نماید كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين پيمان از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار و تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالیات‌ها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آن‌ها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق‌الذکر متوجه پيمانكار خواهد بود.

26-2- پيمانكار مكلف است كليه كاركناني را كه براي اجراي اين پيمان بكار می‌گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده و حق بیمه‌های متعلق را صحيحاً و مرتبا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و رسيد آن را به كارفرما تسليم نمايد. كارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مطابق قانون درصدي بعنوان وديعه حق تأمين اجتماعي كسر و نگهداري و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پيمانكار مسترد خواهد نمود (در مورد كسر وديعه حق تأمين اجتماعي هرگاه كه قانون تغيير يابد و قابل تسري براين پيمان باشد مطابق قانون جديد عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض كه به موضوع اين پيمان تعلق گيرد منحصراً بعهده پيمانكار است. كارفرما در هر پرداخت به پيمانكار علی‌الحساب مالياتي متعلق را طبق قانون كسر و به وزارت دارائي پرداخت خواهد كرد. تسویه‌حساب نهائي و حل كليه مسائل مالياتي مربوطه منحصراً بعهده پيمانكار است.

26-4- چنانچه پس از ابلاغ موضوع پيمان قوانين به‌گونه‌ای تغيير يابند كه براي پرداخت عوارض و مالیات‌های موضوع اين ماده هزينه اضافه‌ای به پيمانكار تحميل گردد. مبلغ پيمان با توافق طرفين و بر اساس مانده موضوع خدمات تعديل خواهد گرديد.

 

ماده 27: تعذر (فورس ماژور)

هرگاه به علت حوادث قهري و غیرمترقبه هر يك از طرفين پيمان نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات نقض پیمان‌نامه تلقي نخواهد شد و پیمان‌نامه بقوت خود باقي خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومي، شيوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سيل و طغیان‌های غیرعادی، خشک‌سالی‌های بی‌سابقه و همچنين آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آن‌ها به ترتیب ذيل عمل خواهد شد.

27-1- پيمانكار در صورت بروز شرايط فورس ماژور بايستي بلادرنگ موضوع را به اطلاع كارفرما برساند. كارفرما به تشخيص خود و همفکري با پيمانکار تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پيمانكار موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توليد شده به بهترين نحو مطلوب و با كمترين تأخير بعمل آورد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بيش از سه ماه گردد، در آن صورت هر يك از طرفين چنانچه تمايل داشته باشد، اختيار فسخ پيمان را با ارائه يادداشت كتبي دارد. در اين شرايط پيمانكار محق به دريافت هزینه‌ها و مخارجي است كه به‌طور واقعي تا آن لحظه در ارتباط با عمليات موضوع پيمان انجام داده است.

 

ماده 28: قانون حاکم بر پیمان

قوانين جمهوري اسلامي ايران حاكم بر اين پيمان خواهد بود.

 

ماده 29: رعایت قوانین

پيمانكار مكلف است كليه قوانين مملكتي و مقررات و آئین‌نامه‌های جاري اعم از مملكتي و شركتي را رعايت نمايد. در هیچ صورتي پيمانكار نمی‌تواند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر گردد.

 

ماده 30: مرجع حل اختلاف

كليه دعاوي و ابهامات و اختلافاتي كه در ارتباط با موضوع پيمان و انجام وظايف پيش آمده و طرفين نتوانند ظرف مدت سي (30) روز از زمان مطرح شدن آن را بين خود حل كنند، موضوع به شورای عالی انفورماتيك كشور يا کمیته حل اختلاف انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران ارجاع و راي صادره براي طرفين قطعي، نهايي و لازم‌الاجرا است.

 

ماده 31: فسخ پیمان

31-1- پيمان در شرايط ذيل قابل‌فسخ می‌باشد:

الف) با اختيار كارفرما درصورتی‌که ميزان جريمه تأخير پيمانكار موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي پيمان برسد.

ب) با اختيار كارفرما در شرايطي كه پيمانكار قادر به تكميل و انجام كل يا بخشي از تعهدات خود مطابق پیمان‌نامه و بر طبق برنامه زماني نشده و قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت دو هفته از دريافت يادداشت در اين زمينه نگرديده باشد.

پ) بر اساس اختيار يكي از طرفين در حالتي كه طرف ديگر اعلام ورشكستگي نموده و يا اينكه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) بر اساس اختيار يكي از طرفين درصورتی‌که طرف ديگر منحل گرديده و يا درخواست انحلال نمايد.

ث) بر اساس توافق طرفين.

ج) بر اساس اختيار هر يك از طرفين درصورتی‌که حالت فورس ماژور ايجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولانی‌تر گرديده باشد.

چ) بر اساس اختيار پيمانکار درصورتی‌که موضوع تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات موضوع پيمان بيش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بكشد.

ح) با اختيار پيمانکار درصورتی‌که ميزان جريمه تأخير کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي پيمان برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بيفتد كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نمايد. بعلاوه كارفرما اختيار خواهد داشت كه مبالغي را كه از صورتحساب‌های پيمانكار، بهر دليلي تا زمان فسخ پیمان‌نامه كسر كرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق كارفرما براي ادعاي غرامت و دريافت هر هزينه يا مخارجي كه براي جبران لطمات وارده می‌نماید، به نفع خود ضبط نمايد.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذيل اعمال خواهند گرديد:

الف) اگر فسخ بر اساس اختيار كارفرما صورت گرفته ماده 31-1 فوق اعمال خواهد گرديد.

ب) اگر فسخ بر اساس اختيار پيمانكار صورت گرفته باشد، كارفرما ضمانت حسن انجام كار موضوع 17 را و همچنين مبالغ كسر شده از صورتحساب‌های پيمانكار را به وي پرداخت نموده و هزينه اقدامات انجام شده تا زمان فسخ را به پيمانكار می‌پردازد.

31-4- چنانچه فسخ بر مبناي بند (ث) ماده 31-1 صورت بگيرد طرفين در مورد چگونگي پايان دادن به كار با يكديگر توافق می‌کنند.

31-5- در صورت فسخ پیمان‌نامه بر اساس بند (ج) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته هزينه واقعي انجام شده توسط پيمانكار را پرداخت می‌نماید.

31-6- در صورت فسخ پیمان‌نامه بر اساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته توسط پيمانکار کليه هزینه‌ها و مطالبات پيمانکار را می‌پردازد.

31-7- با دريافت اعلام فسخ پیمان‌نامه، با هر يك از روش‌های فوق، پيمانكار ارائه خدمات را متوقف كرده و از پذيرش تعهد براي شروع هر كار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداري كرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولي را براي فسخ كليه تعهدات جاري بر اساس شرايط مورد رضايت كارفرما فراهم كرده و بعد از آن فقط اقداماتي را انجام خواهد داد كه ممكن است براي حفظ و نگهداري اقداماتي كه قبلاً كرده، ضروري باشد. در طي يك مدت معقول بعد از تاريخ اعلام فسخ، پيمانكار گزارش نهائي خود را به كارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر يك از حالات فسخ، پيمانكار بر اساس درخواست كارفرما پیمان‌نامه‌های فرعي خود با طرف‌های ثالث را به كارفرما يا افراد (حقيقي يا حقوقي) كه از طرف وي معرفي می‌گردند،‌ منتقل می‌نماید.

31-9- پيمانكار اسناد و مدارك تهيه شده در موضوع پيمان را تحويل كارفرما داده و تمام اقداماتي را كه لازم است انجام می‌دهد تا تمام حقوق، عناوين و ديگر امتيازاتي را كه در ارتباط با انجام وظايف پروژه كسب كرده است، به كارفرما واگذار نمايد.

 

ماده 32: تغییرات

هرگونه تغيير و يا اضافه شدن به موضوع پيمان رسميت نخواهد داشت مگر آنكه به امضاي طرفين برسد.

 

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر يك از شروط پيمان غير مؤثر شده و يا در بخشي از آن قابل اعمال نباشد، قابليت اعمال ساير شروط خدشه‌دار نخواهد شد. طرفين تلاش می‌کنند شرط غیرقابل اعمال را با يك شرط قابل اعمال به نحوی كه نتايج حتی‌الامکان مشابه با نتايج حاصل از شرط اوليه باشد، جايگزين نمايند.

 

ماده 34: یکپارچگی پیمان‌نامه

پیمان‌نامه و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. پیمان‌نامه مذكور جايگزين كليه پیمان‌نامه‌ها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع پیمان‌نامه وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 35: زبان

زبان بكار گرفته شده و مورد پذيرش در اجراي پيمان، زبان فارسي می‌باشد. كليه مكاتبات و گزارش‌ها بايستي به زبان فارسي تهيه و ارائه گردند، مگر اينکه با درخواست پيمانکار و توافق کارفرما انجام پذيرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسي اصل اصطلاحات و واژگان ياد شده نيز ارائه گردند.

 

ماده 36: یادداشت‌ها و مکاتبات

كليه يادداشت‌ها و مكاتباتي كه در ارتباط با انجام موضوع پيمان از يكي از طرفين براي طرف ديگر ارسال می‌گردد بايد يا مستقیماً به دفتر طرف ديگر تحويل گرديده و رسيد دريافت شده و يا از طريق دورنگار، نمابر يا ديگر روش‌های انتقال اطلاعات و يا به‌وسیله پست سفارشي به نشاني كه در پیمان‌نامه مشخص گرديده است ارسال گردد. تا وقتی‌که تغيير آدرس یک‌طرف به‌طور رسمي به‌طرف ديگر اعلام نگرديده است،‌ آدرس عنوان شده در پیمان‌نامه ملاك عمل خواهد بود. براي یادداشت‌هایی كه به‌وسیله دورنگار يا نمابر ارائه می‌گردند، با اعلام خودكار دستگاه گيرنده، موارد تحويل شده تلقي می‌گردند.

 

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض يا عدم سازگاري بين شرايط عمومي و اختصاصي پيمان، شرايط اختصاصي پيمان نافذ خواهد بود.

 

ماده 38: محل اجرای پروژه

محل اجراي پروژه --------------------------------------------- می‌باشد.

 

ماده 39: نشانی طرفین

نشاني پيمانكار: -----------------------------------------------

نشاني کارفرما:------------------------------------------------

 

ماده 40: تغییر نشانی طرفین پیمان

هرگاه يكي از طرفين پيمان نشاني قانوني خود را در مدت پيمان تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به‌طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به‌طرف ديگر اعلام نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

بخش دوم

شرايط خصوصي پيمان

 

الف: ساختار تفکیکی کار

ساختار تفکيکي کار انجام پروژه ------------ به شکل ذيل می‌باشد.

] در اين قسمت ساختار تفکيکي کار Work Breakdown Structure (WBS) به‌تفصیل بيان مي‌گردد [

ب: مستندات پروژه

مستنداتي که بايد در نقاط شاخص پروژه (Mile Stones) ارائه گردند، عبارت‌اند از:

] در اين قسمت محصولاتي که در هر نقاط شاخص پروژه ارائه می‌گردد، بيان می‌گردد. اين اطلاعات عبارت‌اند از نام محصول و کلياتي از قالب و محتويات محصول [

پ: نحوه پرداخت

] در اين قسمت با توجه به ساختار تفکيکي کار (WBS)، چگونگي پرداخت‌ها به پيمانکار بيان می‌شود، که درواقع با توجه به محصولاتي که بايد توسط پيمانکار به کارفرما ارائه شوند، جزييات پرداخت بيان می‌گردد [

ج: سکوهای

سکوهاي موردنظر در پروژه ----------------- که بايد توسط پيمانکار مورداستفاده واقع گردند، عبارت‌اند از:

] در اين قسمت به بيان سکوهاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاری، شبکه و مخابرات و ساير سکوهاي لازم براي انجام پروژه پرداخته می‌شود [

چ: فرآورش منتخب

فرآروش منتخب کارفرما در پروژه ----------------- که بايد توسط پيمانکار مورداستفاده واقع شود، عبارتست از:

] در اين قسمت به بيان مراحلي از فرآروش منتخب که بايد در پروژه مورداستفاده واقع گردد به همراه وظايفي که در هر مرحله بايد انجام شود، براي جلوگيري از هرگونه تنش آتي پرداخته می‌شود [

 

 

بخش سوم

پیوست‌ها

 

 

پيوست 1

تعاريف و اصطلاحات

 

پيمان:

منظور از پيمان، قراردادي است كه براي انجام تعهدات موضوع اين مسابقه بين كارفرما و پيمانكار منعقد می‌گردد.

مبلغ پيمان:

به معنای مبلغي است كه در قرارداد نهائي درج گرديده و بر اساس شرايط عمومي و خصوصي پيمان از طرف كارفرما در مقابل انجام تعهدات موضوع پيمان به پيمانكار پرداخت می‌گردد. هرگونه افزايش يا كاهش مبلغ پيمان در چارچوب شرايط اين پيمان صورت خواهد گرفت.

كارفرما:

منظور از كارفرما در مرحله برگزاري مسابقه تا اجراي کامل موضوع شرح خدمات پيمان، ------------------------------------ می‌باشد.

ناظر:

شخصي است اعم از حقيقي يا حقوقي كه براي نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار و کارفرما در رابطه با موضوع پيمان و امور مربوط به آن طبق شرايط خصوصي پيمان، تعيين می‌گردد.

پيمانكار:

عبارتست از شخصيت حقوقي كه يكي از امضاكنندگان پيمان بوده و اجراي عمليات موضوع پيمان را بر عهده گرفته است. جانشينان و يا نمايندگان قانوني پيمانكار در حكم پيمانكار محسوب می‌شوند.

گواهي حسن انجام كار:

به معنای يك نامه رسمي است كه از طرف كارفرما در پايان ارائه خدمات موضوع پيمان و سپري شدن دوره ضمانت و در صورت وجود رضايت از چگونگي انجام كار به پيمانكار ارائه می‌گردد.

مدارك نهائي:

به معنای انجام آخرين ويرايش موردنظر كارفرما بر روی هر يك و يا همه گزارش‌هایی كه از طرف پيمانكار به كارفرما بر اساس مفاد پيمان داده شده است، و ارائه نهائي گزارش (ها) می‌باشد.

شرايط خصوصي پيمان:

به معنای شرايط و ویژگی‌های مشخصي است كه بين كارفرما و پيمانكار در خلال پيمان توافق شده است.

طرف قرارداد:

به معناي پيمانكار يا كارفرما و طرفين قرارداد به معنای كارفرما و پيمانكار هر دو می‌باشد.

گواهي تحويل موقت:

به معناي تأييد رسمي است كه از طرف كارفرما پس از دريافت مدرك نهائي گزارش در هر مرحله از كار بر اساس شرايط پيمان صادر می‌شود.

خدمات:

به معناي وظايف و يا اقداماتي است كه بايد توسط پيمانكار بر اساس شرايط قرارداد انجام گيرند.

فرآورده مرحله:

عبارتست از نتايج هر يك از مراحل مختلف توسعه سيستم بر اساس فراروش منتخب.

فرآورده‌های قرارداد:

عبارتست از نتايج مراحل مختلف توسعه سيستم (بر اساس فراروش منتخب ) به شكل گزارش يا نرم‌افزار، داده‌ها و مستندات مربوطه شامل فرآورده نهايي قرارداد.

فرآورده‌های نهائي قرارداد:

عبارتست از متن اصلي برنامه‌هاي سيستم (Source code) و پایگاه‌های داده مربوطه و مستندات و ملحقاتي كه براي اجرا و بهره‌برداری از سيستم لازم است.

مستندات پروژه:

عبارت‌اند از مجموعه مدارك و مستنداتي كه در طول پروژه ايجاد می‌شوند. شامل كليه مستنداتي كه پيمانكار و کارفرما و دستگاه نظارت ردوبدل می‌نمایند، از قبيل: فرآورده‌های قرارداد، صورتحساب‌ها، ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها، صورت‌جلسات ادواري و موردي و اظهارنظرها.

] در اين قسمت ساير تعاريف، اصطلاحات و اختصاراتي که چه در پيمان به آن‌ها اشاره شده باشد و يا نباشد که لزوم وجود تعريف براي آن‌ها به‌منظور جلوگيري از هرگونه اختلاف ضروري نمايد ارائه می‌گردد [

 

 

پيوست 2

ساير پیوست‌های موردنظر

 

] در اين پيوست، هرگونه نقطه نظري وجود داشته باشد که مورد توافق طرفين باشد قرار داده می‌شود [

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد