نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار مرحله اول: نمونه ارجاع کار (فصل اول: مشاوره پروژه های نرم افزاری)
شورای عالی انفورماتیک کشور
-
1382/00/00
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد