قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1386/07/08 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی - مورد تایید جلسه علنی شورای نگهبان مورخ 1386/07/18
-
1386/07/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد