بخشنامه ابلاغ فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
94/347172
1394/11/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد