آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
مصوب هیات وزیران
29926ت26869ه
1381/06/24
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379


‌شماره: 29926 ت 26869‌ه‍
‌تاریخ: 1381.06.24


‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موضوع نامه.986‌ه‍ مورخ 1381.3.26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379 - آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


‌آیین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379
‌کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه ازجمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ازجمله شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت و یا در حساب‌های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه‌درصد) از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
‌تبصره - ‌وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت - مصوب 1376 از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد