راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
3121
1388/00/00
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد