راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح - جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
3122
1388/00/00
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد