اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - مصوبه هیات وزیران - شماره۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ - این مصوبه در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به روزنامه رسمی ارسال گردیده است
102828
1391/05/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد