قانون اجرای سیاست های اصل 44
وزارت امور اقتصاد و دارایی - قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي
67428
1387/05/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد