بخشنامه در خصوص لحاظ نمودن شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی به عنوان یک ذی‌نفع واحد
مصوب بانک مرکزی
95/343157
1395/10/28
متن ضابطه


شماره: 95/343157

تاریخ: 1395/10/28

"اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"
جهت اطلاع مديران عامل محترم بانک‌های دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک، مؤسسات اعتباري غیر بانکی و بانک مشترک ايران ـ ونزوئلا ارسال مي‌شود.


با سلام؛
احتراماً، به استحضار مي‌رساند شوراي محترم پول و اعتبار در یک هزار و دويست و بيست و هفتمين جلسـه مـورخ 1395/۱۰/14 در راستاي سیاست‌های کلي اقتصاد مقـاومتي مبنـي بـر تشـويق سـرمايه‌گـذاري خـارجي بـا رويکـرد صادرات محور و باهدف حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با سرمایه‌گذاران خارجي در داخل کشور به‌عنوان يکـي از مؤثرترين راهکارهاي خروج از تنگناي اعتباري و رکود در شرايط کنوني کشور، مقرر نمود:

»
کليه شرکت‌هايي که با مشارکت ايراني- خارجي و با حداقل ۵۰ درصد سرمايه‌گذاري طرف خارجي در کشور ايجاد مي‌گردد، براي حداکثر سه سال به‌عنوان يک ذينفع واحد مستقل قلمداد شوند، مشروط بر اينکه نسبت سرمايه‌گذاري طرف خارجي ظرف مدت مذکور از ۵۰ درصد کمتر نگردد.
بديهي است شرکت تأسیس‌شده ايراني- خارجي به‌عنوان يک ذينفع واحد مستقل، مشمول مفاد مقررات و آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان مي‌گردد
با عنايت به‌مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيـد تسـريع به‌تمامی واحـدهاي آن بانـک/ مؤسسه اعتباري غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. همچنين مقتضي اسـت ترتيبـي اتخـاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذی‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسـات اعتبـاري بانـک مرکزي ارسال گردد./۳۱۳۳۱۹۰


مدیریت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي ارجمندنژاد حميدرضا غني‌آبادي

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد