ابلاغ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره
مصوب هیات وزیران
٩٠/١١٦٨٣٢
1390/05/19
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد