قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
تاریخ تصویب : 1391/07/19 - مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا - تاریخ تصویب شورای نگهبان : 1391/07/26 - اسناد مرتبط: قانون اصلاح ماده(14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی؛ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
20/43365
1391/08/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد