قانون اصلاح ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب1383
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1387/02/15
متن ضابطه

قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یک‌صد و بیست ‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1387/2/15 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.
غلامعلی حداد عادل- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 ماده‌واحده- وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به عضویت در ترکیب ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب‌1383/2/21 اضافه می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/2/25 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد