اصلاح ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری درطرحهای آب کشور
مصوب هیات وزیران
38002ت 31454ه
1383/07/12
متن ضابطه

اصلاح ماده (12) آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده‌واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور


شماره‌:.38002 ت 31454 ه¨
تاریخ: 1383.07.12
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو


هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.7.8 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی‌، موضوع نامه شماره‌7115.46690 ه¨. ب مورخ 1383.6.2 تصویب نمود:
در ماده (12) آیین‌نامه اجرایی بند "7" ماده‌واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور، موضوع ‌تصویبنامه شماره.47677 ت‌28447 ه¨ مورخ 1382.8.26 بعد از واژه "سرمایه‌گذار" واژه "داخلی‌" اضافه‌ می‌شود.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد