اصلاح آیین نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
-
40298ت 31884ه
1383/09/29
متن ضابطه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده‌واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور

شماره‌:.40298 ت 31884 ه¨
تاریخ: 1383.09.29

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.25 بنا به پیشنهاد شماره 41670.31.100 مورخ‌1383.7.22 وزارت نیرو و به استناد بند (7) ماده‌واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشورـ مصوب 1381 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده‌واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور، موضوع‌ تصویب‌نامه شماره.47677 ت‌28447 هـ مورخ 1382.8.26 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1- در ماده (12) پس از عبارت‌ "به‌صورت بیع را" عبارت "برای سرمایه‌گذاران ایرانی‌" اضافه می‌گردد.
2- متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (12) الحاق می‌گردد:
"
تبصره ـ واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرح به سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت اجاره و مدت آن محدود به دوره بهره‌برداری خواهد بود."
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره.38002 ت‌31454 ه¨ مورخ 1383.7.12 می‌گردد.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد