قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1381/05/06
متن ضابطه

قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور

 

تاریخ تصویب: 1381/05/06


ماده‌واحده - به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (‌حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح‌های آب‌وخاک به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرح‌های فوق‌الذکر که حداکثر سی درصد (30%) عملیات اجرائی آن‌ها خاتمه یافته و نیز طرح‌هایی که مطالعات مرحله دوم آن‌ها تصویب‌شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
1- تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
2- کلیه آب استحصالی به‌جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص‌یافته و سند آب صادر می‌شود.
‌حقابه‌های موجود قبل از احداث تأسیسات ازنظر حجم و زمان مصرف تعیین و همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه‌داران قرار گیرد.
3- اراضی ملی و موات که بر اساس مطالعات طرح به‌عنوان زمین‌های آبخور این تأسیسات محسوب می‌شود، متناسب با آب تخصیص‌یافته و شرایط اقتصادی - ‌اجتماعی منطقه باقیمت‌های منطقه‌ای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره‌برداری به‌سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذارشده به قیمت توافقی به ‌بهره‌برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
4- حقوقی که درنتیجه این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود، در حد سند آب صادره، متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی اقتصادی موردتوافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.
‌کلیه مستحدثات و حقوقی که درنتیجه این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود در دوره بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
5- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلف‌اند بر اساس قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها و سایر موارد با سرمایه‌گذار، محل احداث تأسیسات و اجرای طرح‌ها را بر اساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند.
6- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری به‌وسیله اشخاص خارجی انجام شود،‌ بهره‌برداری از تأسیسات و اراضی واگذارشده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایه‌گذار بوده و پس‌ازآن در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
‌اولویت در ادامه بهره‌برداری از تأسیسات ایجادشده پس از دوره فوق با سرمایه‌گذار خواهد بود.
7- وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظف‌اند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایه‌گذار در طرح را ملحوظ نمایند.
‌آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.5.16‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد