دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ارزی در سیستم بانکی
مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
90/316575
1390/12/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد