بخشنامه تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»
مندرج در بند 5 بخشنامه شماره 9۳/۲۷۷۴۲۶ مورخ 1393/10/17 بانک مرکزی موضوع ابلاغ بند‌های 3، 4 و 5 از بخش ج سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود-مصوب بانک مرکزی
94/354607
1394/12/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد