قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1376/08/21
متن ضابطه

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی


تاریخ تصویب: 1376/08/21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28


‌ماده واحده - شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،‌می‌توانند در زمینه‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود‌اقدام کنند.
‌تبصره - آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به‌تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد