موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
عنوان انگلیسی نشریه: Build – Operate – Transfer (BOT) - بخشنامه گروه دوم به شماره 100/100083
469
1387/10/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد