بخشنامه به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور - موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ریالی تا پایان سال 1394
مصوب بانک مرکزی
94/172670
1394/06/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد