نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
وزارت نیرو - شماره: 92/51546/20/100
51546
1392/12/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد