مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین شرکت مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق
-
1387014
1396/06/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد