الزامات ناظر بر فرآیند اعتباری اسنادی داخلی-ریالی
مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
٩٠/٢٦٠٨١٨
1390/11/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد