بخشنامه ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی
94/378585
1394/12/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد