مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
مصوب شورای عالی اداری - اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شوراي عالي اداري مي گردد. - اسناد مرتبط: آئين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني؛ دستورالعمل و ضوابط تعيين مشاغل حاكميتي در موسسه؛ دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
14/46
1379/01/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد