آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
(جایگزین 17234/ت28422ه‍ آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران) این آیین‌نامه در تاریخ 1/ 10/ 1388 با مصوبه شماره 193542 ت/ 42986ک جایگزین شده است.)
84178/ت34162ه‍
1385/07/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد