لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور
مصوب شورای انقلاب
-
1358/06/27
متن ضابطه

لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور

‌مصوب 1358.6.27

‌ماده 1 - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و محل‌هایی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و مؤسسات محل رستوران - تریا - فروشگاه -‌غرفه - کیوسک - زمین و غیره را در فرودگاه‌های کشور با احراز ارتباط با فعالیت‌ها و نیازمندی‌ها هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجاره واگذار نماید.
‌تبصره: ترتیب، نحوه و شرایط واگذاری به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان هواپیمایی کشوری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 2- واگذاری مکان و محل و تأسیسات در فرودگاه‌ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مراد 56 و قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط بوده و ازنظر تخلیه و تغییرات، در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هرگونه تغییر به  تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمایی کشوری دادستان شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر می‌نماید.
‌تبصره - سازمان هواپیمایی کشوری ضرورت تخلیه را به‌منظور بررسی، در یک هیئت سه نفر که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین می‌گردد. با ذکر جهت و علت، مطرح و در صورت تأیید هیئت، تخلیه تقاضا خواهد شد. نظر هیئت به اکثریت مناط اعتبار است.

‌ماده 3 - این قانون نسبت به کلیه اماکن و محل‌هایی که قبلاً در فرودگاه‌های کشور واگذار گردیده یا در تصرف و اختیار اشخاص قرار دارد اعم از این‌که به‌موجب قرارداد باشد یا به‌صورت دیگری نیز تسری داده می‌شود و کلیه قراردادهای مربوط ملغی اعلام و استفاده‌کنندگان از محل‌ها و اماکن فرود‌ مکلف‌اند حسب مورد محل را تخلیه و یا آن دسته که ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروری تشخیص داده شود. ‌بر طبق این قانون و آیین‌نامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپیمایی کشوری قرارداد جدید امضاء نمایند.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد