آئین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
مصوب شورای انقلاب
-
1358/09/21
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور


تاریخ تصویب: 1358/09/21

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پیشنهاد شماره 11101.2 مورخ 1358.8.28 وزارت راه و ترابری به استناد‌تبصره ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب شهریورماه 58 آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و ‌واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می‌شوند، به شرح زیر در 18 ماده و 1 تبصره تصویب نمودند:

‌ماده 1
‌سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود، اماکن و محل‌ها و تأسیسات واقع در فرودگاه‌های کشور، اعم از مین، ساختمان و تأسیسات را که تخصیص آن‌ها به امور مذکور در ماده 2 لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت‌های فنی و اداری فرودگاه‌ها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی(‌دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره‌بها و حق‌الاستفاده متناسب دریافت نماید.
‌منظور از واگذاری و اجاره در این آیین‌نامه مطلقاً برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستأجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین‌نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور است.

‌ماده 2
‌اماکن و محل‌ها و تأسیسات موضوع واگذاری و اجاره، باید منحصراً به اموری تخصیص داده شود که با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها ارتباط داشته و موجب توسعه و ایجاد تسهیلات در امور هواپیمایی کشوری باشد و یا به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، انجام امور موردتقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراری سرویس تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی و کرایه هر نوع اتومبیل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازه کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و در این زمینه سازمان هواپیمایی کشوری با مشارکت شرکت‌های واحد اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه در جهت ایجاد نظم صحیح تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی و کرایه اتومبیل به‌نحوی‌که تأمین نیاز مسافران فرودگاه را بنماید تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود. فروش سیار اشیاء در فرودگاه‌ها ممنوع است.

‌ماده 3
‌تشخیص رابطه فعالیت با امور و نیازمندی هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها و ضرورت و مصلحت واگذاری و اجاره محل و مکان و تأسیسات با هیأتی‌مرکب از پنج نفر موسوم به "هیئت تشخیص" است که اعضای آن برای مدت دو سال از طرف سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌گردند. انتصاب مجدد این افراد برای یک دوره دوساله دیگر بلامانع است.

‌ماده 4
‌متقاضی باید تقاضای خود را شامل هویت کامل (‌نام و نام خانوادگی - اقامتگاه شغل درصورتی‌که شخصیت حقوقی باشد نوع آن و در صورت لزوم خلاصه آگهی ثبت آن مندرج در روزنامه رسمی با قید این‌که متضمن آخرین تغییرات است) و اموری که برای انجام آن‌ها درخواست واگذاری محل،‌تأسیسات یا زمین نموده با تعیین و اعلام:
‌الف - مشخصات کامل محل و تأسیسات موردتقاضا.
ب - درصورتی‌که تقاضا زمین باشد، مقدار زمین مورداحتیاج و تعیین نوع ساختمان و تأسیساتی که در نظر دارد ایجاد نماید. 

ج - برنامه و طرح مقدماتی کار.
‌د - هرگونه توضیحی که منظور و مقصود درخواست را کاملاً روشن نماید.
ه - ارائه هرگونه مدرکی که قادر بودن متقاضی را به انجام موضوع موردتقاضا به‌طور اطمینان‌بخش برساند، ضوابط احراز توانایی متقاضی برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و هیئت تشخیص ملزم به رعایت آن خواهد بود. ‌با قید این‌که از مقررات این آیین‌نامه کاملاً آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعایت آن می‌باشد، در سه نسخه تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری (فرودگاه مربوط) تسلیم نماید. این تقاضا در هیئت تشخیص مطرح و در صورت موافقت هیئت تشخیص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد و واگذاری محل یا تأسیسات اقدام خواهد شد.
در صورت رد تقاضا از طرف "هیئت تشخیص" از متقاضی تا شش ماه پس از تاریخ رد، درخواست جدیدی نسبت به همان موضوع پذیرفته نمی‌شود.

ماده 5
‌سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تأمین آب، برق، تلفن، تهویه و سایر تأسیسات محل مورد واگذاری تعهدی ندارد، لکن در صورت استفاده از تسهیلات مذکور مستأجر یا استفاده‌کننده بایستی بهای هر یک را طبق تعرفه سازمان‌های مربوط برابر تشخیص کنتر و درصورتی‌که نصب کنتور مقدور نباشد به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت نماید.

‌ماده 6
‌واگذاری زمین به‌صورت اجاره حداقل برای مدتی خواهد بود که با استهلاک سرمایه‌ای که از طرف مستأجر یا استفاده‌کننده برای ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات ظرف می‌گردد متناسب باشد ولی به هر صورت، حداکثر مدت اجاره و استفاده از 25 سال و در مورد اماکن ساختمان‌ها و تأسیسات متعلق به‌سازمان هواپیمایی کشوری از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

‌ماده 7
‌در انقضای مدت اجاره و استفاده کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و اعیانی که مستأجر و استفاده‌کننده در محل موضوع واگذاری و مورد اجاره به هزینه خود ایجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و درهرحال در مدت اجاره و استفاده به‌هیچ‌وجه حق فروش و انتقال و واگذاری ساختمان‌ها و تأسیسات و اعیانی احداثی را به هر نحو از انحاء به غیر ندارد مگر با رعایت مواد 2 و 4 این آیین‌نامه و کسب نظر سازمان هواپیمایی کشوری.

ماده 8
درصورتی‌که در طی مدت استفاده مستأجر یا استفاده‌کننده از مورد اجاره یا مورداستفاده سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا استفاده بنماید و از طرف مستأجر یا استفاده‌کننده به احداث ساختمان و تأسیسات مجاز مبادرت شده باشد و مستأجر یا استفاده‌کننده مطالبه قیمت ساختمان‌ها و تأسیسات مجازی را که شخصاً ایجاد نموده بنماید سازمان هواپیمایی کشوری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط قیمت‌عادله را تعیین و با کسر درصدی متناسب یا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستأجر یا استفاده‌کننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این‌که قیمت پرداختی به مستأجر یا استفاده‌کننده به‌هرحال از (3).(2) قیمت عادله تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاوز ننماید.
‌درصورتی‌که انگیزه فسخ مورد اجاره‌ای مورداستفاده در طی مدت اجاره و یا استفاده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری عمل خلاف معمول یا خلاف مقررات هواپیمایی کشوری یا قرارداد مربوطه به نظر "هیئت تشخیص" باشد مستأجر یا استفاده‌کننده هیچ‌گونه حقی بر مطالبه قیمت ساختمان و تأسیسات نخواهد داشت.

‌ماده 9
‌تعیین میزان اجاره‌بها و حق استفاده به‌وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود و دستمزد کارشناس وسیله متقاضی، مستأجر یا استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد. ‌نحوه انتخاب و ارجاع کار به کارشناس به‌این‌ترتیب است که سازمان هواپیمایی کشوری از بین شش نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط یک نفر را به‌قید قرعه انتخاب می‌نماید و نظر این کارشناس برای متقاضی، مستأجر یا استفاده‌کننده قطعی است درصورتی‌که سازمان هواپیمایی کشوری نظر کارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخیص ندهد برای بار دوم دو نفر از کارشناسان را در رشته مربوط به‌قیدقرعه انتخاب و یک نفر را نیز خود تعیین می‌نماید نظر اکثریت این هیئت کارشناسی مناط اعتبار و قطعی است. دستمزد و هزینه کارشناسی در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود.
‌تبصره - در نقاطی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد به ترتیب مذکور در این ماده از کارشناسان ثبت و محلی و یا از کارشناس رسمی دادگستری نزدیک‌ترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد.

‌ماده 10
‌مستأجر یا استفاده‌کننده مکلف است در بهره‌برداری از عین مستأجره و محل مورداستفاده قوانین و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و پرواز هواپیماها را رعایت نماید به‌نحوی‌که عملیات او در عین مستأجر و محل مورداستفاده مانع انجام وظایف و اداره امور فرودگاه و مؤسسات وابسته به آن نشده و به تأمین بی‌خطری پرواز هواپیماها لطمه وارد نسازد.

‌ماده 11
‌مستأجر یا استفاده‌کننده مکلف است محل مورد واگذاری و ساختمان‌ها و تأسیسات خود را طوری نگاهداری و تعمیر و آباد نماید که به زیبایی و آبادانی فرودگاه لطمه وارد نگردد.

ماده 12
‌نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل‌های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابان‌های وابسته به آن به‌طورکلی ممنوع است ولی مستأجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هرکدام از آهن‌ها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستأجره و محل مورد‌استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستأجر یا محل مورداستفاده نصب نماید.

ماده 13
‌چنانچه مستأجر یا استفاده‌کننده بخواهد در ساختمان‌ها و تأسیساتی که طبق این آیین‌نامه به وجود آورده تغییرات اساسی دهد به‌نحوی‌که نقشه اولیه تغییر کند و یا موجب خراب کردن تمام و یا قسمتی از ساختمان‌ها و تأسیسات مذکور گردد و یا تغییراتی در نما و زیبایی ساختمان بدهد، باید برای تغییرات مزبور به طریقی که در ماده 4 جهت تقاضای محل و تحصیل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصیل نماید. در مورد ساختمان‌ها و تأسیسات موجود که طبق این آیین‌نامه به اجاره واگذار شد و یا به وجود آمده است هرگونه تعمیر و یا تغیر به‌طورکلی باید با موافقت قبلی و کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آید در مورد ساختمان‌ها و تأسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری تعمیرات کلی و اساسی که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از خرابی و انهدام آن می‌باشد به عهده سازمان هواپیمایی کشوری و تعمیرات جزئی و تعمیراتی که مربوط به بهتر استفاده کردن از عین مستأجره یا محل مورداستفاده است به عهده مستأجر یا استفاده‌کننده است. تشخیص کلی یا جزئی بودن تعمیرات با "هیئت تشخیص" مقرر در ماده 3 است.

‌ماده 14
‌در انقضاء مدت اجاره یا استفاده سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند اجاره را تجدید کند لیکن میزان اجاره بهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده 8‌این آیین‌نامه تعیین خواهد شد و مستأجر یا استفاده‌کننده در تجدید اجاره با شرایط مزبور نسبت به دیگران حق تقدم خواهد داشت عدم تأدیه دستمزد و هزینه کارشناسی از طرف مستأجر یا استفاده‌کننده مانع تجدید ارزیابی و تجدیدنظر در میزان اجاره‌بها و حق استفاده نیست و در صورت امتناع مستأجر یا استفاده‌کننده از پرداخت، دستمزد و هزینه مذکور وسیله سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت و از مستأجر یا استفاده‌کننده، دریافت می‌گردد.

‌ماده 15
‌در تقاضا و قرارداد اجاره یا استفاده برای ایجاد یا تکمیل ساختمان‌ها و تأسیسات باید مدتی تعیین و مستأجر یا استفاده‌کننده متعهد گردد که در ظرف مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود باوجود مهلتی که سازمان هواپیمایی کشوری متناسب با مدت اجاره و استفاده و ضرورت و اهمیت موضوع می‌دهد خودداری نماید سازمان هواپیمایی کشوری حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تأسیسات ناتمام را به نفع خود ضبط نماید و درهرحال مستأجر یا استفاده‌کننده مسئول پرداخت خساراتی است که از عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و یا عدم انجام تعهدات خود به سازمان هواپیمایی کشوری وارد ساخته است.

‌ماده 16
‌در مورد اراضی و ساختمان‌ها و تأسیساتی که قبل از تصویب این آیین‌نامه سازمان هواپیمایی کشوری یا اجاره و یا به هر ترتیب دیگر واگذار نموده است باید طبق مقررات این آیین‌نامه عمل شود.

‌ماده 17
در هر مورد که مستأجر یا استفاده کنند در رابطه با اجرای این آیین‌نامه و قرارداد مربوط با هواپیمایی کشوری اختلافی پیدا کند "هیئت تشخیص" مرجع رسیدگی به اختلاف بوده و نظر "هیئت تشخیص" در مورد اختلاف برای طرفین قطعی است. در مورد تخلیه محل بر طبق لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌ها کشور اقدام می‌گردد.

‌ماده 18
‌آن قسمت از آیین‌نامه اجاره و استیجار اراضی فرودگاه‌های کشوری مصوب 42.11.16 و کلیه مقرراتی که مغایر با این آیین‌نامه باشد ملغی است.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد