ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات
200/145
1393/06/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد