قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1369/12/15
متن ضابطه

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران


تاریخ تصویب: 1369/12/15


ماده 1 - به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و‌بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود.

ماده 2 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.

ماده 3 - مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون "‌اتاق ایران" نامیده می‌شود، در تهران می‌باشد.

ماده 4 - حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده‌و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشد.
‌تبصره 1 - تأسیس اتاق در شهرستان‌هایی که حداقل دارای 25 عضو می‌باشند بلامانع است.
‌تبصره 2 - تهران مانند سایر شهرستان‌ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاق‌ها یکسان است.
‌تبصره 3 - نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران با اتاق شهرستان‌ها طبق دستورالعمل مصوب هیأت رئیسه اتاق ایران است.


‌وظایف و اختیارات

ماده 5 - وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
‌الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب - ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرحهای مربوط با اتاق.
ج - همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
‌د - ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه - تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به اتاق ایران در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران.
‌و - کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای‌بازرگانی داخلی و خارجی.
‌ز - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح - تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز‌داوری مزبور به پیشنهاد
وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط - ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.
ی - صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران.
‌ارکان اتاق ایران

ماده 6 - ارکان اتاق ایران عبارت است از:
‌الف - شورای عالی نظارت
ب - هیأت نمایندگان
ج - هیأت رئیسه
‌د - دبیر کل

ماده 7 - ارکان اتاق شهرستان‌ها عبارت است از:
‌الف - هیأت نمایندگان
ب - هیأت رئیسه

ماده 8 - شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

‌وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی و معادن و فلزات.
‌ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می‌باشد.

ماده 9 - وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از:
‌الف - بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ب - سیاست گزاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‌ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن‌ها.
‌د - انحلال اتاق‌ها طبق ماده 10.
ه - تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق‌هایی که قادر به انجام
وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
‌و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه‌شده توسط اتاق ایران.
‌تبصره 1 - شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن‌ها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.
‌تبصره 2 - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد‌ رسید.

ماده 10 - اتاق‌ها به دلایل زیر با اعلام شورای عالی نظارت به‌صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می‌شود:
1- از دست دادن حدنصاب اعضای اتاق.
2- عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.
‌تبصره - با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیأتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورا می‌رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت‌ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

 

-هیأت نمایندگان

ماده 11 - نمایندگان منتخب هر یک از اتاق‌ها در اولین جلسه هیأت نمایندگان را برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ‌معرفی می‌نمایند.
‌تبصره - هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 150 عضو یک نفر نماینده خواهند داشت.

ماده 12 - تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - 15 نفر از مدیران دولتی در بخش‌های بازرگانی - صنعتی - معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذی‌ربط انتخاب خواهند شد.
ب - 5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون.
ج - 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر:
-7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
-3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
-5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
-10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب زیر:
‌از صنایع و معادن هرکدام 3 نفر.
‌از کشاورزی 4 نفر.
‌تبصره 1 - ترکیب نمایندگان بخش‌های مختلف در این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.
‌تبصره 2 - عضویت اتاق منوط به داشتن کارت بازرگانی است.
‌تبصره 3 - جلسات هیأت نمایندگان اتاق با حضور دوسوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده 13 - هیأت نمایندگان هر یک از شهرستان‌ها از بخش‌های مذکور در ماده 12 که عضو آن اتاق خواهند بود به‌تناسب در ماده مذکور انتخاب ‌می‌شوند.

ماده 14 - اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستان‌ها 15 نفر می‌باشد.
‌تبصره 1 - هیأت نمایندگان اتاق شهرستان‌هایی که بیش از پانصد عضو دارند به ازاء هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد.
‌تبصره 2 - تعداد هیأت نمایندگان شهرستان‌ها حداکثر 45 نفر خواهد بود.

ماده 15 - انتخابات کلیه اتاق‌ها در سراسر کشور در یک روز توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شود.
‌تبصره 1 - وزارت بازرگانی مکلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیأت
نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید.
‌تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب شوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب ‌هیأت وزیران خواهد بود.
‌تبصره 3 - اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتایج حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت رسیدگی و اخذ تصمیم تسلیم شورای عالی نظارت ‌می‌شود و شورا موظف است پس از یک هفته حداکثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعی خود را اعلام نماید.

ماده 16 - مدت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق چهار سال از تاریخ اعلام نتیجه انتخابات بوده و عضویت هیأت نمایندگان اتاق افتخاری است.

ماده 17 - وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارت است از:
‌الف - انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
ب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج - بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیون‌ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آن‌ها در محدوده اختیارات ‌محوله.
‌د - تشکیل کمیسیون‌های مشورتی به تعداد موردنیاز و نیز انتخاب اعضای آن‌ها از بین خود.
ه - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و‌نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین‌نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.

هیأت رئیسه
‌ماده 18 - اعضاء اصلی هیأت رئیسه هر یک از اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی‌البدل می‌باشد که در اولین جلسه هیأت ‌نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.
‌تبصره 1 - خدمت در هیأت رئیسه اتاق ایران و شهرستان‌ها افتخاری است.
‌تبصره 2 - چنانچه هیأت رئیسه به سبب فوت یا استعفاء و یا هر سبب دیگری فاقد یک یا چند عضو گردد انتخاب فرد یا افراد جدید برای بقیه همان دوره خواهد بود.

ماده 19 - هیأت رئیسه هر یک از اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، دو نایب‌رئیس و یک منشی و یک خزانه‌دار انتخاب می‌نمایند.

ماده 20 - وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارت است از:
‌الف - اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.
ب - بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون‌های اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج - انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین‌المللی و تعیین حدود کار و فعالیت‌های آن‌ها و هزینه‌های مربوطه.
‌د - بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می‌گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ه - انتخاب دبیر کل و نظارت بر اجرای وظائف و اختیارات قانونی او.
‌و - عزل دبیر کل در مواردی که قادر به انجام وظایف قانونی خود نباشد.

ماده 21 - وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق شهرستان‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
‌الف - اجرای مصوبات هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت.
ب - بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون‌ها و ارائه آن به هیأت نمایندگان.
ج - انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان‌ها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی.
‌د - بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.

ماده 22 - جلسات هیأت رئیسه هر یک از اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها به ترتیب با حضور 7 و 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه به ترتیب حداقل با 5 و 4 رأی معتبر خواهد بود.

ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی، تعهدآور، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای مالی اتاق ایران دارای سه امضاء رئیس، دبیر کل و خزانه‌دار اتاق ایران خواهد بود.
‌تبصره 1 - صاحبان امضاء فوق جانشینان خود را از بین دیگر اعضاء هیأت رئیسه در مواقع غیبت تعیین خواهند کرد.
‌تبصره 2 - امضاء کلیه اسناد مندرج در این ماده در اتاق شهرستان‌ها با رئیس و خزانه‌دار یا نایب‌رئیس می‌باشد.

-دبیر کل اطاق ایران

ماده 24 - به‌منظور اداره کلیه امور اجرایی اتاق ایران بر اساس مقررات و قوانین جاری و آیین‌نامه‌های مربوط و مصوبات ارکان اتاق، هیأت رئیسه یک نفر را به‌عنوان دبیر کل اتاق ایران از بین دیگر اعضاء برای مدت 4 سال انتخاب می‌نماید.

ماده 25 - وظایف و اختیارات دبیر کل اتاق ایران عبارت است از:
‌الف - اداره کلیه امور اجرایی طبق مقررات جاری مربوط اتاق‌ها.
ب - استخدام، نصب و عزل کارکنان اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد دبیر کل به تصویب ‌هیأت رئیسه خواهد رسید.
ج - برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها درباره مسائلی که با وظایف اتاق ارتباط دارد با تأیید رئیس شورای عالی نظارت.
‌د - نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (‌اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.
ه - انجام هرگونه معامله اعم از خریدوفروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آیین‌نامه مالی و معاملاتی و روش‌های مصوب هیأت رئیسه و شورای عالی نظارت.

ماده 26 - درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد:
‌الف - حق عضویت سالیانه طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت نمایندگان به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ب - حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت‌های مربوط به اجرای وظایف خود.

ماده 27 - درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید.

ماده 28 - در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.

ماده 29 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستان‌ها یا هیأت نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به‌این‌ترتیب تصویب می‌شود، برای هیأت رئیسه و سایر ارکان لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 30 - کلیه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.

ماده 31 - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام دهد.

ماده 32 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 کلیه انتخابات قبلی کان‌لم‌یکن اعلام می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی‌ودو ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت‌ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.1.6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد