آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
این آیین نامه در 35 ماده و 36 تبصره جایگزین آیین نامه هاى قبلى و به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و خوردنى و آشامیدنى مصوب 1334 (با اصلاحات بعدى) در تاریخ 24/12/1383 به تصویب رسید و با رعایت آیین نامه تاسیس مطب هیات وزیران و قوا
-
1383/12/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد